avatar

Становище по проектозакона на МОМН

Становище по проектозакона на МОМН

Следва пътят, който то извървя от лансирането на идеята тук, на дата 20 януари, до официалното му публикуване на 10.02.2011 г.


На 20 януари написах следното:

Моля ви да коментирате това проекто-становище на "Новото образование".

Намерението ми e  да го доизпипаме и на 01 февруари (след 10 дни) да го публикуваме официално; да го изпратим на МОМН, Комисията по образованието на Народното събрание и медиите.

______________________________

Това становище не претендира да е обективна оценка на министерския проект за нов училищен закон на България. Нещо повече, ние заявяваме, че това е нашата пристрастна оценка, повлияна и пречупена през призмата на философското ни разбиране на същността, смисъла и целите на образованието - илюстрирано най-добре в "Целите на училищното образование в България" от юли 2009 г.

_____________________________________

Проектозаконът на МОМН към дата 20.01.2010 г. е опит да се нормират отношения и действия, които да поведат училищното образование на България в посока обратна на желаната от нас - "Новото образование".  Ние смятаме, че с този проект се предлагат норми, които нямат основание да съществуват именно защото преследват неясни и противоречащи на нашите цели.

В този смисъл проектозаконът - неперфектен и в техническо отношение с неясните си формули и пожелания*, в действителност е двоен провал: веднъж в опита му просто да позволи отпочването на желаната радикална промяна и, втори път, в способността му да заработи и допринесе за нейната реализация. С две думи:

 

Основният и достатъчен за провала на настоящия проектозакон недостатък е неговата идейна назадничавостПредвид горното считаме, че всеки коментар, пожелание или друг принос за неговото "подобряване", са хвърлени на вятъра време и усилия. Ние не желаем и не можем да си позволим да работим за построяването на нещо по най-добрия възможен начин, когато строежът му изобщо не е трябвало да почва,... защото сбъркани са духът и основните му идеи. Да намалим до минимум пораженията от него не е сред нашите амбиции. За сметка на това бихме участвали с охота (нещо, което вече става!) във всеки дебат за изграждането на нова общонационална визия/ концепция/ разбиране за образованието и неговите цели, която да залегне в основата на добрия бъдещ закон.

*

"Новото образование" вече работи за създаването на закон базиран на убежденията си, че е нужно радикално преосмисляне на образованието - в смисъл на повече свобода за родители, образовани и образователи, и прехвърлянето на правомощията от държавата към обслужваниете местни общности - така наречената децентрализация,  и ще бъде пръв помощник на всеки друг, разпознал се в същото това кредо.Новото образование

20.01.2011 г.----------------

* Ще се занимая с този въпрос по-нататък,... ако имам време. Едно от тях е лъжата, че "образованието е приоритет", когато е видно, че не е и няма как да стане благодарение само на един Закон. Не е във възможностите на един закон да задължи правителството да издигне образованието в приоритет, защото трябва да поясни и какво е "приоритет", и какво е "образование", и какво означава образованието (или каквото и да е друго) "да е приоритет", защото е ясно, че едната обява не е достатъчна.