avatar

Няколко бележки относно Богомилите

Няколко бележки относно  Богомилите

Ако се абстрахира човек от набиващото се в очи старание за доказване на несъстоятелността и еретичността на богомилското учение и се обърне внимание на почти неволно изпуснатата квалификация в "предисловието" - масалианска ерес - става ясно защо са били толкова опасни богомилите и учението им, което отхвърля църковната организация, обреди и символи, призовава към скромен и аскетичен живот и твърди, че всеки съм може да спаси душата си. Т.е. без нуждата от посредничеството на Църквата

Книгите и евангелията на богомилите са били много и са били разространени . Интересно ,че книгата на Йоан "Апокалипсис " или "Откровение на Йоана" е била оригинал и на старобългарски. От нея извеждат думата "особ" или "особа" .В книгата си Айон, Карл Гстав Юнг споменава еретичен документ, който е намерен в архивите на инквизицията в Каркасон, Франция. Тази работа, казва той, "се отнася до предполагаемото Откровение, на което любимия ученик на Христос Йоан е бил удостоен, тъй като" почива на гърдите на Господа "he ‘rested in the Lord’s bosom’.” ." Юнг отбелязва, че този латински текст съдържа старобългарската дума особ, което означава "индивидуалност" "Личност". И още нещо папа ЙоанVIII , подписал булата Industriae tuae – папската була, с която се разрешава богуслуженето на "славянски" език, мъж ли или е жена , защото ми показва папеса Йоана известна като папа Йоан VIII. ?

Обяснението на Юнг очевидно прилича на описанието на Оболенски за тайната книга на Катарите, известна още като Liber Sancti Johannis или Faux Evangile. Това е "диалог между Исус Христос и любимия Му ученик Йоан Евангелист. При последната трапеза Св. Йоан се навежда на гърдите на своя господар и го пита за произхода на света, за духовния живот и за края на всичко. "14 За богомилите книгите на Йоан винаги са били най- почитани. Освен това, в ръкописа на Каркасон, инквизиторите написаха: "Това е тайната книга на еретиците на Конкоресо, донесена от България от Назарий, техния епископ , пълна с грешки". донесени на запад от високопоставен богомил на име Назарий.

И нещо много важно от текста на Козма,което никъде не е разисквано.Твърдението е ,че богомилите казвали и на Отец -Слово..."

Това може ли да се разглежда като споменаване на някаква хипотеза, че безписменните словяни(склавени-гети(готи), Теофилакт Симоката - гръцки историк, учен от 6 в. Живял в Александрия, Египет. В съчинението си „История“/Theophilacti Si-mocattae,Historiae,Carlos De Boor,Stutgardiae,1972/ пише:

7. „ГЕТИТЕ или с други думи отрядите на СКЛАВЕНИТЕ опустошиха....“.

14. “Без да отвърне на дръзкия тон, той (Приск) каза, че ще тръгне да се бие срещу склавените. Заради съюза и съглашението с аварите, войната срещу ГЕТИТЕ (сиреч СКЛАВЕНИТЕ) не била свършила“.
Най-вероятно думата "Σκλαβους" е по-стара от гръцкия език. Латинският термин и производните му са звукови копия на гръцкото понятие. Ако Симокита е прав, че гетите са се самонаричали така, нещата отиват в съвсем друга посока, иносказание. Ако някой сам се нарича "роб" първо трябва да се търси, като роб на кого се вижда? Вероятно на Бога. Раб Божий. (преди да им бъде "дадено" писмото) са били с някакви богомилски вярвания? Че богомилите са с мироглед на предписмените словяни?