Какво е СОП?

СОП представлява абревиатура на термина „специални образователни потребности“ . През 1981г. Франция обявява за своя основна цел намирането на деца с проблеми във възпитанието и обучението в предучилищна възраст и осигуряването на специализирани грижи за тях. Днес, интеграцията на деца със СОП в българската класна стая все още е не е на нивото на останалите страни членки на Европейския съюз. 
Децата със СОП обичайно се натъкват на специфични проблеми в обучението си. Най-често се затрудняват с вникването и запомнянето на нови знания и срещат трудности в умственото си развитие. Макар и да са в нормата, при децата със СОП възникват затруднения в адекватното включване и участие в упражненията. Много често тези деца или ученици срещат затруднения при постигането на търсените за възрастта им резултати.
Децата със СОП срещат различни проблеми в образованието си, поради:

Увреден слух
Нарушено зрение
Езиково-говорни нарушения
Умствена изостаналост
Специфични обучителни трудности или нарушения в ученето
Емоционални и/или поведенчески проблеми
Хронични заболявания, водещи до СОП
Физически увреждания
Множество увреждания
Нарушения на общуването и комуникацията


Това, което е обичайно за децата и учениците със СОП е, че при тях някои когнитивни функции не са оптимално развити. Това са дейности като обработка на информация, памет, езикова преработка, внимание, планиране, парцептуално-моторна преработка. Тези нарушения могат да се дължат на отсъствието на социални умения (общуване) или някои способности за организация. 
Често при децата със СОП са засегнати важни умения и способности като:

Четене 
Писане 
Математически знания (дислекция)
Устна употреба на езика 


Съществува и друга група деца със специални потребности, но за разлика от първите техните потребности не са образователни, а възпитателни. Тези деца често срещат бариери от емоционален и социален вид. Тези се наричат дезадаптирани. Тяхното социално, нравствено, интелектуално и емоционално развитие обичайно не напредва с темповете на останалите връстници. Интеграцията на деца със СОП в класа, групата или училищната общност е трудна не само за тях самите, но и за техните преподаватели и останалите връстници. 
Причините за дезадаптираност могат да бъдат от различен характер:

Интелектуални ( слаби или недостатъчни интелектуални умения)
Физически (двигателна аномалия)
Емоционални (потиснати, малтретирани, неудовлетворени)
Сетивни (слепота, глухота) 
Характерологични (пасивни, хиперактивни, агресивни)


Как да разпознаем децата със СОП?


Преди да пристъпим към една или друга печеливша стратегия във възпитанието на деца със СОП, със сигурност преди това трябва да разпознаем техните специфични проблеми. Както споменахме горе, специфичните потребности могат да бъдат в сферата на обучението или възпитанието.
 Съмненията и подозренията, че някое дете има специални потребности, могат да се потвърдят единствено след като се измери неговата средна интелигентност. В този процес се проверява за несъответствие между: способности и постижения; достижения, постигнати с максимални усилия или чрез системно подпомагане; понижения в психологическите процеси.
В ранна възраст, когато детето посещава детска градина или предучилищна занималня, „засичането“ на тези специални потребности се реализира предимно чрез наблюдение от учителите. Те могат най-добре да забележат отсъствие или наличие на определени показатели, които биха могли да подсказват за специални потребности.

9 показателя, които могат да ви подскажат, че детето има СОП
Речников дефицит
Липса или слабо познание за семантичната и синтактичната структура на езика
Затруднение при осмислянето на текст (идея, диалог, хумор и др.)
Проблеми при запомняне и възпроизвеждане на вербална комуникация
Затруднения при диференциране и определяне на броя на сричките в думата
Изоставане и дисбаланс в развитието
Дефицит на внимание
Нарушения и ограничения в устната реч
Проблемна артикулация


Игри и учебни материали за деца със СОП

При обучение и работа с деца със СОП се използват не само специализирани подходи, но също така определени помощни средства, които изтласкват децата да се справят със съответните проблеми. Игрите за деца със СОП са много полезни и се справят с пречките в обучението им, като развиват техните липсващи или не достатъчно добре развити умения. 

19 умения, които могат да развият учебните материали и игри за деца със СОП

Сортиране по признак – цвят, големина, форма и др.
 Логическо и последователно мислене
Умение за броене и смятане
Фина моторика и двигателна координация
Подобрение на визуалното и сензорното възприятие
Стимулиране на въображението
Умение за спазване на последователност
Обогатяване на речниковия запас и подобрение на езиковите компетенции
Разбиране на понятия
Пространствена ориентация 
Умение за писане
Развитие на зрителната перцепция
Умение за партниране и екипност
Развитие в социалното общуване
Конструктивно мислене и разпознаване на причинно-следствената връзка
Развитие на въображението и творческото мислене
Чувство за симетрия
Креативност
Концентрация
С подкрепата на Учител.БГ - Магазин за учителя. Обучителни материали за работа с деца със СОП може да откриете тук.