avatar
+1 1 глас

"Държавата" в проекта за нов закон за училището на МОМН

В проекто закона на МОМН от юли 2010 г. Държавата има тези функци/задължения.
Ако те не бъдат изпълнени, ще е отговорна... Държавата или господин НИКОЙ

Пардон, поправям се:
Чл. 169. (3) уточнява, че Държавните дейности по образованието, в т.ч. делегираните от държавата дейности, се определят с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на образованието, младежта и науката и на министъра на финансите....
Значи ще е отговорен не г-н Никой, ами Министерския съвет, (което според мен е същото) затова, за да е пълна картинката добавям и функциите на Министерски съвет.

 

_________________________

Държавата

 

Чл.3 (2) Държавата прилага интегриран и системен подход към системата на образованието и осигурява взаимната свързаност и съгласуваност на основните й компоненти.

Чл. 10. (1) Държавата полага особена грижа за децата и учениците със специални образователни потребности, като създава подкрепяща среда и необходимите  условия за равен достъп до качествено образование и за пълноценното им включване в образователно-възпитателния процес и тяхната по-добра социална адаптация.
...
(5) Държавата създава условия за ранното откриване, развитието и реализацията на децата и учениците с изявени дарби, като им предлага възможности за по-голяма гъвкавост, адаптивност и индивидуален подход спрямо техните образователни потребности.

(6) Държавата провежда образователна политика спрямо българите, живеещи извън Република България

Чл. 14. (1) Управлението и контролът на институциите в системата на училищното образование е споделено право и задължение на държавата, местното самоуправление, бизнеса и гражданското общество и се осъществява при условията и по реда на този закон, при спазване на принципите на откритост, диалогичност и ангажираност на всички заинтересовани страни.

(2) Държавата създава условия и насърчава публично-частното партньорство в училищното образование, включително чрез инструментите на програмното финансиране.

Чл.15. (3) Държавата създава система за признаване на знания и умения, придобити чрез неформално и самостоятелно учене, както и на основата на професионален и/или практически опит.

Чл. 19. (1) Държавата полага особена грижа за децата и учениците, за които българският език не е майчин, като създава допълнителни условия за усвояване на българския книжовен език.

Чл. 82. (1) Държавата създава условия за поетапно въвеждане на задължителна целодневна организация на учебния ден.

Чл. 109. (5) Държавата създава условия и насърчава развитието на системата от междуучилищни, регионални, национални и международни състезания, конкурси и олимпиади, както и на ученическия спорт.

Чл. 129. (1) Държавата провежда политика за насърчаване квалификацията на педагогическите специалисти, в това число чрез инструментите на програмното финансиране.