avatar

Париж- Новият Рим

    Признавам си... Франкофон сЪм пЪрво по образование, после, може би, по душа... Но пЪк сЪдбата си знае работата, щом ме е хвЪрлила в Елисейските полета :)

    Темата е за Париж! (Прчетете го на глас и чуйте само как звучи. На френски се произнасЯ "Пари" с лек акцент вЪрху френското "р".)

    Не е изключено сравнението с Рим да звучи неуместно, особено за хората, които не са запознати с двете култури. Затова мислЯ, че е неоходимо да уточним контекста.Самите французи се имат нЯкакЪв вид наследници на Римската империЯ. Затова ми се струва, че по- скоро става дума за Рим- ВеликиЯ град, който познаваме от древната историЯ, и не толкова за сЪвременниЯ Рим, който е един прекрасен град, ни е загубил прежното си величие.
    Сега да отдадем нЯколко абзаца почит и на Париж.
    Не е необходимо да си франкофон за да искаш да го посетиш. ЗабелЯзала сЪм, че доста голЯм процент от хората мечтаЯт да отидат в Париж. И то не е за самото ходене, а за романтиката, коЯто навЯва една такава мечта.
    -КЪде би отишла, ако имаше достатЪчно пари?
    -ВенециЯ, Милано, Париж, Верона...(Естествено, отговорЪт може да бЪде и "Карибите!", но според мен, това е плод на влиЯнието на американската култура. Лично мнение.)

    Та тЪй... и си загубих мисЪлта...
    Да минем по сЪщество..
    Защо правЯ сравнение между двата града ("мегаполиса" на по- сЪвременен език)? Според мен Рим наистина губи своЯ блЯсЪк след рухването на ИмпериЯта (Западната римска империЯ, ако не греша.) ВЪпроса е дали наистина Париж го наследЯва. Струва ми се, че френските крале имат голЯм принос за каузата. Не забравЯйте, че векове наред Париж е бил културен центЪр на Европа. Тук се зараждат повечето течениЯ в изкуството, литературата. КултурниЯт и интелектуален живот ври и кипи на ЛевиЯ брЯг на Сена. Енциклопедистите... Бащите на демокрациЯта... Бохемите... etc.Когато говорим за европейка култура през 19-ти век, става дума най- вече за френска култура. Наполеон преврЪща франциЯ в империЯ и вероЯтно се стреми да достигне блЯсЪка на Древен Рим. Париж е и град на греха! Рим е бил столицата на греха в античниЯ свЯт.Има много мЯсто за сравнение, и все пак..
    Не мога да кажа, че изразЯвам лично мнение, защото самата аз не сЪм сигурна, че бих се сЪгласила с едно такова твЪрдение. По- скоро сЪбирам мнениЯ, коментари. Важното е да има дискусиЯ, защото тЯ ни обогатЯва и ни помага да погледнем от различни позиции. :)

    Все пак и Париж вече не е в разцвета си.. Интересно ми е, разбира се, ако приемем условно линиЯта Рим- Париж- ... С кой сЪвременен град можем да Я продЪлжим?