avatar

24 11 2019 Безплатни помощни средства за възрастни хора. Права на хората с увреждания без ТЕЛК, на възрастните хора и инвалидите. Какво може би не знаем.

Актуализация 24 11 2019 

През 2019 година са в сила Промени в Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания ППЗИХУ от 1 април 2019 приет с ПМС № 65, обн, ДВ, бр.27 от 2.04.2019 и Промените в реда за отпускане на помощта и лимитите за помощните средства от Социално подпомагане АСП въведени от 1 юли 2018г. Променя се реда за отпускане на целевата помощ от АСП на хората с увреждания за безплатно получаване на помощни средства от лицензирани фирми в МТСП-Агенция за хората с увреждания. Променят се и лимитите за отпусканата целева помощ.

Какво трябва да знаем за промените от 1 юли 2018, така че да получим максималното което законът ни е определил и през 2019? Какви са възможностите и правата ни? Значение на термините използвани в наредбите и законите.


През 2019 година са в сила Промени в Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания ППЗИХУ от 1 април 2019 приет с ПМС № 65, обн, ДВ, бр.27 от 2.04.2019 и Промените в реда за отпускане на помощта и лимитите за помощните средства от Социално подпомагане АСП въведени от 1 юли 2018г. Подробности свързани с промени в Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания ППЗИХУ от 1 април 2019 приет с ПМС № 65, обн, ДВ, бр.27 от 2.04.2019 може да намерите на страница  Нов ред 2019 АСП

Безплатно получаване на помощни средства с помощ предоставена от Социално подпомагане

Част от промените: "... Ако в Медицинския протокол(или в ТЕЛК!) е изписан Антидекубитален дюшек, ще бъде отпусната целева помощ от 120лв. Обаче ако Вие се нуждаете от Антидекубитален дюшек, за да не получите рани от залежаване трябва да бъде изписан в Медицинския протокол(или в ТЕЛК!) Антидекубитален дюшек-с помпа и въздушни камери и тогава ще бъде отпусната целева помощ от 220лв.

За сравнение: Преди 1 юли 2018г бе достатъчно да бъде изписан Антидекубитален дюшек. Помощта от АСП бе 372лв. След 1 юли 2018г се прави разлика дали е изписан Антидекубитален дюшек(120лв) или Антидекубитален дюшек-с помпа и въздушни камери(220лв). По подобен начин са и инвалидните колички.

За отпусканата помощ от 200лв за комбиниран стол за тоалет и баня. Не са предвидени помощи за тоалетен стол(208лв) и стол за баня(126лв) каквито имаше преди промяната от 1 юли 2018. Помощта е само за комбиниран стол(200лв) ..."


Зададени ми въпроси в електронната ми поща свързани с помощните средства и отпусканите целеви помощи от АСП-Агенция за социално подпомагане за възрастни хора, хора с увреждания, инвалиди.

22 11 2019   М.Ц.  Имам ли право да кандидатствам за химическа тоалетна, вместо тоалетен стол?
Тази година имам право на помощни средства: бастун. проходилка, тоалетен стол, стол за баня, масичка за инвалидна количка.  Има ли възможност бастуна и проходилката да се заменят с разделител за баня и тоалетна –   модел  084  от Чешката република с дължина 81.3см, диаметър 30мм, бяло прахово покритие, ….? Имам ли право да кандидатствам за химическа тоалетна, вместо тоалетен стол?

19 04 2019  Н.Н • Докторите казват, че антидекубитален дюшек и инвалидна количка може да се получи, след като излезе ТЕЛК решение, и ако е социално слаб. Верно ли е това?
Мой близък днес е изписан от болницата, след прекаран тежък инсулт. Докторите казват, че декубитален дюшек и количка   може да получи, след като излезе телк решение, и ако е социално слаб. Телк решение ще излезе евентуално след 3м. В социалното, ни отговориха, че трябва да бъде описано в епикризата какви са нуждите на болния. От тяхна старана няма проблем,  но в епикризата не е написано.
Моля, за съвет, какво бихме могли да направим, в това положение
.

Отговорите: Помощни средства, въпроси и отговори
Въпроси и отговори за помощни средства, получаване на помощ за закупуването им, права на хората.

https://voevmedical.com/

*За справка: Актуално 2019 г. Безплатни помощни средства с помощ предоставена от Агенция за социално подпомагане съгласно Закон за хора с увреждания и Правилник за прилоагане на Закон за хора с увреждания: инвалидни колички(помощ 350лв, 486лв, 800лв, 3018лв), антидекубитални дюшеци (помощ 120лв, 220лв), проходилка (помощ 72лв), патерици, канадки и т.н.

Престоящи промени през 2020г. Очаква се в средата на 2020г прехвърляне от АСП в НЗОК на финансирането за отпускане на целеви помощи за безплатно получаване на помощните средства от имащите право хора с уреждания.

Също така се очаква включване на терапия с медицински кислород в отпусканата помощ от АСП(НЗОК)
Кислородна терапия, наем и продажба. Лечение


Архив

Актуализация 01 07 2018 

Има нов ред за безплатно получаване на помощни средства с помощ от Социално подпомагане
Променени са и лимитите на отпусканата целева помощ от Агенция за социално подпомагане


От 1 юли 2018г вече не се дават пари на право имащите във вид на целева помощ за да платят и получат от лицензираните фирми  помощни средства. Само с издадените Заповеди от Социално подпомагане се получават безплатно помощните средства от лицензираните в Агенция за хората с увреждания фирми.
Променени са и лимитите на целевата помощ. За антидекубитален дюшек помощта е в размер на 150лв, но ако антидекубиталния дюшек е с помпа и въздушни камери помощта е 220лв. Вече не се отпуска помощ за тоалетен стол и за стол за баня, а се отпуска помощ в размер на 200лв само за комбиниран стол за тоалет и баня. За инвалидни колички има три лимита на помощта 350лв, 486лв и 800лв, а за акумулаторните 3019лв.

Пълни подробности може да намерите на страница Нов ред, лимити помощ АСП от 2018

 


Актуализация 08 04 2016

Въпрос зададен ми в etvoev@abv.bg. Публикувам го тук за да послужи като отговор и на други хора. Въпроси и отговори

7 април 2016 П.И. Безплатно получаване на антидекубитален дюшек

Господа, моля Ви обяснете ми как уж безплатно се получа антидекубитален дюшек, а трябва да се заплати.
Първо се купува и заплаща, а след като от Социално подпомагане изплатят средствата – това е помощта.Объркана съм.
Моля Ви, страшно много и бързо баща ми се нуждае от този дюшек.Става на рани.Помогнете му! Умолявам Ви.

----------------


Актуализация 30 03 2016

Повод за тази актуализация е запитването което получих в електронната си поща:

    28 03 2016 Г.У. Болнични за гледане на 82 годишна жена

      Бихте ли ми отговорили, какви документи ми са необходими за да ги подам в ТЕЛК и  кой трябва да ми ги издаде.
            Казвам се … работя като учителка в ПГЕЕ – …. В момента майка ми е в клиниката за съдови заболявания на мозъка в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив на бул. „Васил Априлов“ с инсулт. От клиниката  ми казаха, че личния лекар трябва на подготви пакета от документи, но той пък ми каза, че докъто тя е при тях в болницата е тяхно задължение да ми дадат искане за освидетелстване пред ТЕЛК, че майка ми има нужда от постоянни грижи, като лежащо болна.
                  Моля Ви да изброите всички необходими документи, които трябва да набавя, за  82 годишната ми майка, така че мога да получавам болнични за да я гледам. Мисля, че възрастните ни родители заслужават да завършат живота си достойно, добре обгрижвани.

Отговора на Георги Воев

Аз мога да Ви помогна само за необходимите помощни средства /инвалидна количка, тоалетен стол, проходилка и т.н./. Какви права има и как да получите помощ от АСП за закупуване на помощни средства. За болнични и други подобни въпроси не съм компетентен и не мога да Ви бъда в помощ.

Може да се възползвате от Чл. 53. /ППЗИХУ:

Целева помощ за придружител или за ползване на жестомимични услуги Съгласно чл. 51, чл. 52, чл. 53 и чл.53а от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/.

*Чл. 53. Трудноподвижни лица,Целева помощ за придружител или за ползване на жестомимични услуги 

Съгласно чл. 51, чл. 52, чл. 53 и чл.53а от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания право на целева помощ имат лицата, както следва:

Чл. 51. Лицата с увреден слух и с над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане имат право на целева помощ за ползване на жестомимични услуги до 10 часа годишно до 8 лв. на час при ползване услугите на държавна и/или общински администрации, здравни, образователни и културни институции. Целевата помощ се изплаща чрез бюрата за жестомимичен превод към Съюза на глухите в България.

Чл. 52. Лицата с увредено зрение и с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията им в държавни, общински, образователни, културни и други институции, здравни и лечебни заведения и в размер 5 лв. на час. Целевата помощ се изплаща чрез териториалните структури на Съюза на слепите в България.

Чл. 53. Трудноподвижни лица с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията си в държавни, общински, образователни, културни и други институции, здравни и лечебни заведения в размер 5 лв. на час. Целевата помощ се изплаща чрез териториалните структури на Съюза на инвалидите в България и чрез териториалните структури на Центъра за психологически изследвания.

Чл. 53а. Лицата с интелектуални затруднения и с психични разстройства и със 71 или над 71 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията им в държавни, общински, здравни, образователни и други институции и в размер 5 лв. на час. Целевата помощ се изплаща от чрез териториалните структури на Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения.

            Получаването на целевите помощи не е обвързано с членуването или не в изброените национално представени неправителствени организации.=============
Вижте актуализираната на 30 03 2016г. страница в BgLog​

30 03 2016 Въпроси и отговори за помощни средства. Възрастни хора трудно подвижни или лежащо болни, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК, с епикризи и без епикризи. Права и целева помощ за закупуване.Корупционни схеми. Съвети.

=============

Актуализация 05 04 2015г.

Тази статия е предназначена за всички хора, които имат близки, познати, колеги, възрастни родители, съседи и други млади и възрастни хора, които по-различни причини са трудно подвижни или лежащо болни и се нуждаят от помощни средства и медицински изделия. Възможностите за безплатно получаване чрез Целева помощ от Агенция за социално подпомагане за закупуване и свободна продажба.Първоначално темата бе публикувана в bglog.net
със заглавието:
Възрастни хора, лежащо болни или трудноподвижни. Инвалиди с ТЕЛК и без ТЕЛК. Хора с увреждания.  Права. Помощни средства. Какво може би не знаем?
До този момент статията има
1319 прочита.

Актуализирам темата с допълнителна информация.

Георги Воев
Специализирани уеб сайтове за инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК.  http://www.voevmedical.com/   и   http://www.etvoev.com/

Безплатни помощни средства с целева помощ от Агенция "Социално подпомагане" и свободна продажба.Ваш близък е на легло или трудно се обслужва сам. Възрастен е, никога не е боледувал и вследствие възрастта си е трудно подвижен или лежащо болен. Или има увреждания отразени в ТЕЛК или епикриза, бил е лекуван в болница или изобщо не е лежал там. Нуждаете се от помощ,помощни средства или съвет.

Какво да направим ако имаме болен в къщи?
Какви помощни средства можем да получим безплатно? Съвети.

===========
*Добавено 05 04 2015
Вижте новата страница
Санитарни материали
Измиване тялото и главата на болни на легло хора без вода и без изплакване с вода.


Сухо измиване на глава и тяло
Страница от http://voevmedical.com/

          

Вижте и информацията публикувана на 25.12.2014г  в BgLOG на страница

За възрастните хора, които са заедно с нас или които срещаме навън

Към 04 04 2015г публикацията има 11 674 прочита

За възрастните хора, които са заедно с нас или които срещаме навън


=============

 
 


На поз.1 е показана проходилка на две нива. Конструкцията е подходяща при  затруднено изправяне от седнало положение. Служи за самостоятелно придвижване.
Поз.2 е комбиниран стол за тоалет и баня, а поз.3 е четири опорен бастун.
Поз.4 е скутер. Изписва се при увреждане на ръце и крака,физически и психически в състояние да управлява акумулаторна количка. Няма ограничение във възрастта. Поз.5 рингова инвалидна количка за самостоятелно придвижване.
На поз. 6 е показана надстройка за тоалетна чиния. С нея се повдига височината на тоалетната чиния/ не е включена в целевата помощ!/.
 Подробности по темата "Гледане болен вкъщи. Какво да направим?"  
на http://www.voevmedical.com/какво-да-направим  в


Кратка информация

 Хората  на преклонна възраст без да са инвалиди могат да бъдат трудно подвижни или лежащо болни.
Може да не са постъпвали в болнично заведение за лекуване, но имат увреждания които налагат използването на помощни средства.
Ако вече са били лекувани в болнично заведение, имат издадена епикриза. Диагнозата в тази епикриза и състоянието определят правата за получаване на целева помощ от Агенция "Социално подпомагане". Получавайки помощта от Агенция "Социално подпомагане" на практика помощните средства се получават БЕЗПЛАТНО. В случая важно е да имат  уврежданията, за да бъде отпусната  помощта, като наличието на ТЕЛК не е задължително условие.
Това важи за всички хора с увреждания без значение от възрастта им.

Ако нямате време да  се занимавате с документи за получаване на целевата помощ, може да закупите всяко помощно средство без каквито и да са документи. Необходимо е да се  плати стойността му.

Когато са  трудно подвижни

http://www.voevmedical.com/за-трудно-подвижни-помощни-средства

възрастните хора, хората с увреждания с ТЕЛК и без ТЕЛК, инвалидите

могат да получат от Агенция "Социално подпомагане" целева помощ за закупуване на бастуни, патерици, проходилки, три и четири опорни бастуни, инвалидна количка рингова или акумулаторна/с джойстик или скутер/, комбиниран стол за тоалет и баня и други помощни средства и на практика да ги получат БЕЗПЛАТНО.


Подробности на страница
Помощ за закупуване


Когато са лежащо болни

могат да получат целева помощ за безплатно закупуване на антидекубитален дюшек и възглавница, инвалидна количка, комбиниран стол за тоалет и баня и други помощни средства. 
"За лежащо болни. Помощни средства." На страница:
http://www.voevmedical.com/за-лежащо-болни-помощни-средства
Антидекубитален дюшек за лежащо болни

  Целева помощ от Агенция за хората с увреждания  за закупуване на помощни средства на страница:  Помощ за закупуване

Има указания какво трябва да направите за да получите помощ от "Социално подпомагане" за закупуване на помощни средства.
В същото време е дадена информация за това което трябва да знаете за помощта включително са описани и случаите и начините на злоупотреба от длъжностни и служебни лица: лекари в ЛКК издаващи Медицински протоколи, лични лекари, служители в лицензирани фирми. Дадени са конкретни примери и съвети как да противодействате на корупционните схеми и как да защитите правата си.
--------------------------

Някои от съветите :

Когато ви предлагат/ лични лекари, фирми, лекари от ЛКК и други/ да ви извадят Медицински протокол на ЛКК
без да се ангажирате  вие с това опитайте се да разберете за сметка на какво ще е това. Ще имате ли възможност за избор. Ще ви дадат ли възможност
да си изберете подходящите за вас помощни средства и от други доставчици.
Не подписвайте Запис на заповед, пълномощно
на непознати хора, Приемо-предавателни протоколи за помощни средства преди да сте получили помощта и т.н..

Бъдете внимателни когато:

Искат да ви издадат проформа-фактура без да сте я поискали
. Закона не изисква издаването и.
В ЛКК при получаване на Медицинския протокол присъства представител на лицензирана фирма
Когато от ЛКК ви изпращат във фирма да си получите медицинския протокол
Когато личния лекар, лекаря от ЛКК, служителя в АСП  ви препоръчват фирма без да сте ги питали за това
Когато пред "Социално подпомагане" ви чака служител от фирма за помощни средства
Когато искат да ви докарат в къщи помощни средства без да сте ги избрали и видели и без да знаете къде е офиса на фирмата за помощни средства.

Какво трябва да знаете, за да се ориентирате?
Вие получавате от Агенция "Социално подпомагане" пари с които да си купите помощни средства. Те са ваши пари. Те не са пари на лични лекари, лекари от ЛКК, служители от
"Социално подпомагане" или на фирмите доставчици.
Например: Получавате от
"Социално подпомагане" целева помощ за закупуване на инвалидна количка 486 лв.

Когато сте имали възможност да изберете и сте избрали, платили сте за количка с произход от Европейски съюз 486 лв, получили сте количка с произход от Европейски съюз-тогава  всичко е наред.

Когато не са ви предоставили възможност да изберете подходящата за вас количка, платили сте за количка с произход от Европейски съюз 486 лв. а получавате количка с произход от страни извън Европейски съюз/Китай?/ стойността и е 336 лв. Тогава това което е направено не е наред.
Разликата от 150 лв./от вашите пари/ отиват в джобовете на
лични лекари, лекари от ЛКК, служители от "Социално подпомагане" или на фирмите доставчици т.е. тези които са реализирали корупционната схема.
Въпроса е че вие сте помогнали за да го извършат това, за ваша сметка.
Получили сте нещо което струва по-малко пари, а сте платили повече.
 

Злоупотребено е с правата ви за ваша сметка, с парите отпуснати от държавата за вас.
Потърпевши сте вие.

Избора е ваш дали да се доверите на такива хора и фирми и да им предоставите парите отпуснати за вас. Това са вашите пари, които те ще получат.

-----------------------------

На какво имаме право? http://www.voevmedical.com/на-какво-имаме-право


 Видео материал : Репортаж ББТ

Помощни средства: инвалидни колички, тоалетни столове и столове за баня, комбинирани столове, антидекубитални дюшеци за лежащо болни, проходилки на две нива за по лесно ставане в изправено положение, канадки с накрайник против приплъзване, патерици, бастуни и други

СВОБОДНА ПРОДАЖБА с промоция на ограничени количества.

СПЕШНО СРЕЩУ ДЕПОЗИТ на по-ниска стойност с възможност за възстановяване на сумата
БЕЗПЛАТНИ с целева помощ Агенция "Социално подпомагане".
ПОД НАЕМ

Информация: "Воев-София" ЕООД, удостоверение 099/2008г. Министерство на труда и социалната политика-Агенция за хората с увреждания и в сайтовете: 
http://www.voevmedical.com/


Още по темата публикувано в bglog.net  от същият автор
на страница http://bglog.net/BGLog/73739     

Въпроси и отговори за помощни средства. Възрастни хора трудно подвижни или лежащо болни, инвалиди с ТЕЛК и без ТЕЛК, хора с увреждания с епикризи и без епикризи. Права и целева помощ за закупуване.

 Темата допълнена с информация за корупционни практики при отпускане на помощни средства и съвети за противодействие

Съвети: Какво трябва да знаем и как да се предпазим.

Още по темата публикувано в bglog.net  от същият автор
на страница
http://bglog.net/BGLog/73773

Помощ за закупуване на помощни средства за хора с увреждания. Ред за отпускане и корупционни практики.