avatar

Достъп до интернет имат 50.9 процента от българските домове

Малко над половината български семейства (50.9%) имат достъп до интернет в домовете си.

Това показва изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата, осъществено от Националния статистически институт (НСИ).

Изследването се провежда във всички държави - членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите.

Анкетирани са 3898 обикновени домакинства и 8252 лица на възраст от 16 до 74 навършени години.

Броят на домакинствата, които имат вкъщи интернет, е нараснал с 5.9 процентни пункта спрямо предходната година, показват още данните на статистиката. С висок ръст се отличава и показателят за широколентовия достъп, при който е регистрирано увеличение от 11 на сто спрямо предходната година.

Показателна е тенденцията за навлизането на новите технологии - за петгодишен период относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е удвоил, а използването на широколентова връзка бележи ръст с 30 процентни пункта.

В регионален аспект също се наблюдава повишаване в относителните дялове на домакинствата с интернет достъп за всички статистически райони.

С най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет - 59.3%, е Югозападният район, към който принадлежи и столицата. След него се нареждат Южният централен и Югоизточният район, в които около половината от домакинствата имат достъп до интернет - съответно 50.3 и 49.6 процента. От тенденцията в страната значително изостават домакинствата от Северозападния район, където едва 38.2% имат достъп до интернет.

През 2012 г. повече от половината (50.3%) от населението на възраст 16-74 навършени години използва редовно интернет, показва още проучването на НСИ.