avatar

ГРАЖДАНСТВО

Въведение в темата:

Помолете учениците да вземат да направят самооценка, като отговорят с истина или невярно за всеки от следните въпроси:

Добър гражданин ли си?

 • Аз върша всичко за общото благо.

 • Правя каквото зависи от мен, за да направя училището, общността и света по-добро място.

 • Аз поемам отговорност за онова, което се случва около мен.

 • Участвам в общественополезен труд.

• Правя каквото мога, за да се грижа за околната среда.

• Спазвам закона.

• Мисля, че съм / не съм добър гражданин, защото: ___________________

 

Въпроси за дискусия:

• Познавате ли в живота си хора, които според вас са добри граждани? Какви неща правят, за да ги видиш по този начин?

• Какво е „общото благо”? Кой е отговорен за това? Защо или по какъв начин?

 • Ваша ли е отговорността да се включите в делата на тяхната общност. Съгласен ли си? Защо или защо не?

 • “Не е задължително да правите големи неща, за да сте добър гражданин”. Посочете още няколко примера за малки неща, които децата могат да направят, за да допринесат за общото благо и да направят света по-добро място.

• "С една малка стъпка, тя може да расте и расте и да расте."? Можете ли да мислите за други примери, в които това твърдение може да е вярно?

• Подпомагането на нуждаещите се хора е важна част от това да сте добър гражданин. Съгласен ли си? Защо или защо не?

 • Какви неща сте направили, за да направите света малко по-добър?

• Мислите ли, че сте добър гражданин? По какъв начин?

 

Занимание #1

Направете списък с неща, които да направиш догодина и да демонстрират добро гражданство. Избери едно и опиши стъпките, които ще поемеш, за да го изпълниш.

 

Допълнителни занимания:
• Какво означава да си добър гражданин? По какъв начин си добър гражданин? Дайте някои примери за неща, които сте направили, които показват добро гражданство. Какви неща бихте могли да направите, за да бъдете по-добър гражданин?

 • Пишете за някой в ​​живота си, който смятате за добър гражданин. Какви качества има този човек, за да го видиш по този начин? Кои от тези качества имате?

 • Проучете лице или група от хора, които работят за общото благо и правят света по-добро място. Опишете какво правят и как те правят разликата.

• Помислете за някаква доброволна работа, която бихте искали да направите. Опишете я и кажете защо мислите, че ви харесва. Ако сте работили доброволно в миналото, опишете какво е било и какви сте излезли от него.

• Напишете история за млад човек, който е създал начин да направи света по-добро място.

• Направете групов изследователски проект за човек или група във вашата общност, която работи за подобряване на живота на другите. Интервюирайте този човек. Измислете списък с въпроси, които трябва да зададете предварително. Докладвайте на класа си или поканете този човек да дойде да говори с вас и вашите съученици.

• Стартирайте собствена група доброволци. Измислете име и изберете някои лидери, които да помогнат за координация. Намерете възрастен, който да ви помогне.

• Нека някой от ваша местна организация да дойде във вашия клас или група, за да говори за своята работа и какво общо има тя с обслужването на общото благо.