+4 4 гласа

Идеи за наказания в Правилника за дейността на училището?

За съжаление работата в училището стига и до прилагане Правилника за дейноста на училището в частта му Наказания. Новите промени добавиха една нова възможност между "Забележка" и "Предупреждание за преместване в друго училище", а именно изискване ученикът да полага труд като наказателна мярка. В Правилника на училището трябва да добавим наказания на учениците, но стигаме до извода, че ако една мярка изглежда жестока за второкласник, ученик в 11. клас искрено ще се забавлява с нея. Та какви форми за полагане на труд сте записали в Правилните на училището си?

 При нас стигнахме да няколко идеи:

  • Почистване на класната стая след часовете.
  • Съвместно полагане на труд с родителя (?!)
  • Озеленяване на училището
  • Почистване на зелени площи от отпадъци
  • По-големите ученици дежурят на улицата, за да помогнат на малките за пресичане
  • Изработване на нещо за класната стая (табла, нагледни пособия)
На всяко от тези неща мога да опонирам, но нека натрупаме идеи, за да сме си полезни. Как мислите, кои наказателни мерки с труд биха били ефективни в български условия, като се абстрахираме, че трудът всъщност е логична човешка дейност...

 Друг проблем - как процедираме при изгонените от час ученици? Кой ги поема до края на часа?