На какво имат право възрастни, болни на легло и трудноподвижни

На какво имат право възрастни, болни на легло и трудноподвижни

 

До всички, които имат близки, познати и приятели (за съжаление не малка част от нас), които се нуждаят от медицински изделия с които да облекчат обгрижването на болните в бита или да помогнат на хора в неравностойно положение да водят пълноценен начин на живот.

С настоящето бих искал да дам малко информация относно реда и условията за  отпускане на целева помощ за закупуване на помощни средства от  Агенция Социално Подпомагане (АСП) за хора с увреждания – възрастни, трудноподвижни, лежащоболни, с увреден слух и т.н. 

В началото бих искал да уточня , че:

-За получаването на помощ от АСП за закупуване на помощни средства (ПС)  не е задължително наличието на Експертно решение (ТЕЛК, НЕЛК).

 -Хората с увреждания са не само инвалидизираните т.е.  не само тези които имат ТЕЛК, а и всички други които имат увреждания. Такива могат да бъдат възрастните хора, които са  трудноподвижни или лежащоболни, дори никога да не са постъпвали в болница. Водещи в случая са уврежданията и състоянието на лицето, за което са предназначени ПС.

-Социалния статус на хората също няма значение-какви са доходите им или какъв е размера на пенсията им и т.н.

Според закона и наредбите лицата с увреждания, в зависимост от здравословното им състояние могат да бъдат: трудноподвижни, лежащоболни, с увреден слух,  постоперативни проблеми (операция от рак на гърда и други хирургически интервенции) и др. подобни.
Повече информация по темата: http://www.voevmedical.com/помощни-средства/заболявания-лкк-помощни-средства

Част от помощните средства, за които може да се получи целева помощ чрез Агенция за социално подпомагане са:

  1. За лежащоболни – антидекубитален дюшек и възглавница, Рингова инвалидна количка (РИК), комбиниран тоалетен стол (КТС);
  2. За трудноподвижни – РИК, КТС, проходилка, 2бр 3- или 4-опорни бастуни, канадки, патерици.
  3. За хора с увреден слух – слухов апарат и 20бр батерии за него ежегодно.
  4. Хора с операция на гърдата – гръдна протеза (епитеза).

Медицинските документи, които се представят в АСП за отпускане на средства за покупка на ПС са единствено и само:

  1. Експертно решение (ТЕЛК, НЕЛК) – в който е записано изрично помощното средство от което лицето с увреждане се нуждае.

или

  1. Протокол от специализирана Лекарска Консултативна Комисия (ЛКК) по профила на заболяване. Тук следва да отбележа, че не всички ЛКК имат право да издават протоколи за отпускане на помощни средства – в най-общия случай оторизирани за това са само ЛКК към МБАЛ, УМБАЛ и СБАЛ или медицински център (МЦ) или ДКЦ към тях.

Ред на получаване: Протокола от ЛКК или Експертното решение се представят в АСП по адресна регистрация на лицето, придружени с молба за отпускане на помощни средства (по образец в агенцията) лично от лицето или от негов пълномощник. В рамките на 10 дни лицето или негов представител получава заповед за отпускане на помощни средства, в която са упоменати медицинските изделия отпуснати на правоимащия, сумата (по пределна лимитна цена за закупуване на всяко изделие) и експлоатационният му срок. Сумите се превеждат по банков път или чрез Пощите в края на месеца следващ издаването на заповедта. Следва покупка за изделията от лицензирана към АСП фирма (списък в официалния сайта АСП):  http://pomosti.oneinform.com/fir.html и представяне в социалното на издадени от същата документи: фактура, касов бон и приемо-предавателен протокол, които удостоверяват, че получените суми са изразходвани по предназначение. Имайте в предвид, че в процеса на подготовка на документите ще се сблъскате (за съжаление) с доста корупционни пректики от страна на служебни лица под предлог “за ваше улеснение” които винаги са за Ваша сметка и не целят да Ви помогнат. По тази тема има не малко публикации в нтернет.

Опитах да бъда максимално ясен в обясненията. Надявам се да съм бил полезен. Готов съм да отговоря на всеки конкретно зададен ми въпрос тук, на лични съобщения или на ел. поща etvoev@abv.bg.