avatar

СЪТРУДНИЧЕСТВО

Въведение в темата:

Разделете децата на четири групи и им кажете, че ще правят музика. Една група пляска, една група изсвирва, една група докосва седалките, една група прави звуци с устни. Всяка група възпроизвежда своя звук, когато посочвате към тях. Целта е всяка група да се координира в нещо, което звучи добре, без да говори с останалите членове на групата. За да постигнат това, те трябва да слушат какво правят и да се приспособяват. Посочете групите една по една, като позволите на всяка група да се сработи заедно. След това започнете да добавяте групите заедно, като им позволявате да нагласят това, което правят, докато не започнат да звучат добре. В крайна сметка, всички групи ще бъдат едновременно в добре координиран ансамбъл. Когато концертът свърши, попитайте децата какво прави тази дейност забавна и защо е необходимо сътрудничество, за да сработи. Какво би накарало тя да работи по-добре? Ако не успее, защо не?

 

Въпроси за дискусия

• Какво прави работата в групи забавна? Какво може да не го направи забавно?

• Какво означава думата "сътрудничество"?

• Можете ли да посочите някои неща, които правите в училище, които изискват сътрудничество? А вкъщи?

• Какво ви кара да се чувствате като важна част от групата?

• Каква е разликата между сътрудничеството и съвместната работа с групата?

• Как можете да бъдете кооперативен човек?

 

КАК ДА БЪДЕТЕ ЧОВЕК НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО


СЛУШАЙ внимателно другите и бъди сигурен, че разбираш какво казват.


СПОДЕЛЯЙ, когато някой има нужда от нещо.


СМЕНЯЙТЕ СЕ, когато някой не иска да прави нещо или има нещо, което повече от един от вас иска да прави.


ПРАВИ КОМПРОМИСИ, когато има сериозен конфликт.


ИЗПЪЛНЯВАЙ СВОЯТА ЧАСТ по най-добрия възможен начин. Това вдъхновява и останалите.


ПОКАЗВАЙ ПРИЗНАТЕЛНОСТ, когато хората сътрудничат.


ОКУРАЖАВАЙ хората да дават най-доброто от себе си.


ПРАВИ ТАКА, ЧЕ ХОРАТА ДА СЕ ЧУВСТВАТ НУЖНИ. Работата заедно е по-забавна.


НЕ ИЗОЛИРАЙ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАЙ НЯКОГО. Всеки има нещо ценно да предложи и никой не иска да бъде оставен.

 

Занимание #1

Разделете класа или групата на малки екипи (пет деца на отбор са добър брой). Тяхната задача е да измислят ново животно. Те трябва да го назоват, да решат как и къде живее. След това, всеки екип трябва да представи животното на класа и да разкаже точно как са работили заедно, за да го създадат.

 

Занимание #2


Игра с едно правило

Това упражнение се опитва да даде възможност на учениците да формулират правила, които самите те биха избрали за себе си. То изследва правилата, които те, като общност, биха постигнали. И се опитва да приложи тези правила в класната стая, за да тества тяхната жизнеспособност в кръга на реалния свят. Ето как работи.

Обикновено започваме да говорим за правила и каква е тяхната цел. След това раздайте  индексни картички на учениците от класа. Помолете учениците да си представят една класна стая, в която да са обвързани само с едно правило. Какво правило би било това? Учениците след това записват своето единствено правило на картичката. След като учениците са формулирали правилата си, събирате правилата и след като се смесят, се връщат обратно. Всеки ученик трябва да има правило, което не е написал. В групи от двама работят, за да постигнат съгласие за това кое от техните две правила да изберат. Правилата се записват на дъската. Класът след това трябва да избере пет правила, които да важат за целия клас. (Кажете им обаче, че винаги ще имат възможността да преразгледат правилата, които са избрали; ако могат да се дадат основателни причини за промяната им и класът може да се съгласи, че промените са оправдани, правилата могат да бъдат променяни.)

В крайна сметка ученицит гласуват за петте правила, които предпочитат и се препокриват. Например, в един клас едно правило е „Уважение към другите”. Друго правило е „Уважение на идеите на другите”. Това води до дискусия за това дали има разлика между зачитане на човек и зачитане на идеите на човека.

 

Занимание #3

Създайте плакат "Как да си сътрудничим", който илюстрира кооперативното поведение, посочено в КАК ДА БЪДЕТЕ ЧОВЕК НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО. Дръжте го на стената.

 

Допълнителни занимания:

  • Помислете за наистина добър опит, който сте имали като член на група. Какво го направи добър? Помислете за лош опит. Какво го направи лош? Какво можете да научите от сравнението?
  • Опишете времето, когато сте имали трудности да си сътрудничите. Какво го затрудняваше? Какво направи за това? Има ли нещо, което бихте могли да направите, за да е било по-лесно?
  • Помислете за времето, когато някой (приятел, съученик, член на семейството и т.н.) не ви е сътрудничил. Напишете писмо до този човек, в което се описва какво е направил той, как сте се почувствали и какво искате този човек да направи по друг начин в бъдеще.
  • Пишете за проблем в света, който би могъл да бъде решен, ако хората си сътрудничат повече. Защо не си сътрудничат сега? Как биха могли да си сътрудничат по-добре?