avatar

Писмо до БНР

ДО
БНР
ПРОГРАМА “ХРИСТО БОТЕВ“
“ЗАКОНЪТ И ТЕМИДА“

АНЕЛИЯ ТОРОШАНОВА

ПИСМО

На 23 септември 2012 г. в 12.30 ч. по програма “Христо Ботев“ на БНР бе излъчено предаването “Законът и Темида“ с водещ Анелия Торошанова, в което бе дадена гласност на тоталния свръхпроизвол, който ми устрои Софийски Районен Съд във връзка с НЧХД № 7159/2011 г.

Уви, г-жа Анелия Торошанова не бе получила мое писмо, което и изпратих по електронната поща, вследствие на което не се разкри истината за този незаконен наказателен процес. Съдия Ангел Павлов говореше празни приказки на водещата и
премълчаваше важни факти. Защо той не каза, че Тъжбата е процесуално
недопустима, след като е нарушен чл. 81, ал. 3 от НПК? Защо е нарушил Закона за специалните разузнавателни средства?


Ето текста на това писмо:
”На 18 април 2011 г. в СРС е образувано НЧХД N 7159/2011г. във връзка с подадена
Тъжба на Росица Георгиева Стоянова. Въпросната Тъжба визира чл. 146,
ал.1 от НК и е свързана с престъплението ОБИДА - т.нар. престъпление
против личността. В Тъжбата с вх. № 14186 от 15 април 2011 г. се посочва,
че през месец май 2010 г. частният тъжител е станал жертва на обида.
От този факт става ясно, че лицето Росица Георгиева Стоянова е
изпуснала 6 - месечния срок, в който е могла да подаде въпросната
Тъжба, съгл. чл. 81, ал. 3 от НПК. С оглед на чл. 24, ал. 4, т. 2 от
НПК образуваното наказателно производство следва да се прекрати. НЧХД
№ 7159/2011 г. е образувано на 18 април 2011 г. с РАЗПОРЕЖДАНЕ на
председателя на СРС Красимир Влахов съгл. чл. 247, ал. 1, т. 2 от НПК, но
в случая без правно основание. На 13 юни 2011 г. съдия - докладчик
Ралица Герасимова при СРС, Наказателно отделение, 106 състав, дава,
забележете, ХОД НА ТЪЖБАТА като нарушава с пряк умисъл чл. 248, ал.2, т.2 и

чл. 249, ал. 1 от НПК. Следват 9 незаконни съдебни заседания, които се одобряват от:
1. Инспектората към ВСС в лицето на инспектор Петър Михайлов.
2. ВСС в лицето на Цони Цонев.
3. ВКП в лицето на Димитър Вълчев.
В нарушение на чл. 161, ал. 1 от НК, съгл. който за престъпленията ОБИДА, КЛЕВЕТА и ЗАКАНА наказателното производство се възбужда по Тъжба на пострадалия, прокурор Антония Делчева от СРП издава Постановление от 8 октомври 2010 г., в което твърди, че има данни за престъпления по чл. 146 и чл. 147 от НПК.

Същата се е позовала на лъжесвидетелски показания, които умишлено бяха укрити от мен.

Въпросният прокурор установява, че не е налице извършено престъпление от общ характер, но кое е това престъпление – не се посочва, т. е. няма престъпление от общ характер. Не мога да разбера защо прокурор Антония Делчева е нарушила особената разпоредба на чл. 161, ал. 1 от НК и е образувала Преписка.

Прокурорската Преписка е образувана във връзка с подадена 2 -. ра Жалба за обида и закана,(липсва клевета!?), които са престъпления от частно-правен характер и съгл. чл. 161, ал. 1 от НК наказателното преследване се възбужда по Тъжба на пострадалия.

Чл. 81, ал. 3 от НПК визира възможността да се прекрати досъдебното производство, ако се установи, че не става въпрос за престъпление от общ характер, а за престъпление, което се преследва по Тъжба на пострадалия.

Т. е. при образуване на прокурорска Преписка се окаже, че пострадалият не прави разлика между престъпление от общ и престъпление от частен характер, или не може да докаже, че се е осъществил състава на престъпление от общ характер.На 21 септември 2012 г. подадох Заявление до VІІ РПУ – СДВР с искане да бъдат предупредени въпросните лъжесвидетели за нарушаване на обществения ред съгл. чл 56 от ЗМВР.Антония Делчева си е позволила абсолютно незаконно да образува прокурорска
преписка N 43980/2010 г. и да издаде прокурорско Постановление от 9
август 2010 г. На 3 юли 2009 г. прокурор Румяна Стоянова от СРП в
нарушение на чл. 161, ал.1 от НК издава прокурорско постановление във
вр. с пр.пр. N35689/2009 г.На 22 юни 2011 г. призовкарката Траянка Бемберска ми се закани през зъби, че ще ме окове с белезници, т. к. съм отворила вратата със закъснение! (За уточнение, бях на терасата и чух звънеца, след като влязох в хола.)


Съдия Ралица Герасимова нарушава чл. 161, ал.1 от НК и чл. 81, ал.3 от НПК, вследствие на което провежда 3 незаконни публични съдебни заседания и 1 незаконно закрито съдебно заседание по това дело.

Ралица Герасимова неправилно тълкува чл.81, ал.3 от НПК, съгл който прокурор Антония Делчева не е имала законно основание да образува преписка за престъпления от частно- правен характер. Защо не е спазена особената разпоредба на чл. 161, ал.1 от НК? Как е възможно да се погазват материалноправните норми на Наказателното право?

На 23 ноември 2011 г. "съдия" Ралица Герасимова налага незаконно глоба на "подсъдимата" Десислава Петкова в размер на 800 лв.
На 30 май 2012 г. в СРС, се провежда 5-то публично съдебно заседание
от 106 с-в при НО като този път "съдия" е лицето Ангел Павлов. В
ПРОТОКОЛА от 30 май 2012 г. пише, че се слага за разглеждане
НАКАЗАТЕЛНО ОБЩ ХАРАКТЕР ДЕЛО, което не е вярно, защото делото е от
частен характер.
На 23 юли 2012 г. в публично съдебно заседание "съдия" Ангел Павлов
лъже, че на 22 юни 2011 г. ми е връчен препис от РАЗПОРЕЖДАНЕТО на
"съдията - докладчик" за насрочване на делото, във вр. с което съм
депозирала Възражение. Изрично съм заявила във Възражението си 29 юни
2011 г.с вх. N 24345, че не ми е връчен препис от въпросното
РАЗПОРЕЖДАНЕ, с което се наруши чл. 254, ал.2 от НПК. На 22 юни 2011
г. призовкарката Траянка Бемберска ми се закани, че ще ме окове в
белезници, което беше шок.
На заседанието от 23 юли 2012 г. с пряк умисъл съдия Ангел Павлов
нарушава чл. 161, ал.1 от НК и чл. 81, ал.3 от НПК, поради което ДАВА
ХОД НА ДЕЛОТО. Изумителна престъпност!!! Ангел Павлов също нарушава материалноправна норма (чл.161, ал.1 от НК) и си позволява да прави разширително тълкуване на процесуалноправна норма, а именно чл. 81, ал.3 от НПК?!

Наказателно-процесуалната уредба сочи механизма за привеждане на наказателно-правните норми в действие. Древните римляни казват, че адвокат, който спори със Закона не бива да се слуша. Съдия Ангел Павлов не се съобразява с буквата на чл. 161, ал.1 от НК и дори я игнорира, чрез разширително тълкуване на чл.81, ал.3 от НПК, което е недопустимо.

Защо магистрати от СРС си позволяват подобни своеволия?Прилагане по аналогия е налице, когато се открие празнота в законодателната уредба за еднородни процесуални отношения, но в случая подобна празнота липсва, защото в НК има т. нар. особена разпоредба по този казус, а именно чл.161, ал.1.”Става въпрос именно за разширително тълкуване, а не за прилагане по аналогия” – пише в Протокола от публичното съдебно заседание на 23 юли 2012 г. съдия Ангел Павлов.При разширителното тълкуване – има уточняване на действителния обхват на съществуваща правна норма спрямо определен кръг обществени отношения, към чието регулиране тази правна норма е изначално насочена, предназначена. Няма липса на норми.Съдия Теодора Стамболова от Наказателно отделение при Софийски Апелативен Съд изрично отбелязва в своя ”Кратък преглед на Българския Наказателно – процесуален кодекс”, че ”По делата от частен характер не се провежда предварително разследване и обвинението се защитава направо пред компетентния съд по общите правила за подсъдност. Точно частният тъжител носи тежестта на доказване. Формата, под която той представя обвинението е Тъжбата. Изискванията за нея са уредени в чл. 81 НПК.”Уви, Красимир Влахов, Антония Делчева, Ралица Герасимова и Ангел Павлов си позволяват да се гаврят със Закона и да бъдат над него, което е посегателство срещу законоустановения ред в Република България.Нарушена е формалността на наказателното производство, защото не са спазени

Всички изисквани от закона предпоставки. Нарушено е материалното и процесуалното Наказателно право и този акт е престъпление от страна на съдебни магистрати.

Нарушен е принципът за обективната истина.
На 9-тото незаконно съдебно заседание от 4 септември 2012 г. лицето
Ангел Павлов ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО за втори път. Т. к. съм заявила, че ще
изпратя Жалба до Комисията по петиции към Европейския Парламент Ангел Павлов ми назначава СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПСИХИАТРИЧНА ЕКСПЕРТИЗА.

Съдът намира, че е налице съмнение относно моята вменяемост, защото съм се обърнала към Европейския Парламент?! Съдия Ангел Павлов си позволява доста грозни обиди по мой адрес, без разумно основание. Той се интересува дали имам умствена недоразвитост, както и продължително или краткотрайно разстройство на съзнанието.

На 14 юни 2012 г. съдия Ангел Павлов нарушава нагло и хладнокръвно чл. 2, ал.3 и чл. 12, ал.1 от Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС), защото разпорежда призовката да бъде предоставена на сектор ”Издирване” при СДВР. С ужас разбрах на 11 юли 2012 г в 307 кабинет в VІІ РПУ – СДВР от Димитър Захариев, че съм проследена!!! Проследяването ми е незаконно, защото СРС се използват по отношение на лица, свързани с тежки престъпления, както и с националната сигурност. Тук възниква въпросът дали се е осъществил състава на чл. 15 и чл. 16 от ЗСРС? Даде ли писмено разрешение председателят на СГС да се използват СРС, даде ли министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов или писмено упълномощеният от него заместник-министър на вътрешните работи писмено разпореждане за използване на СРС в нарушение на ЗСРС?! Каква потресаваща престъпност!!! Коя е причината за тази фрапираща и устойчива наглост относно способа на извършване на престъпления от магистрати и полицаи?

Съгл. чл. 2, ал. 1, т.7 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди ”Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани от органите на дознанието, следствието, прокуратурата и съда от незаконно използване на специални разузнавателни средства”.АНГЕЛ ПАВЛОВ си позволява да ме обяви за общодържавно издирване и този незаконен акт става възможен с БЮЛЕТИН N 179 от 28 юни 2012 г. на СДВР и с ТЕЛЕГРАМА N 22622/27.06.2012 г.

Следващото незаконно заседание е насрочено за 1 октомври 2012 г.

Съгл. чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗСВ "Инспекторатът проверява организацията по образуването и движението на съдебните, прокурорските и следствените дела, както и приключването на делата в установените срокове".
НЧХД № 7159/2011 г. е образувано незаконно, защото Тъжбата е
процесуално недопустима, т. к. е изтекъл предвидения в НПК 6 –
месечен срок. Неспазването на преклузивния срок е причина за отнемане на възможността на тъжителя за пренасяне на акта пред Съда, който следва да се произнесе по него.

На последното публично съдебно заседание от 4 септември 2012 г.
“съдия“ Ангел Павлов решава, че съм невменяема, защото ще изпратя
Петиция под формата на Жалба до Европейския Парламент. Всеки
гражданин, може да изпрати такава Петиция относно правата си, уредени
в договорите.
На 23 юли 2012 г. в публично съдебно заседание свидетелят Тодор Кръстев
Стоянов казва, че е сменял бушон на ел. таблото, след което веднага си
признава, че се е притеснил. В Тъжбата си неговата съпруга Росица
Георгиева Стоянова, пише, че той е сменял изгорели бушони на общото за
входа ел. табло. Разминаването е очевидно. Ел. таблото е на етажа, а
не е общо. Остава да се разбере кой от двамата лъже пред съда, а може би и двамата.
100% е видно, че лицето Ангел Павлов, който е облякъл съдийска тога не
познава НПК и НК.

Не коментирам наличие на Предупредителни Протоколи в НЧХД № 7159/2011 г., които са адресирани до други лица. Ужасена съм от предоставена информация от полицаи относно 3-те имена и адреса на моите родители и брат ми.
Призовавам прокурор, който да се самосезира и образува досъдебно
производство за престъпление по служба срещу Ангел Павлов, Ралица
Герасимова, Антония Делчева, Димитър Вълчев и Красимир Влахов.
Не мога да разбера защо Ангел Павлов си мисли, че стои над Законите и
може да прави каквото си поиска. В един от Протоколите от съдебно
заседание е написано, че се разглежда Наказателно Общ характер Дело,
което е лъжа. Прави впечатление неговата изключителна наглост,
бруталност и пряк умисъл в осъществяване състава на престъпление от
общ характер.
Уведомила съм FREEDOM HOUSE.
Получих Писмо от Европарламента относно моята Жалба.
Аз станах жертва на организирани престъпни групи в съдебната система
на България, които осъществиха с пряк умисъл състава на престъпление
по служба срещу мен. В продължение на 3 години бях подложена на
непрекъснат тормоз, който засегна и трудовия ми път.
Съгл. ОКРЪЖНО № 79 на Министерство на Правосъдието присъствието на
подсъдим по дела от частен характер е задължително. Ужасена съм от
действията на служебния Адвокат Петко Георгиев Янакиев, който е назначен от съда. Нямам нужда от неговите услуги, защото той се погрижи да се даде ход на едно
незаконно Дело. Няма да участвам в незаконно наказателно преследване, защото законите трябва да се спазват. Абсолютно незаконно “съдия“ Ангел Павлов ме е
обявил за общодържавно издирване.Заклевам се в безсмъртния съдия Джовани Фалконе, че магистратите, които ме малтретираха с инквизиционни средновековни средства, без каквото и да е правно основание завинаги ще напуснат съдебната система
и ще бъдат осъдени с оглед злокобните им престъпни деяния.”С уважение: Десислава Петкова

www.teomira.blog.bg 
 
Редактирано от администратор. Причина: Лошо форматиране.