avatar

Глобално образование за глобален свят

Днешния свят е интегрален и глобален. Ето защо връзките между нас трябва също да станат интегрални и глобални. Такава промяна е възможна само чрез глобално образование. Всеки човек в света трябва да осъзнае, че в новия свят всички ние сме взаимосвързани и именно затова трябва да сме взаимно загрижени.

Трябва да се създаде Образователно-академичен институт в духа на взаимното разбирателство и сътрудничество, насърчаван от ЮНЕСКО, за да квалифицира младите да служат като „Глобални педагози”. За да се създаде институт, най-добрите човешки умове, които са загрижени за образованието, трябва да се съберат с цел да изградят необходимата учебна програма.

Към филантропите трябва да се обърнем с малба за подкрепа в:

·         Изграждане на онлайн платформа;

·         Създаване на интернет инфраструктура в развиващите се страни, така че младите да могат да се свързват с допълнителни образователни системи.

След приключване строителството на института, в световен мащаб ще се проведе програмата „Глобално образование”. Завършилите програмата ще бъдат включени в съществуващи организации в своите страни, водещи към революция в образованието.

Интегриране на младите в създаване на балансирано, загрижено, иницииращо и интегрално общество.

Признаването на наложителната роля на младите в оформянето на света в глобалната ера е довело ООН до това, да обяви тази година (12 август 2010 г.– 12 август 2011 г.) за „Международна година на младежта”. В документ, написан за конференцията „Участието на младежите в социалните промени: инициативи и участие”, която ще се проведе на 2-3 март в Москва, организирана от ЮНЕСКО и Федерацията за мир и примирие, ще се стремим да предложим нова перспектива за принос на младите за живот в глобалната ера, както и да се изготви конкретно предложение за справяне с предизвикателствата, пред които младите в момента са изправени в целия свят.

Законите на новия свят.

За да се помогне на младите да намерят своя път в глобалната ера, първо трябва да разберем новия закон на живота в такъв свят и трансформациите довели до това:

1.   Нашето растящо желание за печалба за сметка на другите се е развивало през историята, довеждайки до това, да станем вплетени един с друг във всеки аспект от живота: пари, комуникация, политика, култура и така нататък.

2.   Това желание ни е довело до порочен кръг: от една страна, сме привикнали на егоцентричен начин на действие. От друга страна, вече не може да водим  този безгрижен живот и да сме загрижени единствено за нашите интереси. Това са „минали” ценостти, част от света „аз”, а живеем в „ние” свят, глобален и интегрален.

3.   По законите на новия свят всички сме взаимозависими. Ето защо всички трябва да сме загрижени един за друг. Докато действаме наобратно, ще продължаваме да страдаме от кризи във всяка сфера от живота.

4.   За да се прекъсне порочния кръг, всеки човек трябва да осъзнае природата на света, в който живеем, и да разбере, че в 21-ви век „Моят живот зависи от отношението ми към другите.”

От всичко казано по-горе е очевидно, че светът  в 21-ви век не се нуждае само от материални, икономически и политически решения. Напротив, на първо място, днешният свят се нуждае от решение в образованието. И младите, които усещат разликата между стария и новия свят по-силно отколкото другите, трябва да бъдат начело на това образование.

http://social.un.org/youthyear/docs/background.pdf

http://www.facebook.com/UNyouth

http://ariresearch.org/children-youth-education/global-education-for-a-global-world