avatar

ШУЛХАН АРУХ ( שֻׁלְחָן עָרוּךְ ) - НАЙ СВЯТАТА КНИГА НА ЕВРЕИТЕ

 ШУЛХАН АРУХ  ( שֻׁלְחָן עָרוּךְ ) - НАЙ СВЯТАТА КНИГА НА                                              ЕВРЕИТЕ


Шулхан Арух (букв. "покрита,застлана маса") се явява основният кодекс от правни и религиозно-етически норми,които регулират отношенията както вътре в еврейското общество,така и връзките между евреи и иноверци, включително и християни. Шулхан Арух е създаден от Иосеф бен Ефраим Каро (1488 - 1577),който казва,че му е дал това название,понеже в него,както и на застланата маса се намират всички готови и необходими ястия,годни както за начинаещи ученици, така и за мъдреци.Това е кодекс от стандартни и единни в своята същност закони,съобразени с религиозната догматика на юдаизма,пригодни за практическа дейност, обезателни за изучаване в еврейските училища (иешива) и за съблюдаване от правоверните юдеи.Казано по-просто,в Шулхан Арух са предписани моралните и юридически канони,от които следва да се ръководят евреите в ежедневния си живот у дома,навън,на работа,по време на молитва,при свадби погребения, на празници и т. нат.Тоест,той представлява практическо ръководство, обхващащо абсолютно всички проявления и човешки деятелности както светски,така и религиозни.През 1883 г. в Германия се провежда съдебен 
процес,в който се разглежда истинността на приведените по-долу  цитати. Той е провокиран от евреите,недоволни от публикуването им в немско издание от техния съплеменник Юстус Бриман, преминал към християнството.На процеса е призован експертът-хебраист д-р Карл Екарт,който извършил експертиза върху публикувания текст.Той установява 
известни неточности,които все пак не влияят върху смисъла на изложеното. В действителност,еврейската страна не оспорва правдивостта на публикуваните закони (просто,защото няма никакво основание за това),а тълкуването на някои термини,които според издателя касаят християните. Става реч,за названията ГОИ,НОХРИ,АКУМ,ОБЕД-ЕЛИЛИМ, КУТИ,които се употребяват широко в еврейските книги.Всички те служат за обозначаване на хора,които са чужди по кръв на еврейския народ,и по вярвания-на юдейската религия.Тоест,без съмнение те включват и християните,които 
отговарят на тези признаци.Вземайки предвид заключенията на специалистите,съдът постановява,че не е открит състав на престъпление и в съответствие с това издава оправдателна присъда за издателя на Шулхан Арух,с което фактически се доказва истиността на цитатие (пак ще напомня,че по време на процеса евреите въобще не засягат това дали изнесените данни са истински или не), както и правилността на тълкуванията им.В днешно време напълно произволно тези текстове се представят за фалшификати,а лековерни невежи бързат да прегърнат това 
твърдение,водени от собствените си пристрастия.Все пак,предлагам да се замислите,защо евреите,които са вселенски шампиони по възбуждането на съдебни процеси,дори и за далеч по-незначителни въпроси,не повдигат 
обвинения срещу изнасящите подобна литература в общественото пространство.Отговорът е,че в съдебната практика вече съществува прецедент,в чиято справедливост не може да има ни най-малко съмнение,и чиито резултати не са в полза на еврейството.Подобен случай съдебната практика познава и през 2005 г.,когато 5000 руски граждани,в това число и депутати от държавната Дума (т. е. руският парламент),представят пред Генералната прокуратура на Руската Федерация обръщение,с което призовават този орган да въбуди дело срещу издателите на съкратения вариант на това писание,наречено Кицур Шулхан Арух (малък Шулхан Арух),като подбуждащо към национално разединение, религиозна ненавист,оскърбяващо националните,културни и религиозни чувства на нееврейското население. Едновременно с тази петиция,наречена Обръщение на 5000-те,в Генералната прокуратура на РФ постъпва заявление от 
еврейски организации с искането да се възбуди углавно дело против автора и подписалите това Обръщение.Под огромното давление на международните еврейски организации,правителствота на Израел и Държавният департамент 
на САЩ,премиер-министърът Фрадков (който е от еврейски произход) разпорежда прекратяване на проверката срещу издателите на Кицур Шулхан Арух и отказ от възбуждане на углавно дело срещу тях.Ето и съображенията на органите: "Взимайки под внимание,че в хода на проверката във връзка с издаването и разпространението на книгата Кицур Шулхан Арух не е установен умисъл за възбуждане в обществото на национална и религиозна вражда,унижение на човешкото достойнство по признак на национална и религиозна принадлежност,публикацията и разпространенито на дадената 
книга не образува състав на престъпление,предвидено в чл......" Интересно е,че в хода на разследването е използвана помощта на известен експерт,с чието заключение е любопитно да се запознаем,тъй като то очевидно се разминава с окончателното решение на оторизираните органи на прокуратурата.Следва извадка от самото постановление на 
прокуратурата,в което недвусмислено се указва същността на самата книга,установена от експертното лице:  "В хода на проверката директорът на Института по предучилищно образование към Руската Академия на Образователните науки,специалистът в областите на общата,социалната и медицинската  психология,както и на психологията на възрастните, професор, член-коренспондентът на РАО В. И. Слободчиков проведе изследване върху текста на книгата Кицур Шулхан Арух.В хода на изследването специалистът достигна до извода,че използваните в книгата Кицур Шулхан Арух словесни средства изразяват негативни установки по отношение на всеки - без конкретизация- иноплеменник (нееврей,гой) и всеки  - без конкретизация - иноверец (неюдей,акум).Всички иноверци без изключение са идолопоклонници. Съдържанието на "Закона за идолопоклонството" някои читатели интерпретират като отнасяща се към християнството и християните.Обаче преки указания за това в книгата няма.В книгата се съдържа информация, предписваща максимално отчуждение (самоизолация) от всеки неевреин (без конкретизация),от образа на техния живот и вероизповедание.Например-"Всяка насмешка е забранена,освен насмешката над идолопоклонството, която е разрешена." и др.В текста на книгата Кицур Шулхан Арух са използвани специални езикови средства за целенасочено придаване на оскърбителни  характеристики, отрицателни емоционални оценки,негативни установки и подбуждане към действие против която и да е нация или отделни лица като нейни представители,доколкото книгата Кицур Шулхан Арух е кодекс от закони,предписващи на евреина (юдея) определени действия,определено отношение,определено поведение сред неевреи (неюдеи),което може да бъде интерпретирано от последните като негативно и оскърбително към тях."На какво се дължи такова съществено разминаване между оценката на експерта и крайното решение на прокуратурата?При разпита на свидетеля равин Зиновий Л. Коган (Коен),който се явява председател на изпълнителния комитет на Конгреса на еврейските религиозни организации и обединения в Русия (КЕРООР),последният заявява,че Шулхан Арух и респективно неговият съкратен вариант Кицур Шулхан Арух,представляват само исторически документ, паметник на културата на юдаизма и няма практическо значение в съвременния живот на евреина.Прокурорите,които и без това са поставени под невероятен натиск от различни страни,приемат това като спасителен пояс и хващайки се за това твърдение постановяват прекратяване на делото.Колко неадекватно е решението им,основано на тези иезуитски трактовки на равина,говори текста на самото встъпление към книгата,което е написано от същия този Зиновий Коган,в качеството му на глава на КЕРООР и в който четем:"Кицур Шулхан Арух е христоматия на еврейската цивилизация в нашето време.Тази книга ви е съвършено НЕОБХОДИМА.Вие можете да постъпвате така,както в нея е 
предписано,и да бъдете уверени,че сте изпълнили волята на Всевишния".В същия предговор към изданието равин Коган споделя следното откровение:"Юдаизмът в Русия е признат на най-високо равнище като една от традиционните религии.Изхождайки от това редакционният съвет на Конгреса на еврейските религиозни организации и обединения в Русия (КЕРООР) счете за необходимо да пропусне в този превод някои указания,поместването на които в изданията на руски език би било възприето от населението на Русия,непридържащо се към юдаизма,като непровокирано оскърбление.Читателят,който иска да прочете Кицур Шулхан Арух в идеално пълен вид,се кани в иешива (еврейски училища с усилено изучаване на религиозна и равинистическа литература),за да изучи тази и много други свети книги в оригинал".Това признание казва всичко за същността на свещените еврейски книги,с чието пълно съдържание човек може да се запознае само в специализираните заведения,където обаче се допускат само персони с доказано еврейско потекло.За щастие на прогресивната част от човечеството някои от тези писания са преведени преди столетия и любопитните,мислещи хора могат да попият от тяхната "мъдрост,хуманизъм,човеколюбие,толерантност и висок морал",без да попаднат на цензурата на господа равините.Замислете се драги читатели, свещените книги на коя друга религия се представят в силно осакатен вариант на широката публика,като от тях са изтръгнати пасажи и дори цели глави,а в цялостния си вид те могат да бъдат видени само в специални конфиденциални места.Аз ще отговоря вместо вас-няма друго такова  вероизповедание,което да насажда сред своите последователи такива негативни и отрицателни настроения към представителите на други вери и нации.Трябва добре да помним това!                  Ето и няколко цитата от тази прословута и най-свята за евреите книга.Трябва да се взима под внимание,че названията  ГОЙ,АКУМ,КУТИ , НОХРИ и ОБЕД-ЕЛИЛИМ се отнасят за всички хора,които не са евреи и юдеи,независимо дали са  християни,мюсюлмани,будисти,хиндуисти, зороастрийци,атеисти и т. нат.

"ШУЛХАН АРУХ"-основни закони :                 "Не трябва да се продава на акум връхна одежда с ритуални пискюли (тази дреха с пискюли по краищата евреите обличат при утринна молитва);той (акумът) може да тръгне след евреин и да го убие."  --- има се предвид,че ако неевреин облече юдейска ритуална дреха,той може да се представи за евреин и да убие(?) истински евреин.
   "Акумът не осквернява могилите,над които се навежда,защото е казано:"Но вие,овци Мои,овци от паството Мое,вие сте хора";вас ви наричат хора,акумите такива не могат да се нарекат." --- много "деликатно" ни се казва,че ние не сме хора
 "Когато някой евреин се моли,а насреща му се задава акум с кръст в ръка,а той,евреинът,е достигнал до такова място,където е предвидено да се поклони,то той не е длъжен да се поклони,въпреки че неговите мисли са изключително обърнати към Бога."  --- юдейските молитви изискват от молещия се при определени места от свещения текст да се накланя напред, в знак на почит.Но ако видят християнин с кръст това им се забранява,за да не би това действие да бъде погрешно изтълкуване като знак на уважение към чуждата религия
"Казва се,че когато кохен (юдейски свещеник) има дъщеря,която е преминала към акумите или е развратничела,то никой не е длъжен да го уважава,тъй като тя го е осквернила".   --- тоест,ако някоя еврейка премине към друга вяра,да речем християнската,това според евреите може да се сравни с морален разврат.Значи нашата религия е нравствено извратена!?
 "Над благовонията на идолопоклонничеството не трябва да се четат благодарствени молитви,защото е забранено те дори и да се помирисват".
"Не трябва да се четат благодарствени молитви над светилниците на идолопоклонството"
 "Не трябва в шабаш (сабат-събота) да се оказва помощ на акумка при раждане,даже и в такива случаи,когато с нищо не се нарушава светостта на шабаш".  ---много хуманен закон,на който следва да обърнат внимание адвокатите на юдаизма!
"Казано е,че е необходимо да се чете молитвата :"Излей Своя гняв и т. нат." преди "Не нам,Господи" и да се отварят вратите,за да не се забравя,че това е нощта на бдението.Като награда за такава вяра ще се появи Месията (разбира се, няма се предвид Иисус Христос) и ще излее своя гняв над акумите".       Ето и текста на молитвата Шефох (Излей Своя гняв ...),която се състои от три библейски пасажа:
   ."Излей Своя гняв над гоите,които не познават Тебе,и над царствата,в които Твоето име не се призовава:защото те излапаха (?) Иаков и опустошиха неговото жилище". 
   ."Излей над тях Своята ярост и нека пламъкът на Твоя гняв да ги обхване".       ."Преследвай ги,Господи,с гняв и ги изтреби от Поднебесието".
  На всички тези недвусмислени пожелания,клетви и закони,представящи световното еврейство в чистия му вид,аз ще отговоря с повелята на Спасителя :"Благославяйте проклинащите вас!". alex