avatar

Прилагателно име.Упражнение

 Изработих еднотипно първите два урока за прилагателно име, тъй като са сходни и последователни.

  Прилагателно име.ppt

  Прилагателно име.Упражнение.ppt