avatar

КОМИСИЯТА ПО ИНДУСТРИЯ ПОДКРЕПИ ПРОГРАМАТА ЗА КОЗЛОДУЙ

Комисията по индустрия подкрепи

програмата за Козлодуй

Членовете на Комисията по индустрия на ЕП подкрепиха изменения

проекторегламент за предоставянето на финансова помощ за България за

изваждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ "Козлодуй". Сумата, която

ще бъде на разположение за програмата до края на 2013 г., ще бъде 300

милиона евро. Парламентът разглежда законодателното предложение в рамките

на процедурата по консултация. Гласуването в пленарна зала е предвидено за

сесията в Страсбург през месец май (17-20 май).

Измененията към проекторегламента, одобрен от парламентарната комисия по

индустрия в сряда, целят да засилят разпоредбите за опазване на околната среда

по време на извеждането от експлоатация на блокове 1–4 на АЕЦ „Козлодуй“ и да

определят в детайли финансовия контрол върху изпълнението на програмата.

Членовете на парламентарната комисия настояват, че финансирането от програмата

за извеждане от експлоатация на блокове 1–4 на АЕЦ „Козлодуй“ трябва

също така да допринесат за необходимото преструктуриране, подобряване на

състоянието на околната среда, както и за модернизация и увеличаване на

ефективността на съществуващите енергийни производствени мощности, преносните

и разпределителните мрежи в България. От друга страна, трябва да бъде поставен

по-силен акцент върху икономиите на енергия, възобновяемите енергийни източници,

енергийната ефективност и програмите за професионално обучение на засегнатите

служители в централата, за да могат те да използват своите умения в други сектори.

Парламентарната комисия подчертава, че загубата на производствени мощности

поради предсрочното затваряне на четирите реактора на Козлодуй е довело до

значително допълнително увеличаване на емисиите на парникови газове, оценени на

15 TWh за периода 2011-2013 г. с еквивалент на 1,2 Gg/GWh CO2, и са резултирали

в 18 000 Gg или 18 000 kt CO2 допълнителен ефект за България, поради което са

необходими допълнително намаляване на въглеродните емисии.

Размерът на заделените за програма „Козлодуй“ средства - 300 милиона евро -

ще се преразглежда ежегодно в периода 1 януари 2010 г.—31 декември 2013 г., за

да се вземе предвид напредъкът, постигнат при прилагането на програмата, както

и дългосрочните отражения върху околната среда, икономиката и сигурността на

енергийните доставки.

Изпълнението на програмата ще се наблюдава от Комисията и може да бъде обект

на одит от страна на ЕК или други квалифицирани външни одитори през цялото

времетраене на програмата, както и за период от пет години от датата на изплащане

на оставащата сума. Когато това е уместно, Комисията може да вземе решения за

възстановяване въз основа на констатациите от одитите. Депутатите настояват също

така Сметната палата и Парламентът да имат същите права както представителите

на Комисията, извършващи одитите, особено по отношение на достъпа до офисите на

бенефициента и до цялата информация. Комисията, OLAF и Сметната палата трябва

да имат също така възможността на извършват проверки на място.

Съобщение за пресата

20100429IPR73813 - 2/2

Комисията трябва да гарантира прилагането на настоящия регламент и редовно да

представя доклади на Европейския парламент и на Съвета относно използването на

финансовите средства и извършените дейности. Тя ще извърши и междинен преглед,

както и последваща оценка на програмата.

При гласуването в парламентарната комисия по индустрия в сряда (28 април), 47

депутати гласуваха "за" проекторегламента, 4-ма бяха против, а 1 се въздържа.

Гласуването в пленарната зала е предвидено за майската сесия на ЕП в Страсбург

(17-20 май).

За контакти :

Теодор СТОЙЧЕВ

BG

BXL: (+32) 2 28 40764

STR: (+33) 3 881 74601

PORT: (+32) 498 98 39 86

EMAIL: presa-bg@europarl.europa.eu