avatar

Падежи(4): Родительный без предлогов

Вече разгледахме първата и можеби  най-присъща употреба на родителния падеж без предлози, коятопоказвапритежание, думата в родителен падеж в този случай отговря навъпросите  чей, чья, чье, чьи и се превежда на български с НА. Аконякой е  пропуснал обясненията, ще ги намери в уводния урок (Введение).

Ето и как се изразяваме, когато нямаме нещо - отсъствие на лице или предмет.

Сега ще разледаме още случаи, когато родителният падеж се употребявабез  предлози. Прегледайте ги, много са полезни. С тяхна помощ щеможете даказвате много неща правилно на руски. По принцип нашият езикима доста  много общо с руския, но във всички тези случаи до единна български ние  се изразяваме съвсем различно - просто защото сесправяме без този  падеж.


1. Родителен след числителни и след думите: много, мало, сколько, несколько.

Учихме числата ето ТУК. Моля, прочетете ги отново!
Видяхме как да казваме години и устанвихме, че съществителното ГОД сеизменя  много в зависимост от числото пред него - тогава незнаехме, че  всъщност става дума за родителен падеж на думата ГОД.Сега да видим как  се изменят другите съществителни, когато предтях стои число.
ОДИН - един - след него стои съществително единствено число, именителен падеж.* Какво е именителен падеж? Наистина не е ставало въпрос: това епросто  самото съществително,  думата без никакво изменение,така, както я  знаем от речника. Този падеж се ползва, когато едносъществително е  подлог. В случая обаче говорим за нещо друго:след "один, одна, одно,одни" всяко съществително е в единствено число.

Одинкарандаш -един молив. Одна ручка - една химикалка (писалка). Одно озеро- едно  езеро. Одни очки - едни очила. Просто съществителните след"один, одна,  одно, одни" не се променят. Също и прилагателните:
один высокий парень (момък), одна красивая девушка (едно красиво момиче - на руски е женски род, ана  български е среден), одно глубокое озеро (едно дълбоко езеро),одни  длинные брюки (едни дълги панталони).

ВНИМАНИЕ: Това, което казахме за "один", се отнася и за 21, 31, 101, 1 000 001 и прочие.
Пример1:Мне двадцать один год. - Аз съм на 21 ГОДИНИ - казваме ние на български, а не година. Не е така с руснаците - вижте, тяхнатадума  "год" е в единствено число след "21". 
Пример 2: Вянваре  тридцать один день. - Януари има 31 ДЕНА - множественочисло,  естествено, а не като на руски: там правилото е желязно,след ОДИН  числото е единствено.
Пример 3: Букет из двадцатиодной красной  розы. - Букер от 21 червени рози - обаче на руски ебуквално "от 21  червена роза"! Това е положнието!

Числото 11 е по друго правило, ще го срещнем след малко.

*За пълнота на описанието само ще спомена, че ако съществителното енапримерпряко допълнение, падежът се изменя, и вече не е именителен. Я знаю одного человека... Няма да задълбаваме излишно, ще има време и за това в някой друг урок.


До тук добре, и нямаше нищо общо с родителен падеж. Запомнете сега в група числителните ДВА, ТРИ, ЧЕТЬIРЕ. Те изискват след себе си РОДИТЕЛЕН ПАДЕЖ ЕДИНСТВЕНО ЧИСЛО. Не го разбрахте? Сега ще стане ясно:

Мъжки род: Два карандаша, три карандаша, четыре карандаша
Два
высоких парня, три высоких парня, четыре высоких парня

Женски род: Две ручки, три ручки, четыре ручки.
Две красивые девушки,
три красивые девушки, четыре красивые девушки

Среден род: Два глубоких озера и т.н.
А за панталоните, които са множествено число? Длинные брюки? Как ще направим родителен падеж единствено число? :)))) Много лесно: Двепары  длинных брюк. Разбрахте ли какво стана? Употребихме думата"чифт"-  "пара" на руски, а след нея панталоните вече са си вродителен  падеж множествено число - не са непосредствено следчислата два, три,  четыре, които изискват единственото число.

Това,което казахме  за числата 2, 3, 4, се отнася и за 22, 23, 24, 32,33, 34 и всички  други, които свършват на 2, 3 и 4, като 502, 703,10004 и прочие. НО  това не се отнася за 12,13,14 - тях ще гивидите по-долу.

Всички други числа: ПЯТЬ, ШЕСТЬ, СЕМЬ, ВОСЕМЬ, ДЕВЯТЬ, ДЕСЯТЬ, 11,12,13,14,15,..., 20, 25,26..., ТЬIСЯЧА (хиляда), МИЛЛИОН,....., както и думите МНОГО, МАЛО, СКОЛЬКО, НЕСКОЛЬКО изискват след себе си РОДИТЕЛЕН ПАДЕЖ МНОЖЕСТВЕНО ЧИСЛО.

Сколько детей учатся в школе? - Колко деца учат в училище? Много детей / учеников.
Мало детей. Немного детей. - казахме два пъти "малко деца".
У меня восемь братьев и сест
ёр. - Имам осем братя и сестри.
Сколько байтов в килобайте? - Забележителното в този въпрос е - хора, къдее  тук глаголът? Е, няма - той се подразбира. На руски често секазва  така, а на български се превежда с "има".

2. Родительный части целого.

Какво ли ще да е това? Много лесно: Я поел хлеба. - Хапнах хляб. Не съмизял  целия хляб, естествено, част от хляба, ето това е тазиродительный  часть целого.

Майката казва: -Купи, пожалуйста, мяса для гостей.
Детето: - Сколько мяса?
Майката: - Шесть цыплят. (шест пилета)

Да анализираме този разговор. Първото изречение е "часть целого" -детето  няма да изкупи цялото месо в магазина, макар тия 6пилета... тия сватба  ли ще вдигат? Второто изречение: родителенпадеж след "сколько".  Третото - след числителното "шесть".
Для гостей - за гостите - това също е родителен падеж, но с предлога "для", и  ще го учим друг път.

3. Родительный отрицания - после слов: нет, не  было, не будет.
nenovam разгледа родителния падеж след  "нет", посочихме тази публикация в началото на този постинг.

Не  было - същото, но в минало време.
У нас
не  было проблем. - Нямахме проблеми.
Думата "проблема" е женски род на руски. Проблема - в родителен падеж проблем
ы. Множествено число именителен падеж проблемы, в родителен проблем.
Денег как не  было, так и нет. - Както нямахме пари,  нямаме и сега. Тук преводът не е дословен, както виждате.

Не будет - същото като "нет" в бъдеще време.
Никаких в
ыборов не будет. - Няма да има никакви избори.

4. Родителен падеж, описващ качества
Его отец - человек замечательн
ых способностей.  - Баща му е човек със забележителни способности.
Я встретил девушку необ
ыкновенной красоты. - Срещнах момиче с необикновена красота.

5. Родительн
ый после глаголов - ще бъде допълнена допълнително.

Незнакомые слова:
Деньги - пари.
Немного (ударение на първото о) - малко
Сколько (ударение на първата сричка) - колко
Парень(ударениена първата сричка) - младеж, момък, това е стара и хубаватрадиционнадума, разговорно по-често се използва "молодой человек".
Ц
ыплёнок, цыплята (ударението е на втората сричка) - пиле, пилета.
Проблема - проблем (на руски е от женски род)
Пара  (ударение на първата сричка) - чифт
Далматинец (далматин) - далматинец - порода кучета
Ночь - нощ
В
ыбор (ударение на първата сричка) - избор
Драка
(ударение на първата сричка) - сбиване
Мальчик - момче
Семья - семейство, на руски е в женски род.

Упражнения:

1.Вземетевсички съшествителни, които знаете на руски. Поставете гиследчислителните одон/одна/одно/одни, след това два, три, четыре, следтоваслед други числителни.

Ето аз ви давам думи от нашия речникв  Уики Библиотката: алфавит, гармошка, губная гармошка, деньрожденья,  дом, огонь, учительница, мгла, пешеход...

2. Преведете на руски: 101 далматинци (думата далматинец я има в непознатите думи малко по-нагоре), 1001 нощи.

3. Преведете на руски:
Момчето нямаше семейство.
Думите "момче" и "семейство" са дадени в непознатите думи по-горе. За да преведете правилно, обърнете внимание и на този постинг.

4. Употребете правилно след "
не  было, не будет" думите: отец, мама, брат, дом... всички съшествителниот  непознатите думи по-горе, и всички други съществителни, коитосе сетите.

5. Опишете качества на ваши близки, истински или измислени, като ползвате родителния падеж.

В този урок, тайно и полека, разгледахме и прилагателните. Някой разбралиокончанията им? Няма значение - ще има и други уроци. Почивайте.