Новите ДОИ

Медиите алармират, че МОН закъснява с държавните образователни стандарти.

Досега са готови стандартите за: 
- учебния план, 
- общообразователната подготовка,
- учебниците и 
- предучилищното образование.

Вчера са качени на сайта на министерството стандартът за профилираната подготовка и този за усвояване на българския книжовен език.

Дотук са 6, което значи, че от общо 19 стандарта остават да се утвърдят още 13.

От МОН обещават, че до края на юли ще бъдат готови още 4. Това са стандартите за:
- професионалното развитие на учителите,
- приобщаващото образование,
- квалификацията по професия и
- гражданското, екологичното, здравното и интеркултурното образование.

До началото на учебната година ще излязат още 4 стандарта, които са за:
- институциите,
- оценяването,
- организацията на дейностите,
- информацията и документите. 

Останалите 5 стандарта ще се приемат до началото на октомври. Това са стандартите за:
- физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, 
- статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти,
- инспектирането на детските градини и училищата,
- финансирането на институциите, 
- нормирането и заплащането на труда.