avatar

Речник на образователните термини

РЕЧНИК

образование - 1) Обществена услуга, считана за фундаментална за интелектуалното развитие на младото поколение на една нация, и като такава управлявана и регулирана от държавата. Образованието е точно копие на процесите в едно общество и е показателно за нивото на неговото нравствено развитие. 2) Дипломите събрани през годините. Казваме "Тя е със солидно образование.", ако е завършила поред основно, средно и висше училище. Това се разминава значително с определението за образован човек, който е човек знаещ и показващ, че знае, значи можещ.

обучение - продължителен процес за повишаване на практическите умения. Говорим за фирмено обучение, обучение по процедури и правилници, обучение на кучета. Неологизъм - преди век не е имало обучени или необучени.

дресировка - обучение за изпълняване на инструкциите на дресьора

преподаване - дейностите по предаване на знанието от учител на ученик

научаване - процес на възприемане и трайно съхранение на предаденото от учителя

заучаване - вид нетрайно научаване

зубрене - метод за отбиване на номера; механично и крайно нетрано научаване

възприемане - действие с което ученик разбира сигналите на учителя си

знание - прилагане на наученото в различни житейски ситуации

изпит - акт на проверка на наученото в училище, не на знанието!

учене - целенасочено усилие, с което ученик се стреми да научи определено нещо

компетентност - познаване на определена научна материя. Неологизъм - преди век не  имало хора компетентни и некомпетентни

практически умения/ навици - съзнателни действия за подобряване на личния живот свързани с оцеляването или изпитването на удоволствие

грамотност - минимални умения по четене, писане и математика, гарантираща разбирането на добре написан писмен материал

образователна система - множество от елементи на национално ниво, чиято функция е да създава или помага на индивидите да повишават своите знания. Системата е система, защото има един силен скрепителен елемент - целите й - и ясни принципи за взаимодеиствие между елементите й. Крайната цел на образованието е отправна точка за всички елементи и процеси, свързващи елементите в система. 
Системата разполага със структури и ресурси, и е регулирана от правила. От нея се очакват добри условия за учене; гаранции и доказателства за  качеството й; и прилежна финансова отчетност. (Виж
и тук)

цели на образованието - продукт и отговор на желанията на цялото общество относно знанията, уменията и отношението на младите хора към природата, труда, ближния, живота и света.

фундаментална цел на образованието - фундаменталната цел на българското образование е, първо, да запазва и развива детския творчески порив така, че всяко дете да живее пълноценно и придобива с радост допълнителни знания и умения и, второ, да формира самостоятелно-мислещи и социално отговорни личности, които се отнасят към живота с ведрина и ентусиазъм, и проявяващи значителна обществена ангажираност. (дата 3 юли 2008 г.)

елементи на образователната система – елементите на образователанта система са многобройни и са свързани помежду си в сложни отношения - цикли - на акция и реакция. Следва един непълен (на дата 10 юли 2008 г.) техен списък, подлежащ на постоянно и продължаващо допълване.

 • Визия за образованието (на национално и глобално ниво)
 • Мисия на образованието (на национално ниво)
 • Цели на образованието (датирани!)
 • Отношения и зависимости между заинтересованите страни
 • Мотивация и начални умения на участниците в учебните процеси - учител и ученик
 • Мотивация и начални умения на участниците в административните процеси - училищен мениджмънт, местна училищна администрация, централна училищна администрация
 • Административни/ управленски структури
 • Схеми и методи за учене/ обучение  
 • Доминиращо културно послание
 • Методи за оценка на качеството на образованието (на училищно, местно и национално ниво)
 • Минимални учебни изисквания
 • Конкурентноспособност на учителя (в образователния сектор и извън него)
 • Кариерно развитие и формиране на учители
 • Кариерно развитие и формиране на училищен мениджмънт
 • Учебни пътечки (или учебна кариера?)
 • Образователни процеси
 • Административни процеси (яснота, отговорности и нормиране)
 • Политически и глобални процеси
 • Финансиране на образованието (яснота, отговорности и нормиране)
 • Финансиране на училището (яснота, отговорности и нормиране)
 • Механизми и структури за поддържане на постоянната промяна  
 • ...

учебно заведение – много неприятно понятие, което ще заменям винаги когато мога с „училище”

училище – мястото където се учи. Училище е всяко учебно заведение без значение от профилирането, учебната степен и т.н.

учител - водач, лидер, маестро.

преподавател - преподаващ, диктуващ, илюстриращ материала за научаване.

инструктор - псевдо-учител, показващ как се прави това или онова. Действията на инструктура трябва да бъдат възпроизвеждани без интерпретации и без преоценка. Сред най-често споменаваните са инструктурите по кормуване в курсовете за взимане на шофьорска книжка и инструктурите по ски - ски "учители".

педагог - професионалист чиято професия е да се грижи за пълноценното израстване на новото поколение.

годишно разпределение - старото име на тематичен план (линк 1, линк 2)

тематичен план -  планиране на темите от учебния материал по един предмет за определен клас по учебни часове. Учителят сам изготвя тематичния си план според учебния план, като се съобразява и с учебника, който има намерение да ползва. Могат да бъдат включени очаквани резултати - знания и умения на ученика - за всяка тема, както и основните понятия и предвидените учебно-технически средства (УТС).

национален  учебен план  (също базов учебен план - документ, съдържащ държавните образователни изисквания, въз основа на които всяко училище разработва свой "училищен" учебен план.

училищен учебен план - план на конкретно училище за покриване на образователните изисквания (съдържащи се в националния  учебен план),  който е съобразен със специфичните му характеристики, учениците и региона.

учебна програма - ... (нещо спуснато от министерството? Помагай. бел Павел)

учебни пътечки (или учебна "кариера") - пътят, който се очаква да бъде изминат, или е изминат, от един ученик: учебните предмети и дълбочината на навлизането в тях. Внимание! Не резултатите, които се очакват от ученика, а само предметите и само предвидената дълбочина на навлизане в тях!

защитено училище - защитено е всяко учебно заведение, което, ако бъде закрито, десет деца ще пътуват повече от 20 минути, за да стигнат до най-близкото училище. Има и две изключения – в случаите, когато няма инфраструктура (асфалтиран път) до училището, и когато най-близкото училище няма материална база, за да приеме всички ученици. (Източник Mediapool от 28 август 2008 г.)

парадигма - модел, израз (известен още като модерна дума), често неологизъм, широко използван в уравителските, техническите, административните, а понякога и в политическите среди. Въпреки че се срещат широко в тези среди, думите често имат неясно значение. Модерните думи обикновено са предназначени за впечатляване на нечия публика претендирайки за някакви познания. По тази причина често те са универсални. Обикновено правят изреченията трудни за разискване, поради неясното им значение. Тези думи се различават от жаргона по това,че имат задачата да впечатляват или да направят смисъла по-неясен. (Източник Уикипедия)

 

---------------------

Съкращения

 

УТС      - учебно технически средства

ЗП          - задължителна подготовка. В нея влизат много предмети. Предлага се във всички училища.

ЗИП       - задължително-избираема подготовка.  Съставена е от множество предмети. Предлага се във всички училища, но не е еднаква в прогимназиаелн и гимназиален етап според профила на училището. ЗИП има за всички - и за профилираните и за непрофилираните училища.

СИП     - свободноизбираема подготовка. Подготовка предложена от едно училище. Тя може да се състои и само от един предмет.

КО         - критерии за оценяване

МТБ     - материално техническа база

ЗНП         - Закон за народната просвета. Един от основните закони регулиращи образованието в България, чието последно изменение (спрямо датата 28.08.2008) е от 22.12.2006 г.

ЗСООМУП   -  Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. Един от основните закони регулиращи образованието в България, чието последно изменение (спрямо датата 28.08.2008) е от 22.12.2006 г.