Кампания за климатично образование


На сайта можете да намерите и английска версия, ако искате да я използвате в час по английски.

Международно координирана акция на локалните клонове на движението от 35 държави съвместно с Teach The Future UK. Исканията бяха изпратени в един ден до министерствата на образованието на съответните държави и до техните държавни глави. Предстои седмица на активистки действия за климатично образование между 12-18 април.
 
"Be sure to wash your hands and all will be well."
'Be sure to wash your hands and all will be well.'
Вижте още за историята на това изображение на fb страницата на 
Biodiversity Conservation Society of the Philippines


Какъв проблем виждаме?


Човечеството е изправено пред безпрецедентна климатична криза и криза на биоразнообразието, които намират своите първопричини в съвременното общество, изградено върху непрекъснатия растеж на материалното потребление, като същевременно изцяло се пренебрегват планетарните граници. Понастоящем тази извънредно тежка ситуация подкопава вярата на младите хора в тяхното бъдеще и предизвиква сериозно безпокойство, което често обезсърчава. Чрез прилагане на всеобхватно и общодостъпно климатично образование, младежта може да бъде овластена да поеме контрола над своето бъдеще и да се бори активно с климатичната криза.


Какво климатично образование искаме?


Нашата визия за климатичното образование включва всеобхватна учебна програма, фокусирана върху стремежа за устойчивост и пълноценна връзка на човечеството с природата. Целта на подобно образование е да развие задълбочено разбиране за кризите на климата и биоразнообразието, за техните водещи причини и последствия; да подпомогне намирането на устойчиви решения на тези кризи и да даде възможност на учениците да се включат активно в създаването на едно истински справедливо и устойчиво общество.

Искане 1: Въвеждане на климатичното образование, което е достъпно за всеки, независимо от неговия етнически произход, възраст, пол и социален статус и което присъства на всяко едно ниво от образованието.Продължаващата климатична криза и криза на биоразнообразието не познават граници, засягат настоящите и бъдещите поколения и, съответно, смекчаването на нейните ефекти изисква сътрудничество на цялото човечество. Единствено, ако бъде осигурено стандартизирано климатично образование за всеки човек на планетата, нациите ще имат споделено разбиране за настоящата криза и ще могат по-лесно да намерят и приложат ефективни и дългосрочни глобални решения.

Искане 2: Въвеждане на климатичното образование, което да бъде интегрирано във всеки един учебен план и програма и да бъде част от всеки един предмет и дисциплина. Целта е всеки ученик, независимо от неговата специалност, да разбира научните, социално икономическите и етичните аспекти на климатичната криза.


Продължаващите кризи в областта на климата и биоразнообразието са многостранен научен, социален и етичен проблем и тяхното смекчаване изисква цялостно разбиране на причините и последствията. Учениците и студентите трябва да имат способността да установяват връзките между различните аспекти на кризата и да упражняват критично мислене чрез ангажиращо и ориентирано към учащите обучение във всички дисциплини.

Искане 3: Всички учители трябва да бъдат обучени в сферата на климатичното образование и да им бъдат предоставени учебни програми и материали.


Без ефективни, добре обучени учители в гореспоменатите области, учениците няма да бъдат добре подготвени за това да бъдат активни участници в обществото и ще бъдат неспособни да допринасят за справянето с климатичната криза и тази на биологичното разнообразие. Чрез задължително специализирано обучение и дългосрочно професионално развитие, учителите трябва да бъдат снабдени със знанията и инструментите, които да им позволят интегриране на климатичното образование в техните учебни дисциплини.

Искане 4: Училищата трябва да поемат инициатива за възпитаване на чувство на отговорност към природата и обществото у своите ученици, както и да ги мотивират да бъдат активни граждани.


В това време на безпрецедентна екологична и социална криза е жизненоважно учениците да се ангажират на възможно най-ранен етап с обществените проблеми и да развият чувство на отговорност и уважение към природата, както и да се стремят към постигане на едно справедливо общество. Както става ясно в настоящата пандемия от Ковид-19, пренебрегването и липсата на помощ от държавите за непривилегированите и най-засегнати части на техните общества коства, в глобален план, милиони човешки животи и сериозни финансови загуби. Училищата играят ключова роля в оформянето на учениците като личности, техните ценности и избор за начин на живот. Въвеждането на климатично образование е от решаващо значение за осигуряване на дълбоката социална промяна, която е необходима за едно успешно разрешаване на климатичната криза.

Искане 5: Учебните заведения трябва да следват правилата за устойчивост и да бъдат новатори в тази област. Следователно, всички съществуващи училища трябва да допринесат за постигане на нулеви въглеродни емисии до 2030 г., а всички училища, построени след 2021 г., трябва да са въглеродно неутрални.


Ако образователните институции ще предоставят основните знания и умения, за справяне с кризите на климата и биоразнообразието, следва те да дават добър пример и да бъдат движеща сила в иновациите за преодоляването им. Чрез залагане на изискването за устойчивост, още преди изграждането на образователните съоръжения, ще може да бъдат избегнати значителни разходи в бъдеще, тъй като обществата ни ще бъдат принудени да се адаптират към все по-големи предизвикателства, произтичащи от климатичната криза.

Искане 6: Училищата трябва да предоставят нужните инструменти и подкрепа за справяне, както на учениците, така и на учителите, с тревожността и психическите проблеми, които могат да произтекат след осъзнаване на заплахите от климатичната криза.

Проблемите с тревожността относно климата и психическото здраве крият риск младите хора да станат неспособни да учат или работят. Те се отразяват негативно на качеството на живот на учениците, тяхното разбиране за силата и ефектите на техните действия и биха могли да доведат до значителни разходи за обществото. Насърчаването на доброто психично здраве на учениците и учителите е от ключово значение за осигуряването на тяхното благосъстояние и способността да допринасят като членове на обществото.

Адрес на статията:
https://fridaysforfuturebulgaria.wordpress.com/2021/04/12/.../


Вижте сайта, където има още много информация:
https://fridaysforfuturebulgaria.wordpress.com
Петъци за Бъдеще България

Следете страницата на ПЗБ в fb:
https://www.facebook.com/FridaysForFutureBG/