avatar

Юдаизъм, Християнство и Ислям - едно и също послание

От създаването на Адам, през цялата история на човечеството, на
хората било пращано отново и отново едно и също послание. Много
пратеници и пророци били пращани, за да се напомни това послание на
хората и за да бъдат върнати на първия път. Сред тези пратеници са
Адам, Ной, Авраам, Мойсей, Исус и Мухаммед. Те били пратени от
Единствения и Истинен Бог, за да проповядват следната новина:
- Единственият истински Бог е Един.
- Служете само на Него и се придържайте към повелите Му.
Бог пратил тези велики пророци, както и много други, за да постигнат
следните цели:
1. Да предадат на хората Божиите закони.
2. Да предадат на хората посланието, че има само Един Бог
3. Да бъдат добър пример за хората.
4. Да научат хората да се страхуват от Бог и да следват повелите му.
5. Да възпитат последователите си в религиозен и моралин дух.
6. За да върнат на правия път заблудените, тези които са пренебрегнали
Бог или които се молят на друг, освен на Бог.
7. За да кажат на хората за Деня на страшния съд, и за това което ще ги
доведе в рая или в ада.
Този единствен Бог е Този, Който е създал всички пророци, хора, животни
и всяко едно нещо. С други думи това е Единствения истински Бог, който
е създал цялата вселена, природата и всичко, кеото е в нея. Той е
Създателят на живота, на смъртта и на живота след смъртта. Единството
на този истинен Бог - единствения Създател - се вижда ясно в писанията
на евреите, християните, мюсюлманите и други. Ако изследваме
сериозно и обективно концепта за Бог в Библията и Корана, то този,
който търси истината ще намери някои неповторими качества, които
описват истинския Бог. Някои от тези качества, които различават този
Единствен Бог от другите измислени Богове са:
- Този Един Истинен Бог е Творецът и не е създаден.
- Този Един Истинен Бог е Единствен, не три или повече! Той няма
съдружници.
- Този Единсвен Истинен Бог е невидим; Никoй не може да го види в този
свят. Той не се въплъщава в други форми или в живи същества.
- Този Един Истинен Бог е вечен; Той не умира и не се променя.
- Този Един Истинен Бог не е зависим от никого (като майка, жена или
син) или от каквото и да е (като храна, пиене или помощ). Други обаче
имат нуждата от помоща Му.
- Този Един Истинен Бог е неповторим в качествата си; няма подобен
Нему. Той не може да бъде описан с качествата на хората или на
животните.
Можем да изпозваме тези критерии и качества (както и други, които се
отнасят само до Него), за да изследваме другите измислени Богове и да
ги отхвърлим.
И така, ще обсъдя това послание чрез строфи от Библията и от Корана.
Но преди това, искам да спомена следното:
Някои християни може да се учудят: „Очевидно е, че Бог е Един
Единствен. Ние вярваме в Единния Бог. За какво става въобще въпрос?„
Поради това, че съм изучил много писания и други материали от
християството и въз основата на много разговори с християни, стигнах до
заключението, че за тях Бог е съставен от:
1. Бог баща
2. Бог син
3. Бог светият дух
Здравият човешки разум и логиката на един искрено търсещ истината
човек, го кара да попита:
• Какво имате предвид като казвате „Бог е Един“, а го описвате
като три Богове?
• Бог Един от трите ли е или и трите взети заедно?
Към това може да се прибави и факта, че според християнските догми,
тези три Бога имат различни самоличности, образ, роля и функция:
1. Бог баща = Създателят
2. Бог син = Спасителят
3. Бог светия дух = Съветникът
Между другото, ако Исус, Бог син (или синът на Бог) наистина е Бог, или
една от частите на Бог, това не противочречи ли на самата Библия, в
която се казва, че никoй не може да види Бог или да чуе гласа му? Там
пише:
„...ни гласа Му някога сте чули, ни вида Му сте видели;” (Иоан 5:37)
„...Когото никой от човеците не е видял, нито може да види...” (1 Тим.
6:16)
„...лицето Ми не можеш видя, защото не може човек да Ме види и да
остане жив.” (2 кн. Мойсеева 33:20)
Като се позовавам на тези и други цитати от Библията, честно казано
сериозно се питам, как така могат да се съгласуват догмата, че Исус е
Бог и библейското уверение, че никoй никога не е видял Бог и не е чул
гласа му? Нима по онова време юдеите, неговите ученици и семеството
му не са ВИДЕЛИ Исус (Бог син, както много вярват!) и не са чули гласа
му? Това тайни относно Бог ли са или умишлени недомлъвки?
Истинският Бог в Библията засвидетелства настойчиво:
«Аз съм Господ, и няма друг. Не тайно говорих Аз, не в тъмно място на
земята; не казах на Иакововото племе: "напразно Ме дирите". Аз съм
Господ, Който изрича правда, Който открива истината.» (Исаия 45:18,19)
И така, коя е истината?
Моля Ви прочетете отново тази строфа и се замислете над нея! Нека да
направим едно малко пътешествие из Библията и Корана и да потърсим
там истината за този истински Бог. Строфите ще бъдат цитирани
без коментар. Моля Ви прочетете ги критично и без предразсъдъци.
Единият Истинен Бог в Библията
(Стар Завет):

«Слушай, Израилю: Господ, Бог наш, е Господ един;» (5 кн. Мойсеева 6:4)
«Но не направи ли същото и един друг, в когото пребъдваше
превъзходен дух?» (Малахия 2:15)
«преди Мене нямаше бог, и подир Мене не ще има. Аз, Аз съм Господ, и
няма спасител освен Мене.» (Исаия 43:10-11)
«Аз съм първият, и Аз съм последният; и освен Мене няма Бог;» (Исаия
44:6)
Това са само няколко цитата от Стария Завет. Със сигурност ще
намерите и други подобни.
Единият Истинен Бог в Библията
(Нов Завет):

„И ето, един момък се доближи и Му рече: Учителю благий, какво добро
да сторя, за да имам живот вечен? А Той му отговори: защо Ме наричаш
благ? Никой не е благ, освен един Бог. Но ако искаш да влезеш в живот
вечен, опази заповедите.” (Матея 19:16-17)
„А вечен живот е това, да познават Тебе, Едного Истиннаго Бога, и
пратения от Тебе Иисуса Христа;” (Иоана 17:3)
„Тогава Иисус му казва: махни се от Мене, сатана! защото писано е:
"Господу, Богу твоему, ще се поклониш и Нему едному ще служиш".”
(Матея 4:10)
"А Иисус му отговори: първа от всички заповеди е: "слушай, Израилю!
Господ, Бог наш, е един Господ," (Марка 12:29)
"Защото един е Бог, един и Ходатай между Бога и човеци - Човекът
Христос Иисус," (1. Тим. 2:5)
Истинският Бог в Корана:
«Кажи [о, Мухаммад]: “Той е Аллах Единствения,
Аллах, Целта [на всички въжделения]!
Нито е раждал, нито е роден,
и няма равен Нему.”» (Сура пречистването (Ал-Ихлас) 112:1б4)
«...“Няма друг бог освен Мен! Служете [единствено] на Мен!”» (Сура
пророците (Ал-Анбиа) 21:25)
«Неверници са онези, които казват: “Аллах, това е третият от троицата.”
А няма друг Бог освен единствения Бог. И ако не престанат да говорят
това, болезнено мъчение ще сполети неверниците.» (Сура трапезата (Ал-
Маида) 5:37)
«И така, има ли друг бог заедно с Аллах? Превисоко е Аллах над онова, с
което Го съдружават!» (Сура мравките (Ан-Намл) 27:63)
«И така, има ли друг бог заедно с Аллах? Кажи: “Дайте своя довод, ако
говорите истината!”» Сура мравките (Ан-Намл) 27:64)
Посланието за Единстовото на Бог (на арабски таухид) е централната
тема в Корана.
Резултат:
Тези строфи, както и стотици други доказателства от Библията и Корана
потвърждават това вечно валидно послание, че има само Един Истински
Бог.
«Към Мене се обърнете, и ще бъдете спасени, всички краища земни,
защото Аз съм Бог, и няма друг.» (Исаия 45:22)
Библията потвърждава, че Бог е Един Единствен, тя ни обяснява също
така, че Бог Създателят е Единственият, който може да ни спаси.
«А Мои свидетели, казва Господ, сте вие и Моят раб, когото избрах, за да
знаете и да Ми вярвате, и да разберете, че това съм Аз: преди Мене
нямаше бог, и подир Мене не ще има. Аз, Аз съм Господ, и няма спасител
освен Мене.» (Исаия 43:10-11)
И така, следователно всички останали измислени Богове като Исус,
Светия дух, Брахма, Вишну, Шива, Кришна или Будда не са нито Богове,
нито проява на Единствения Бог. Заради подобни грешни учения, поради
които евреите се молели на други фалшиви Богове, в Стария Завет
пише: «И разпали се гневът Господен против Израиля.» (4. кн. Мойсеева
25:3)
От друга страна синовете на светлината, една ранна християнска
общност, били преследвани и изтезавани, защото се противили да се
откажат от монотеистичните учения на Исус и да ги заменят със
триединството на Павел.
Обобщаващо стигаме до заключението, че всички пророци, сред които и
Адам, Ной, Авраам, Мойсей, Исус и Мухаммед са били пратени от Бог
Създателя, за да предадат това послание:
Единственият истинен Бог е Един Единствен.
Служете само Нему и спазвайте законите Му.
Тъй като тези пророци са проповядвали едно и също нещо, би трябвало и
религията им да е една и съща. И така, коя религия са проповядвали тези пророци и пратеници. Посланието им е да се подчиняваме на волята на Бог, Създателя. Думата за подчинение на арабски е Ислям. Коранът потвърждава, че Ислямът е религията на всички пророци.
За да се спасим трябва да сме получили това послание и да вярваме
силно и с цялото си сърце в него. Но това не е достатъчно! Трябва да
вярваме във всичките Божии пророци (включително и Мухаммед) и да
следваме ученията им. Това е портата към един вечен и щастлив живот.
Така че, ако търсите сериозно истината и спасението, трябва да го
обмислите сега, преди да е станало прекалено късно! Преди да е
настъпила смъртта. Тя може да дойде внезапно! Кой знае?
И още нещо...
Една последна мисъл...
Тези които искрено търсят истината и се замислят критично върху това
послание, си поставят със сигурност въпроси като:
- Кое е истината?
- Какво се е провалило?
- Какво мога да направя?
Тези и други въпроси ще бъдат обсъдени друг път.