avatar

"ВИЙ КАТ НЕ НИ ДАВАТИ,НИЙ ОТКАДЕ ДА ЗИМАМИ..." или кратка философия на ромския етнос

Тази знаменита реплика чух от устата на едно ромско момиче,появило се в някаква телевизионна емисия,посветена на циганската Нова Година.Това беше неговият отговор на въпроса защо на празника от трапезата им ще отсъстват традиционните за случая гозби.Според мен,обаче,това умозаключение,съдържащо неприкрити елементи на обвинение срещу всички нероми,представлява еманация на битовата ромска философия и помества в себе си житейската мъдрост на целокупното ромско население в България (а вероятно и не само в нея).Защото е показателно,че още от най-ранна възраст циганчетата биват възпитавани в убеждението,че "другите" са длъжни да им дават,докато те самите не са задължени никому,още по-малко пък са отговорни пред такива абстрактни за тях институции като държава и общество.С липсата на щедрост у държавата и у останалото население, циганите оправдават своята бедност,безкултурие,неграмотност, материална мизерия,духовна нищета, престъпните си наклонности, нежеланието си да работят и всички останали негативни явления,широко разпространени сред тях.Непрестанните им и широко огласявани претенции,както и безусловната подкрепа,която им оказват определени организации и отделни личности,са създали у българите комплекс,че са расисти и мизантропи (нещо,което въобще не отговаря на истината - достатъчно е да направим историческа справка за отношението към циганите в Западна Европа през вековете), както и неприятното усещане,че са виновни за тежкото положение на ромския етнос. В действителност българската държава,освен всичко останало (включително и социални помощи),дава на ромите (а и на всички български граждани) най-добрата възможност да се интегрират в обществото и да получат всички шансове да станат негови пълноправни членове - правото на безплатно образование.Това е толкова жизненоопределящ акт,че създателите на Конституцията са счели,съвсем основателно,да го впишат в Основния закон не само като неотменно право,а и като задължение.Точка 2. към член 53. от КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ гласи недвусмислено: "Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително". Нарушавайки конституционните норми,като не осигуряват достъп на собствените си наследници до образователните институции,ромите ги лишават от перспективи за адаптация и развитие в социума.Защото неграмотният и безкултурен индивид,който дори не владее в достатъчна степен българския език (Чл. 3. от КРБ- Официалният език в републиката е българският.),е в много по-неизгодно положение спрямо образованите кандидати на пазара на труда.Накрая искам да се върна отново на тезата "Вий като не ни давати,ний откъде да взимами...". Според тая желязна логика човекът,който работи упорито по осем и повече часа,най-малко пет дни в седмицата и поне 20 дни в месеца,не се различава от лентяйстващия безделник,и дори е длъжен да отделя от доходите си,за да го издържа.Какво от това,че влага време,старание, умствено или физическо усилие в работата си?Какво от това,че всеки ден отговаря за създаваният от него материален или духовен продукт?Какво от това,че е учил дълги години и е полагал усилия да се образова?Какво от това,че трябва неуморно да повишава квалификацията си,за да поддържа подобаващо за една конкурентна среда ниво?Какво от това,че плаща редовно данъците и сметките си?И какво от това,че не краде,не мами и не върши други престъпления?Какво значение имат честността,предаността,родолюбието, лоялността, доблестта, трудолюбието, коректността, дисциплинираността и всички други добродетели,щом някой самозван "защитник" на човешките права ще ни осведоми с менторски тон от телевизионния екран,че между съвестния, почтен,порядъчен и възпитан гражданин и необразования, неук, нецивилизован,нехигиеничен член на някой ромски бордей,лежал няколко пъти в затвора,биещ жена си и децата си,прехранващ се с кражби,прекарващ живота си в алкохолно опиянение,няма никаква разлика?Нима няма отличие между доброто и злото,между истината и лъжата,между справедливостта и неправдата,между светлината и мрака?Аз мисля,че нашите сънародници от ромски произход,трябва да осъзнаят,че за да имаш права и да предявяваш претенции,трябва да поемеш обичайните за всеки гражданин отговорности и тежести.А това означава,че покрай всички останали обязаности,е задължително да се образоват.И това не е насочено срещу тях,а има за цел да ги превърне в пълноценни граждани,които ще са полезни както на себе си,така и на цялото общество.