avatar

За писмеността и културата на траките

За писмеността и културата на траките


ТРАКИЙСКАТА КУЛТУРА НА ОТВОРЕНИЯТ  ХЕРМЕТИЗЪМ  И ПОЗНАНИЕТО ВЕД (ВЪРХОВНОТО ЕДИНСТВО)

Символите са били създавани чрез число, черта и багра. Число, размер и хармония. Числото и чертата се сливат, за да дадат орнамент. Орнаментът е образцов символ. Най-опростеният орнамент е буквата.

Писмените знаци са инструмент за съобщаване на знания. Когато достъпът до знанията е минавал през посвещаване в съответните мистерии, писмеността е била също с достъп. Няма защо да се чудим, защо гърците не са имали достъп до тракийската писменост. Вероятно са получили достъп само до простанародното писмо, което ние сега знаем като "гръцка азбука". И после се оказало, че траките са пишели с "гръцки букви". Нищо чудно да се окаже, че траките са имали няколко системи за писане. За това няма смисъл да търсим една писменост.

Писмеността(глаголицата) е съставена от Епископ Урфила(Вулфила както го наричат германците) въз основа на тракийското писмо(кирилица) на Хермес. А българицата(на коята пишем в момента) от Климент Охридски. Ѧзыкъ блъгарьскъ.

Кирил и Методий нямат заслуга.

"Гръцкия бог" Хермес отначало е тракийски герой: Според Херодот, Хермес е праотецът на тракийската аристокрация. Царете на траките се кълнели в неговото име.

"...тракийските благородници имат специален култ към Хермес, кълнат се в неговото име и дори твърдят, че произхождат от него."  (Херодот - История, Книга пета)


След гибелта на Атлантида палеолитният свят е бил изключително слабо заселен, пред угрозата дори да изчезне. Земите около сладководното Черноморско езеро, обитавани от (прото-) траките, са били най-добрите за развитието на живота в онази епоха. Много обработваеми земи, много питейни води – и като езера, и като реки.

Траките се оформят в четири големи племенни групи. Това са мизи, витини, пеласги, а за четвъртата все още се спори коя е точно. Всички те обаче живеят под общото име Перке и говорят един прото език. Основния бог, който почитат, след хилядолетия става популярен като Бог на князете и е назоваван Хермес. Познанията им за Вселената са изключително богати, а те считат, че всичко, което е на небето, има огледален аналог на земята. Тъй като съзвездията са най-големите конфигурации в Космоса, още (прото-) траките започват да им правят копия под формата на групи от могили. Същевременно по-малките племена си имат и свои звезди закрилници, тъй като си имат и рождени дати. Целият ритуал се запазва до появата на Дунавска България. Когато на владетел се родят няколко сина, те започват да управляват различни части от племената, като всяка носи името на този, който я води. Така се знаят и рождените дати на племената, както и звездите закрилници. Животът на (прото-) траките се определя и от важните Божествени сентенции „Познанието не е за всеки” и „Затворете вратите за непосветените”. Тези основни факти обясняват защо в определени периоди, сякаш безпричинно племената сменят земите си без да воюват. Имат писмености, а предават познанието само на посветени, и то устно. Ритуалите са се извършвали изключително мистично в тайни местности. Висшият жрец е и княз.
"Гръцкия бог" Хермес отначало е тракийски герой: Според Херодот, Хермес е праотецът на тракийската аристокрация. Царете на траките се кълнели в неговото име.

"...тракийските благородници имат специален култ към Хермес, кълнат се в неговото име и дори твърдят, че произхождат от него."  (Херодот - История, Книга пета)

Траките Орфей и Лин са основоположниците на гръцкото поетично изкуство. Проф. Карл Мюлер прави следното изказване - ”Траките, които се заселват в Пиерия, край лоното на планината Хеликон, бивайки създатели на почитта към Дионис и музите, а също така и създатели на гръцкото поетическо изкуство, се явяват като народа, който има най-голямо значение в историята на цивилизацията.”

Защо няма кой да прочете житието на Св. Кирил, където буквално пише: сред народите словенски наричащи се българи.

В Старобългарският език думата "езики" означава народи.

Отделно, че Св. Цар Константин основава епископията на българите в Мизия и назначава първия епископ Урфила.

Още по-отделно е, че кнзъ Еспирерихъ (както пише в "Именника" ) води верска война с Цариград. По свидетелството на презвитер Константин от провинция Сирия по време на църковния събор в Цариград през 680г. Война между дуофизити с монофизити. Подобносущий против Единосущий.

А още-още по-отделно е, че "византийците" са основно тракийски родове на Одриската аристокрация, признали властта на Рим през 1 в.н.е. Последният одриски цар е и управител-губернатор в Пловдив на Тракия. Поне така гласи надписът наскоро открит в Пловдив.
„... беше взет Безипол от хуните. И изпрати императора (Юстиниан І – бел. ред.) военачалника Маркел и своя племенник (Юстин ІІ- бел. ред.) с голяма войска, за да освободят града и Персида. През април беше превзет Анастасиопол от тракийските хуни” (Хрониката от ІХ в. на Теофан, л.м.6054). Това е написано по повод бунта на Виталиан 505 година....сами си правете изводите кои са хуните...


Одрисите,  гетите, бесите, даките и мизите са директните предци, всъщност изброените тракийски племена след приемането на Христовата Вяра, за да се отличават от другите си събратя са приели тази дума блъгари, блъгарин и с времето това е станал етноним на всички останали тракийски племена, приели Христовото учение за своя Вяра.

Все пак, за да определят старите автори, че има тракийски народ, то това отделение от другите е били преди всичко по езика и обичаите.  По-късно тия траки изчезват от изворите и се появяват на тяхно място първо българите, а след това словените заедно със склавините, което за човек, на който българският език му е роден е разбираемо кои за нас са словни и кои не са. А няколко века по-късно някъде след 16в.  започва да се пише и се създава славянската теза. Така, че думите на Паисий писал в 18 век са напълно правилни: "измежду славяните, българите бяха най-славни ..."

От Одрис 8 в.пр.н.е. до Тит Флавий Котис 1.в.н.е. са 86 одриски царя. Територията се е променяла по периферията, но от Хемус до Босфора винаги е била неприкъснато. Бесите със светилищата са били важна част от тази държава. Защото царят е първи администратор и първи поп. Олицетворение на Живия Божи Син. Това е пренесено от Константин в империята като имперска черква.

Демокрация и република няма такова животно при траките. Първият закон е, че властта на царя произлиза от Бога. Класическа монархия.

"Книгы завѣта б͠жїа ветха(г) сказающе ѡбразы новаго завѣта истиннѹ соущѹ. преложеныѧ ѿ гре(ч)ска(г) языка в ͛словенс͛кыи. при кн͠ѕи блъгарс͛тѣ(м) симеѡне с͠нѣ бориши. григорїе(м) презвитерѡ(м) мнихо(м), всѣ(х) цр͠квни(к) блъгарс͛кы(х) црк͠вїи повелѣнїе(м) того кни(г)лю(б)ца кн͠ѕѧ семїо(н). истинѣ(ж) рщї б͠олю(б)ца"

Блъ(ь)гари като произнасяне на етнонима ни до 18-19/дори в началото на 20  век.

Шевицата в българската народна носия е разказ как са се случили светът, боговете, мъжът и жената.

© Ванко Николов ©_Българионъ° ®˜