За историята :))

   Уважаеми колеги, четящи приятели, научни работници, родители,
 Без претенции за изчерпателност, водена единствено от любов към историята и  към мнението на народа - на вашето внимание - правените в общността анкети и резултатите от тях. 
 Ще бъда много окуражена да споделя моите впечатления, ако коментирте резултатите. Ако ли не - ще ги оставим само като неми исторически свидетелства.

Кой е основният проблем на българските деца?

 1. 10.83 %  Некачественото образование
 2. 52.5 %    Липсата на стабилна семейна среда
 3. 5.83 %    Дрогата и свободната употреба на алкохол и цигари
 4. 15.83 %  Формирането на ценности извън семейството под влиянието на масовата фолк-култура
 5. 15 %         Ниската екологична култура на държавата, застрашаваща природата и зравето на хората в България

 

Откъде трябва да дойдат промените в образованието?

 1. 10.85 %    От МОН
 2. 9.58 %      От учителите
 3. 34.72 %    От промяна в нагласата на обществото за целите и същността на образованието
 4. 44.85 %    От политиката на държавата

Какво ще промените в работата си през новата година?

 1. 23.64 %  Гледната си точка за целта на пребиваване на децата в детската градина
 2. 14.55 %  Отношенията си с колегите
 3. 19.09 %  Организацията на средата
 4. 28.18 %  Формите за работа с родителите
 5. 14.55 %  Методиката на обучение

 

Моите очаквания към промените в сферата на образованието са свързани предимно с:

 1. 28.81 %  Повишаване на заплатата и усъвършенстване на критериите за диференциране на труда
 2. 6.79 %    Качествени промени в законовата и нормативна база
 3. 12.84 %  Отделяне и гарантиране на повече средства за образованието като цяло
 4. 11.93 %   Преосмисляне на ДОИ, методите и средствата за обучение
 5. 9.36 %     Гарантиране на качествен подбор и образование на желаещите да упражняват учителска професия
 6. 4.77 %    Осигуряване на равен достъп и равен старт за всички деца в системата на образованието
 7. 25.5 %    Повишаване на "чуваемостта" по проблемите на образованието

Аз съм учител в детска градина и мисля, че:

 1. 1.48 %   Максимално допустимия брой на децата в група

         МОЖЕ да бъде увеличен.

 1. 13.98 %  Максимално допустимия брой деца в една гупа

           /според Наредбa 7/НЕ ТРЯБВА да бъде увеличаван.

 1. 84.54 %  Максимално допустимия брой деца в една група

           ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАМАЛЕН.

 

Проектите на учебни програми за предучилищно възпитание и подготовка

трябва да бъдат:

 1. 1.12 % Приети, защото отговарят на необходимостта от реформа.
 2. 29.21 % Допълнени и променени и след това приети.
 3. 69.66 % Отхвърлени като неадекватни на необходимата реформа

     в образованието и свалени от сайта на МОН.

Моята мисия е учител и мисля, че:

 1. 2.67 %   Съборът изчерпателно ми обясни това.
 2. 4 %        Съборът ме постави пред дилемата да мисля върху своята мисия.
 3. 0 %        Съборът допринесе за личностното и професионалното ми развитие.
 4. 93.33 %  Организираният "събор" беше пълна глупост.