avatar

Домашното образование в "Новото"

Скъпи приятели,

Ето на вашето внимание нормите, които предвиждаме да регулират упражняването на правото да обучаваш сам детето си в домашни условия.

I. Основният закон - Закон за училището предвижда:
Чл. 29(1)  Родител на ученик има право да предоставя, у дома си или на друго място, домашна образователна програма, ако тази програма
  (а) е съобразена с наредбите, и
  (b) е под надзора на борд или акредитирано частно училище;

(2) Ако родителят е с постоянна адресна регистрация в неорганизирана територия, Министърът изпълнява функциите на борд по смисъла на този член.

(3) Министърът може да издава наредби по отношение на домашното образование (вж. следващата Наредба).

II. Наредбата за домашното образование (подзаконов акт на Министъра), предвижда:

Съдържание

    1. Дефиниции
    2. Заявление за намерение за организиране на домашна образователна програма
    3. Домашна образователна програма
    4. Оценяване на ученическия напредък
    5. Отговорности на асоцирания борд или асоцираното частно училище
    6. Получаване на диплом за средно образование (средношколски кредити)
    7. Субсидиране
    8. Прекратяване на домашна образователна програма
    9. Преразглеждане от страна на Министъра
    11. Давност
    СписъкДефиниции


Чл. 1 В тази наредба терминът
    (a)     „Закон“ означава Закон за училището
    (b)     „Национални учебни програми“ означава учебни занятия, образователни програми и материали, позволени и одобрени от Министъра по член 39(1)(a), (b) и (d) на Закона;
    (c)     „Асоцииран борд или асоциирано частно училище“ означава
      (i) съответният прилежащ борд,
      (ii) бордът, различен от прилежащия, който е изявил готовност, или
      (iii) частно училище, акредитирано по силата на чл.28(2) на Закона, които следят и контролират, или са дали съгласието си да следят и контролират, провеждането на една домашна образователна програма;
    (d)    „оценяване“ означава преценка, отнасяща се до качеството, смисъла или стойността на отговор, продукт или постигнат резултат на един ученик през дадена учебна година; базирано на дейностите/заниманията, върху които родителят е решил да се съсредоточи в домашната образователна програма същата тази година, по силата на член 3(3);
    (e)    „домашна образователна програма“ означава образователна програма доставяна на ученик от родител, в съответствие с тази Наредба, която (програма) обаче не включва каквато и да е част от образователна програма, за чието изпълнение отговоаря борд или акредитирано частно училище.
    (f)    „резултати“ означава
      (i) по отношение на ученик, получаващ домашна образователна програма, следваща „Националните учебни програми“, образователните цели предписани от Министъра, и
      (ii) по отношение на ученик, получаващ домашна образователна програма, неследваща „Националните учебни програми“, образователните цели посочени в Списъка (с минимума изисквания);
     (g) „прилежащ борд“ означава бордът на чиято територия е постоянният адрес на ученика (или където ученикът е резидент);
    (h)    „учител“ означава учител както е дефиниран той в Закона;
    (i)    „различен от прилежащия и заявил готовност борд“ означава борд, който не е „прилежащ“ за даения ученик, но съгласил се да следи и контролира програмата за неговото домашно образование.

Заявление за намерение за организиране на домашна образователна програма

Чл. 2(1) Родител, който има намерение да доставя домашна образователна програма на ученик през дадена учебна година, трябва да уведоми съответния борд или съответното частно училище за намерението си, използвайки формуляр, изготвен от Министъра.
(2)  Родител, който вече провежда/реализира домашна образователна програма на ученик през една учебна година и има намерение да продължи тази практика и следващата учебна година, е длъжен да извести ассоцирания борд или асоцираното частно училище за това свое намерение, използвайки формуляр, изготвен от Министъра.
(3)  Асоцираният борд или асоцираното частно училище, получаващ/о известие по ал.(1) или (2)
    (a)    трябва да попълни часта на формуляра по ал (1) или (2), отнасяща се до него, и
    (b)    трябва да извести родителят, до 15 учебни дни от получаването на известието, че е съгласен/о да следи и контролира или да продължава да следи и контролира въпросната домашна образователна програма.
(4)  Асоцираният борд или асоцираното частно училище е длъжен/о да уведоми родителя за всички последствия, които домашната образователна програма може да има върху правото на ученика да придобие (средношколски) кредити/бал по член 6.

Домашна образователна програма

Чл. 3(1)  Родител, който възнамерява на реализира домашна образователна програма, трябва да разработи тази програма.
(2)  Една домашна образователна програма трябва да дава възможност на ученика да достигне постиженията, които са реалистично достижими чрез тази програма.
(3)  Всяка година родител, който възнамерява да реализира домашна учебна програма, трябва да избере и да се фокусира върху такива дейности, които да дадат възможност на ученика да постигне желаните по ал.(2) резултати.

Домашна образователна програма може да следва „Националните учебни програми“
(4)  Там, където домашната образователна програма не следва (точно) „Националните учебни програми“,
    (a)    родителят, доставящ програмата, трябва да заяви, използвайки метода и формата посочена от Министъра, че избраните от него годишни дейности по алинея (3) ще дадат възможност на ученика да постигне посочените по алинея (2) крайни резултати, и
    (b)    асоцираният борд или асоцираното частно училище, който/което ще следи програмата, трябва да приеме в писмена форма програмата, включваща селекцията от дейности.
(6)  Родителят по алинеа (5) е длъжен да предаде на асоцирания борд или асоцираното частно училище писмено описание на своята програма, което трябва да включва
    (a)    списък на дейностите по алинеа (3), избрани от родителя,  и обяснение на приноса на тези дейности за постигането на крайните цели по ал.(2) от страна на ученика
    (b)    методите на преподаване и материалите, които ще се ползват
    (c)    инструментите, с които ще се провежда оценяването на ученическия прогрес, и
    (d)    името на лицето, (препо)даващо домашната образователна програма, ако то е различно от самия родител.
(7)  Родител, подготвил и предал описанието на домашната си образователна програма по ал.(6), може да променя въпросната програма, като е длъжен да уведоми асоцирания борд или асоцираното частно училище за всяка по-значителна промяна.
(8)  Учител, нает от асоцирания борд или асоцираното частно училище, е длъжен при поискване от страна на родител, да съветва и помага на родителя при подготовката на писменото описание на домашната образователна програма.
(9)  Рoдителят, реализиращ домашната образователна програма, е длъжен да управлява и координира въпросната програма.

Оценяване на ученическия напредък

Чл. 4(1)  Рoдителят, реализиращ домашна образователна програма на ученик,
      (a)     е длъжен на да провежда периодично оценяване на напредъка на ученика,
        (i) подържайки архив с датирани примери от работата на ученика и общ регистър на дейноста му, и
        (ii) записвайки методите и датите на оценяванията;
    (b)    е длъжен да бъде на разположение на асоцирания борд или асоцираното частно училище за периодична проверка на ученическия напредък, на приемвливо и за двете страни място и време, и
    (c)    е длъжен да направи така, че ученикът да е на разположение, за да могат асоцираният борд или асоцираното частно училище да проведат проверка на ученическия напредък
        (i) на приемвливо и за двете страни място и време, и
        (ii) в присъствието на родителя, ако такова е неговото желание.
(2)  Асоцираният борд или асоцираното частно училище, следящо и контролиращо домашна образователна програма
    (a)    е длъжен/о да направи необходимото, на ученик, на ниво еквивалентно на 3-ти, 6-ти или 9-ти клас, да е дадена възможност да положи националните тестовете за съответно 3-ти, 6-ти или 9-ти клас
        (i) по време посочено от Министъра, и
        (ii) под надзора на асоцирания борд или асоцираното частно училище
    (b)    е длъжен/о да осигури учители, наети от асоцирания борд или асоцираното частно училище, които да провеждат поне 2 оценявания на ученическия напредък всяка учебна година,
    (c) е длъжен/о да вписва в архива по чл. 5(е) резултатите от писмените тестовете по буква (а) на тази алинеа, и от оценяванията по алинеа (1)(c),
    (d)    е длъжен/о да коментира и съветва родителя на ученика относно напредъка на ученика, и
    (e)    е длъжен/о да отправя препоръки към родителя на ученика, по всякакви въпроси, имащи потенциала да помогнат на ученика да постигне по-високи резултати, там където това е необходимо.

Отговорности на асоцирания борд или асоцираното частно училище

Чл. 5 Асоциран борд или асоцирано частно училище, следящ/о и контролиращ/о домашна образователна програма, е длъжен/о да
    (a)    улеснява ученето и научаването, чрез предлагане на помощ и консултации на родителите, реализиращи домашна образователна програма,
    (b)    посочи учители „за домашното образование“, които да са асистенти на родители и ученици от домашното образование, и които да са прилежно (ин)формирани за спецификата на поддържащото учене,
    (c)    предоставя на родителите, реализиращи домашни образователни програми, достъп до екземпляр от всички политики на асоцирания борд или асоцирано частно училище, отнасящи се до надзора върху домашни ученици, и да съобщава на родителите за всяка промяна в тези политики,
    (d)    съветва/консултира родителите, реализиращи домашни образователни програми, за ресурсите които асоцирания борд или асоцирано частно училище предоставят за ползване от родители и ученици,
    (e)    поддържа ученически регистър и да уведоми родителите, реализиращи домашни образователни програми, че те имат право на достъп до този регистър, и
    (f)    уведоми родителя, реализиращ домашни образователни програми, за всяко вписване в регистъра по буква (e), което се отнася до напредъка на ученика.

Получаване на диплом за средно образование (средношколски кредити)

Чл. 6 По препоръка на училищен директор, един ученик, получаваш домашна образователна програма, следваща „Националните учебни програми“, има право да получи диплом за завършено средно образование (да получи средношколските кредити), ако ученикът достигне стандартите и целите предписани от Министъра.

Субсидиране
Чл. 7(1)  Като спазва Наредбите издадени по силата на Закон за администрацията и Закон за училището, Министърът е длъжен да предоставя финансиране на асоциран борд или асоцирано частно училище, следящ/о и контролиращ/о домашна образователна програма.
(2)  Асоциираният борд или асоцираното частно училище е длъжен/о да предостави не по-малко от 50% от субсидията за домашна образователна програма, получена по ал.(1), на родителите, реализиращи домашната образователна програма на ученик.
(3)  Независимо от ал.(2), ако родител реши да използва материали за дистанционно учене одобрени от Министъра, Асоциираният борд или асоцираното частно училище имат правото да ползват частта от полагащата се на родителя субсидия по ал.(2) за заплащане на тези материали.
(4)  Родител получаващ субсидия по ал.(2)
    (a)    е длъжен
       (i) да използва субсидията само за посрещане на разходите, направени за реализацията на образователната програма, за учебни материали или други ресурси, свързани с домашната образователна програма, и
       (ii) да предава на асоциирания борд или асоцираното частно училище квитанциите, доказващи как харчи субсидията
        и
    (b)    няма право да използва субсидията
       (i) за плащане на собствения си труд, или
       (ii) за плащане на транспортни или на други разходи, които обикновено се плащат от родителите на ученик, записан в училище на борда или в частно училище.
(5)  Родител има право да се откаже от част или от цялата субсидия, предложена му от асоциирания борд или асоцираното частно училище по ал. (2).
(6)  Всички, освен невъзможните за повторно ползване, образователни материали, закупени от родител със средствата от субсидията по ал.(2), трябва да бъдат върнати на асоциирания борд или асоцираното частно училище най-късно година след като ученикът завърши съответния клас, или в годината, в която асоциираният борд или асоцираното частно училище ги поискат.

Прекратяване на домашна образователна програма

Чл. 8(1)  Асоциираният борд или асоцираното частно училище, следящ/о и контролиращ/о домашна образователна програма, може да я прекрати докато тече учебната година със специално известие до родителя, ако    (a)    асоциираният борд или асоцираното частно училище е на мнение, че ученикът не постига разумен прогрес в областите/дейностите посочени от родителя по чл. 3(3) или не постига крайните резултати по чл. 3(2).
    (б)    родителят, реализиращ домашната учебна програма, не спазва изискванията на тази Наредба.
(2)  Известието по ал.(1)
    (a)    трябва да е в писмена форма,
    (б)    трябва да съдържа причините за въпросното прекратяване, и
    (a)    трябва да информира родителя за правата му по чл. 124 на Закона, да поиска от Министъра да преразгледа решението за прекратяване на програмата за домашно образование.
(3)  Прекратяването по ал.(1)(а)
    (a)    трябва да бъде направено, консултирайки се/съвместно с родителя, и
    (б)    трябва да вземе под внимание
       (i) възрастта, съответстващия клас и уменията на ученика, и
       (ii) оценяванията на прогреса на ученика, проведени от асоциирания борд или асоцираното частно училище и родителят по чл. 4.
(4)  Родителят може да прекрати програма за домашно образование, като
    (a)    изпрати писмено известие/уведомление до асоциирания борд или асоцираното частно училище, и
    (б)    запише ученика в училище на борд или частно училище.
(5)  Когато ученик е записан в училище на борд или частно училище по ал. (4)(б), бордът или частното училище могат да проведат оценяване с цел да установят кой е най-подходящият клас за ученика.
(6)  Ако асоцииран борд или асоцирано частно училище прекратят програма за домашно образование на ученик по ал.(1), когато ученикът има право на достъп до образование по чл. 8 на Закона, то асоциираният борд или асоцираното частно училище
    (a)    продължават да бъдат отговорни за образователната програма на ученика за остатъка от учебната година, и
    (б)    са длъжни да осигурят достъпа на ученика до подходяща учебна програма за статъка от учебната година.

Преразглеждане от страна на Министъра

Чл. 9 Решение, взето от асоцииран борд или асоцирано частно училище по тази Наредба, може да бъде преразглеждано от Министъра в съответствие с чл. 124 на Закона, и може да упражнява правомощията предвидени в чл. 125 на Закона, когато преразглежда въпросното решение.

Давност

Чл. 11 С цел осигуряването на навременното ѝ осъвременяване според нуждите и изискванията на момента, предвиждайки и възможността тя да бъде потвърдена в сегашния или в допълнен вид, тази Наредба важи до 31юли 20ХХ г.Списък

Очаквани образователни резултати от учениците, които получават домашни образователни програми – не следващи (точно) „Националните учебни програми“

1. Минималното/базовото образование трябва да поднесе на учениците солидна основна програма, включваща език, изкуство, математика, точни/естествени и обществени науки
2. От учениците се очаква да придобият познания, умения,  чувствителност и навици, които ще са им полезни и за живота след средното училище. Минималното/базовото образование трябва да позволи на учениците да:
    (a)    четат за информация, разбиране и удоволствие
    (b)    пишат и говорят ясно, без грешки и адекватно за дадения контест,
    (c)    използват математически изчисления при решаването на делови, научни и ежедневни житейски ситуации,
    (d)    разбират материалния свят, околната среда и разнообразните форми на живот,
    (e)    разбират научния метод, същността на науката и технологиите и тяхното приложение в ежедневието,
    (f)    знаят историята и географията на България и имат общи познания по световната история и география,
     (g) разбират българските политически, обществени и икономически системи, и как те са вписани в глобалния контест,
    (h)    уважават културното разнообразие, религиозните различия и общобългарските ценности,
     (i)    демонстрират добродетели/личностни качества като уважение, отговорност, пряммота, честност, грижовност, лоялност и вяра в демократичните идеали,
    (j)    са убедени във важността на личното благоденствие и да умеят да оценяват приноса на семейството и обкръжението/останалите за това благосъстояние,
    (k)    знаят основните изисквания за постигане на активен и здравословен стил на живот,
    (l)    разбират и оценяват литературата, изкуството и творческия процес
    (m) проучват внимателно проблемите, преценявайки истинността и надеждността на информационните източници,
    (n)    проявяват критично и творческо мислене при решаването на проблеми и вземането на решения,
    (o)    умеят да боравят с информационните технологии,
    (p)    знаят да работят и самостоятелно, и като част от колектив/тим/група,
    (q)    организират времето и другите ресурси необходими за реализацията на едно начинание,
    (r)    проявяват инициативност, лидерство, гъвкавост и постоянство,
    (s)    преценяват последствията от собствените си дейност или пасивност, и да се стремят непрекъснато към подобряване,
    (t)    се стремят да придобиват допълнителни знания и умения цял живот.


(Започнахме да говорим за домашното образование през 2010 г. в тази дискусия под постинг на Светев.)

Очаквам мненията, въпросите и забележките ви!