Две книги за компютрите, интернет и децата

Бих искал да ви представя две свои книги: "Информационните и комуникационните технологии за подобряване на познавателната дейност на учениците" и "Училищният сайт - от стартирането до ползите".

В "Информационните и комуникационните технологии за подобряване на познавателната дейност на учениците" се разглеждат теоретичните възгледи на водещи педагози и психолози, описващи  условията за развитие на познавателната дейност на учениците в началната степен на основното образование. Прави се исторически преглед на развитието на българското образователно интернет пространство, представени са начини за  усъвършенстване на самостоятелната познавателна дейност на учениците чрез използване на информационните и комуникационни технологии. Представен е модел за приложението на съвременни средства на ИКТ за активизиране на самостоятелната познавателна дейност в учебния процес в четири основни направления: за учене, преговор, самоподготовка и получаване на обратна връзка; за улеснение на търсенето на информация, изследването и проучването; за индивидуално или съвместно създаване на образователен продукт; за представяне на резултатите от дейността. Дадени са примери за използване на ИКТ-средствата в учебната практика.
146 страници, формат А5, ISBN 978-619-162-586-4; 11,90 лв.


"Училищният сайт - от стартирането до ползите"
Използването на сайтове в училище преживя своя еволюция, която повтаря стадиите в развитието на уеб пространството като добавят към това стойност, свързана с обучението и развитието на учениците. 

Училищният уебсайт може да е полезен на ученици, учители и родители в няколко направления: като средство, улесняващо ученето и преподаването, като място за представяне на детското творчество, като допълнително средство за връзка и информация на родителите, като място, където учителите споделят ресурси и допълнителна информация за работата си.

В основата на тази книга са статии и доклади, написани в периода 2000 – 2012 година. Частта "Проектна работа в сайта" излиза за първи път на български език. Специално за книгата са написани "Избор на хостинг и домейн" и "Уебсайтът в помощ на квалификацията на педагозите и организация на учебния процес".
80 страници, формат А5, ISBN 978-619-162-604-5; цена 8.80 лв