Помните ли големия сняг?

Ако някой не се сеща, имам предвид ето това:

Тогава толкова се вбесих от лемарщината на бат Мухобойко, че написах жалба до него, посредством имитиращия демокрация формуляр за жалби на невинни граждани сайта на Столична община. Отговорът още го чакам, но не ми е за това думата.

Някой от вас или ваш познат пострада ли от тоя сняг? Разбита кола, счупен крак? Ако да, има напълно законен начин да получите възмездие за страданието или за щетите, които са ви били причинени.

Из Закона за отговорност на държавата и щетите за вреди:

"Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност."

"Чл. 7. Искът за обезщетение се предявява пред съда по мястото на увреждането или по местожителството на увредения срещу органите по чл. 1 и 2, от чиито незаконни актове, действия или бездействия са причинени вредите"

Накратко, може да подадете иск за обезщетение, ако сте пострадали от това, че бат Мухобойко не взе мерки да се изчисти снега. За което (колкото и да не го кефи) е длъжен именно той:

"Чл. 44. (1) Кметът на общината:

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

...

11. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2005 г.) организира и ръководи управлението при кризи в общината;"