avatar

Д-р Ганчо Ценов

Д-р Ганчо Ценов
 
Ганчо Ценов е роден на 6 юни 1870 г. в село Бойница, Кулска околия, тогава в Османската империя (дн. Видинска област). Завършва „История“ през 1894 г. в Софийския университет. След това 2 години е учител по история във Видинската мъжка гимназия. Работи в културния отдел на Военното министерство.
Оттам през 1899 г. е изпратен с конкурс на 4-годишна специализация в Хумболтовия университет в Берлин, Германия. Там защитава дисертация по руска история на тема „Кой подпали Москва през 1812“ (нашествието на Наполеон в Русия през 1812 г.) и става първия български доктор и професор в този германски университет , след което започва да работи по темата „Произход и история на българския народ“.
Най-съществената част от докторската му дисертация е била публикувана в поредицата Historische Studien (Исторически студии); кратък неин реферат (на 35 печатни страници) е бил издаден в отделна брошура. През 1965 г. тази брошура е преиздадена фототипно в известната серия „Краус репринтс“ на издателство Краус.
Ганчо Ценов е известен със своята честност и добросъвестност при работа с изворите, високата си езикова подговка и историческа ерудиция и комбинирането на данни от различни клонове на хуманитаристиката – етнография, лингвистика, история на религиите и други. Според него „Историята е индуктивна наука, която почива на факти, а не на мнения – което не почива на факти – не е история“, „Историята е сбор от систематизирани факти, а не сбор от мнения“. В трудовете си той се придържа към установените още през 19-ти век научни норми. Цялата научна документация от цитираните предимно гръцки и латински извори се предава в оригиналния им вид, без превод, което предполага висока професионална подготовка у читателя. Такава подготовка дори днес притежават малцина специалисти. 
През 1910 г. издава основния си труд „Произходът на българите и начало на българската държава и българската църква“. В нея излага хипотезата, че българският народ е формиран от смесването главно на хуно-българи и готи/гети, които смята за стари трако-илири и келто-скити и които в историческо време са били автохтонни европейски народи от Херодотова (европейска) Скития.

Основни трудове:
"Wer hat Moskau im Jahre 1812 in Brand gesteckt?", Gantscho Tzenoff. - Nachdr. d. Ausg, Historische Studien No.17, E. Ebering, Berlin 1900. - Vaduz: Kraus Reprint, 1965
„Праотечеството и праезикът на българите. Историко-филологически издирвания“ (1907, 2005)
„Седмичните дни като белег на старо християнство у славяните“ (статия, сп. „Преглед“, кн. 4, 1907 г.)
„Българите са по-стари поселници на Тракия и Македония от славяните. Исторически издирвания въз основа на първоизточници“ (1908) http://forum.tisitova.com/download/file.php?id=3693&sid=5bccbb0c7f070338a872bade965acfa0
„Критичен разбор на данните по произхода на българите“ (1910)
„Произходът на българите и начало на българската държава и българската църква“ (1910, 2002)
„Първите религиозни борби в България“ (1912)
„Покръстването на българите - обяснение“ (1914)
„Хиляда години ли от смъртта на Св. Климентa?“ (1914) http://forum.tisitova.com/download/file.php?id=3694&sid=5bccbb0c7f070338a872bade965acfa0
"Goten oder Bulgaren : quellenkritische Untersuchung über die Geschichte der alten Skythen, Thrakier und Makedonier", Ganco Cenov - Leipzig : Dyk, 1915 https://archive.org/details/gotenoderbulgare00tsen
„Кой е Климент Охридски?“ (1915)
„Произходът на хуните“ (1915)
„Русия и завоевателните стремежи на сърбите“ (1915)
„История на България“ (1917)
"Geschichte der Bulgaren", Steiwetz, Berlin, 1917
"Das wissenschaftliche Leben in Bulgarien", статия, "Minerva" (WdeG), Berlin, 6 Sept., 1924.
I17,B0728+,SY, NRecherche-DB, D2.1,E8171268e-0,A, H, R193.197.31.108,FY "Die Abstammung der Bulgaren und die Urheimat der Slaven : eine historisch-philologische Untersuchung über die Geschichte der alten Thrakoillyrier, Skythen, Goten, Hunnen, Kelten u.a.", Cenov, Gančo, Berlin/Leipzig : de Gruyter, 1930
"Geschichte der Bulgaren und der anderen Südslaven von der römischen Eroberung der Balkanhalbinsel bis zum Ende des neunten Jahrhunderts", Dr. Gantscho Tzenoff, Berlin/Leipzig, Walter De Gruyter & Co., 1935
„Препирните по народността на българите. В що се състоят и защо се водят“ (1936)
„Кроватова България и покръстването на българите“ (1937, 1998, 2004)
„Народността на старите македонци“ (1938) http://forum.tisitova.com/download/file.php?id=256&sid=5bccbb0c7f070338a872bade965acfa0
„Прокопиевите хуни и Теофановите българи. Турци или славяни основаха българската държава“ (1938, 1998, 2004)
„Хуните, които основаха българската държава. Техният произход и тяхното християнство“ (1940, 2002)