+6 6 гласа

Вътрешни правила за работна заплата

Изпратиха ми информацията по пощата, но още не съм я сдъвкала. Имам чувството, че ни готвят интересни изненади, които обаче ни обвързват със синдикатите.

Ето как изглежда едно споразумение за изработване на вътрешни правила за работната заплата. То се сключва между директора и представителите на работниците и служителите. ___________________________________________________


УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР:

ДАТА:..........

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящите Вътрешни правила за работната заплата уреждат организацията на работната заплата на работещите по трудово правоотношение в  ......................... и са изготвени в съответствие с :

- Кодекса на труда;

- Закон за изпълнение на държавния бюджет;

- Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС 4 / 17.01.2007 г.;

-ПМС 175/27 юли 2007г, Наредба №1 /21.08.2007 и 28.11.2007 г. за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала в средното образование;

-  Наредба № 3/ 14.05.1999  година  на МОН за  допълнителното трудово възнаграждение  на персонала, зает в системата на родната просвета;

-  Колективния трудов договор;

-  Закона  за  бюджета на  държавното  обществено  осигуряване за 2007 година и други действащи нормативни актове;

- Решение № 541/ 07.08.2007г.- Национална програма  за диференцирано заплащане (за изменение и допълнение на Решение № 245 на МС от 2007 г. за приемане и актуализиране на Национални програми за развитие на средното образование – 2007), както и всички нормативни актове, уреждащи въпроси, свързани с работната заплата и нейната организация.

(2) Правилата се допълват, изменят и утвърждават от директора в съответствие с приетата нормативна уредба и след обсъждане с представителите на работниците и служителите.

Чл. 2. С настоящите правила се определят:

1. Общите положения за организацията на работната заплата;

2.  Условията, реда и начините за формиране на средствата за работна заплата;

3. Условията и реда за определяне и изменение на основните месечни заплати;

4. Видовете и размерите на допълнителните възнаграждения и условията за тяхното получаване;

5. Реда и начините за изчисляване на брутната месечна заплата.

6. Начина на оформяне на отчета на средствата  за работната заплата за текущо възнаграждение;

7. Получаване на парични награди,съобразно конкретните условия.

Чл. 3. Системата за заплащане на труда е повременна.

Чл. 4. Работната заплата се изплаща не по-късно от 15 число на месеца, следващ месеца, за който се начислява работната заплата / през който е положен трудът.

ІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА

А/определяне

1. Годишният размер на средствата за работна  заплата се формира на основата на разчетената с държавния  и  общинския бюджет численост на персонала  и Решение  на  съответния орган  за  средни брутни заплати на едно лице от персонала.

Б/. РАБОТНА ЗАПЛАТА

Чл. 5. Средствата за работна заплата за съответен период, се използват за определяне и изплащане на:

1. Основни месечни заплати по трудов договор;

2. Допълнителни трудови възнаграждения по Наредбата за структурата и организацията на работната заплата,  Кодекса на труда, други нормативни актове, колективен трудов договор и/или определените с тези правила;

3. Допълнителни възнаграждения за по-висока квалификация ;

4. Основните възнаграждения и увеличеното заплащане за отработеното време при извънреден труд и/или за работа на официални празнични дни;

5. Възнаграждения за платен годишен отпуск или друг платен отпуск, заплащан от средствата за заплати;

6. Обезщетения по Кодекса на труда, в т.ч. договорени в индивидуалните договори на работниците и служителите;

 

Б. ГОДИШНО И ЕДНОКРАТНО СТИМУЛИРАНЕ, НАГРАДИ

Чл. 6. (1) Допълнителни възнаграждения по Наредба 3 /1999 година.

 (2) В зависимост от постигнатите годишни резултати педагогическия персонал се стимулира с допълнителни възнаграждения по Националната програма за диференцирано заплащане труда на педагогическите специалисти по показатели на национално ниво и критерии приети от педагогическия съвет.

(3) - Решение № 541/ 07.08.2007г.- Национална програма  за диференцирано заплащане .

Чл. 7. При реализирани финансови икономии със заповед на директора могат да се определят и еднократни допълнителни трудови възнаграждения.

Чл. 8.(1) За постигнати  резултати и/или изпълнение на служебните задължения със заповед на директора могат да се определят парични или предметни награди, средствата ,за които са разликата между определените и  разходваните средства към 31.12.2007г .

(2) Общият размер на паричните и/или предметните награди по предходната алинея, което може да получи едно лице е съгласно чл. 2 ал.1,2,3 от ПМС 175/27 юли 2007г.

(3)Директорът на детската градина определя размера  на паричните награди на персонала на база правила , съгласувани със Синдикатите.

            В. РЕД И НАЧИН ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ

Чл. 9 . Формираните съгласно правилата месечни индивидуални работни заплати, както и полагащите се съгласно закон, индивидуален трудов договор, КТД и/или тези правила допълнителни трудови възнаграждения, се изплащат на две части, както следва:

            Аванс -  до 15 число на месеца

            Заплата – до 30 число на месеца

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ ЗАПЛАТИ

Чл. 10. (1) Индивидуалният размер на основната месечна заплата на работещите по трудово правоотношение при пълно работно време не може да бъде по-нисък от нормативно определения размер на осигурителния праг за всяка отделна длъжност. 

(2) Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на работниците и служителите, се определят по реда и условията, определени в Кодекса на труда и Наредба №1 / 21.08.2007 и 28.11.2007г за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала в средното образование.

(3) Индивидуалните основни месечни заплати на работещите по трудово правоотношение се договарят между тях и работодателя или упълномощено от него длъжностно лице.

Чл. 11 . Измененията на основните месечни заплати на работниците и служителите се извършват при:

1. Промяна с нормативен акт;

2. Преназначаване на друга длъжност;

3. В други случаи, предвидени в нормативен акт.

4. В други случаи, при спазване разпоредбите на чл. 118, ал. 3 и чл. 119 от Кодекса на труда.

ІV. ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл. 12. Работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение, могат да получават допълнителни възнаграждения, както следва:

(1). За придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1 % от индивидуалната основна месечна заплата за всяка година трудов стаж;

(2).За всеки отработен нощен час или част от него между 22.00 ч. и 6.00 ч. на служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение в размер на 0,25 лева;

(3).Други допълнителни възнаграждения, регламентирани в нормативни актове – размерите (минимални или фиксирани) и условията за получаването им са тези, определени в съответния нормативен акт или в Кодекса на труда.

(4). Правата на новопостъпилите работници и служители с оглед размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се установяват след преценяване и определяне на продължителността на трудовия стаж в съответствие с договореното в КТД на отраслово/ браншово равнище, общинско относно същата, сходна и със същия характер работа, длъжност или професия.

(5). До определянето с колективен трудов договор на браншово равнище,  с настоящите ВПОРЗ се зачитатат следните условия за сходна работа, длъжност или професия,  както следва:

            А) За педагогически специалисти – подклас 23 от Националната класификация на професиите и длъжностите.

            Б) Непедагогически специалисти :

- административен – подклас 41 от Националната класификация на професиите и длъжностие.

- помощен – клас 9  от Националната класификация на професиите и длъжностите.

(6). Условията за вътрешно заместване по смисъла на чл.259 от Кодекса на труда се  определя в съответното допълнително споразумение или нов трудов договор за длъжностите, както следва :

-за длъжност учител – учител, възпитател , завеждащ компютърен кабинет, библиотекар със съответното образование – лекторски часове/за училищата/ ;

-за длъжност възпитател - учител, възпитател със съответното образование/за училищата/;

-за административна длъжност- технически помощник, ЗАС,домакина, пом.възпитател;

-за длъжност чистач – чистач, огняр или работник всички специалности/за училищата/;

-за пом. възпитател- пом. възпитател- перач-раб. в кухня

-за готвач- раб. в кухня, пом.възпитател, перач

-за длъжност работник по ремонт и поддръжка  – работник кухня/обща работа/.

-за длъжност  учител в детска градина- учител в детска градина

(7). За по-висока квалификация на педагогическите специалисти изразяваща се в ПКС по Наредба № 5 , която е свързана с изпълняваната работа, се заплаща допълнително месечно трудово възнаграждение  за :

            а) V ПКС -

            б) ІV ПКС -

            в) ІІІ ПКС -

г)  ІІ ПКС -

д) І  ПКС - ;

съгласно Наредба №1 /21.08.2007 и 28.11.2007г за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала в средното образование,

(8). Допълнителните месечни възнаграждения по предходната алинея се заплащат на лицата, притежаващи съответната степен и заемащи следните длъжности:

- директор ;

- помощник-директор по УД.

Чл.13. Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, както следва:

а) 50 на сто – за работа през работните дни ;

б) 75 на сто – за работа през почивните дни ;

в) 100 на сто – за работа  през дните на официалните празници ;

г) 50 на сто – за работа при сумарно изчисляване на работното време.

VІ. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА БРУТНИТЕ МЕСЕЧНИ ЗАПЛАТИ

Чл. 14. Брутните месечни заплати на работниците и служителите работещи по трудово правоотношение включват:

1. Основното възнаграждение за действително отработено време през съответния месец;

2. Възнаграждение за ползван платен отпуск, ако има такъв;

3. Полагащи се допълнителни възнаграждения, съгласно Кодекса на труда и/или регламентирани в нормативни актове, и/или в тези Правила.

Чл. 15. (1) Среднодневният размер на основната заплата се изчислява като индивидуалната основна месечна заплата на лицето се раздели на броя на работните дни през съответния месец.

(2) Часовият размер на основната заплата се изчислява като среднодневната основна заплата за съответния месец се раздели на законоустановената продължителност на дневното работно време в часове.

Чл. 16. За изчисляване на полагащите се брутни заплати на служителите за съответния месец отговарят съответните отдели или служители с функции по изпълнение на организацията на работната заплата.

ПРЕХОДИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1.  Настоящите Вътрешни правила са разработени на основание  чл.37 от Кодекса на труда,чл. 22 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС № 4 / 17.01.2007 г.

§ 2. За допуснати нарушения на определените изисквания в настоящите Правила, виновните длъжностни лица носят дисциплинарна отговорност, ако не подлежат на по-тежко наказание.

§ 3. Настоящите правила се  обсъждат със синдикатите и се довеждат до знанието на всички служители като се запознаят срещу подпис.

§ 4. Настоящите правила са утвърдени от директора и представителите на работниците и служителите и влизат в сила от 13.12.2007 година.

§ 5. Настъпилите изменения  през  текущата  година в нормативните документи се отразяват своевременно или изпълняват автоматически в настоящите Вътрешни правила

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА                                                                   ДИРЕКТОР:

РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ:       

 ___________________________________

Полезни линкове по темата:

Правилник за ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДИРЕКТОРИ (обнародван ДВ, бр. 19 от 2007)

Наредба № 24 от 5 септември 2006 г. за ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ РАЗПИСАНИЯ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ (обнародвана ДВ, бр. 78 от 2006 г.)

Наредба № 1 от 21 август 2007 г. за РЕДА И НАЧИНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ МЕСЕЧНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (последни промени ДВ, бр. 86 от 2007 г.)

Наредба за СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА (последни промени ДВ, бр. 83 от 2007 г.)

Постановление № 175 от 24 юли 2007 г. за ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ (последни промени ДВ, бр. 80 от 2007 г.)

Наредба № 3 от 14 май 1999 г. за ДОПЪЛНИТЕЛНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА, ЗАЕТ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА (последни промени ДВ, бр. 71 от 2007 г.)

Наредба за СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА (последни промени ДВ, бр. 56 от 2007 г.)