avatar

Коректни ли сме, когато сме учтиви?

За учтивостта като задължителна (според мен) характеристика на интелигентното поведение вероятно могат да се изпишат килограми виртуално мастило. Понеже не разполагам с голямо количество от този артикул ;), аз ще се огранича с граматичните форми, в които “обличаме” своето уважително отношение към събеседниците си. И за да не се откажете веднага след това многословно начало, бързам да ви съобщя нещо радостно: тук правописните, а и правоговорните правила са малко на брой и сравнително лесни за прилагане. Ех, защо не бяха всички такива!

Нали няма смисъл да ви казвам, че за изразяване на учтивост в българския език се използват формите на личното местоимение за 2 л. мн.ч. – вие, вас, ви, и притежателните местоимения за същото лице и число – ваш, ваша, ваше, ваши, ви. Пиша го само за да е пълна и прегледна публикацията. Разбира се, с личното местоимение върви и глаголната форма за същото лице и число, например: вие мислите, вие предлагате. Тук няма какво да се сбърка.

Грешките започват, когато се намесят прилагателните имена и най-вече причастията. И тъй, да подредим нещата. Ще започна с по-редките случаи, които всъщност са проблемните.

1. Когато формата за учтивост се употребява заедно с минало деятелно причастие, то винаги приема формата за множествено число:
Вие сте изказали мнението, че...
(А не: Вие сте изказал мнението, че... или: Вие сте изказала мнението, че...)
Вие бяхте пожелали да...
(А не: Вие бяхте пожелал да... или: Вие бяхте пожелала да...)

Едно важно пояснение. Миналите деятелни причастия много лесно се разпознават по това, че са образувани от глаголи (по-точно е да се каже, че са глаголни форми) и завършват на в м.р. ед.ч.: писал, чел, видял, говорил/говорел.
С други думи, когато употребявате подобни форми за учтивост, те трябва да завършват на -ли, както е в по-горните примери.

2. Всички останали причастия и всички прилагателни имена се употребяват в мъжки или женски род единствено число, при което, естествено, се съобразяваме с пола на нашия събеседник:
Вие сте толкова отзивчива!/Вие сте толкова отзивчив!
Вие ще бъдете представена./Вие ще бъдете представен.

В последно време в официалната устна реч все повече зачестяват случаите, в които не се спазва първото правило. В националния ефир се носят неправилни изрази от типа: Не сте ли мислил по въпроса? Може би сте чула новината. Вероятно коректните варианти се възприемат, малко или много, като изкуствени или пък причастията на се подвеждат под знаменателя на второто правило и затова се стига до грешки.
Във всеки случай разграничение трябва да се прави.

Сега по въпроса за големината на буквите. Вариантите, вече виждам, че се сещате :), са два: малки и главни. А вариациите са при местоименията. Когато пишем официален документ, бил той молба, писмо до някоя институция, покана за важно събитие, е редно да употребяваме главни букви:
Уведомяваме Ви, че Вашата молба бе разгледана на заседание...
Уважаеми г-н Ковачев, имаме удоволствието да Ви поканим...

В практиката обаче, най-вече в публицистични и рекламни материали, формите на местоимението за 2 л. мн.ч. също се срещат написани с главни букви:
Вие разбирате и Вас ви разбират хора по целия свят. Увеличавате Вашия бизнес потенциал. (Примерът е автентичен, и да исках, нямаше да мога да го съчиня толкова добре. Друг е въпросът, че вместо Вашия трябва да е своя. Но да не се заяждаме :).
Чрез нашето списание Вие ще имате възможността да се докоснете до най-красивите кътчета на света.
Сякаш хората се страхуват, че ако напишат учтивите форми с малки букви, те няма да прозвучат достатъчно уважително. Според мен такава опасност няма и престараване не е нужно. Поне правописната норма не го изисква. Ако трябва да бъда честна обаче, не го и забранява изрично. Ясно е формулирано само правилото за начина на изписване в официални документи, а в кратка забележка е посочено, че то не важи за художествената литература. Авторите на “Нов правописен речник на българския език” (София, 2002) можеха да бъдат по-изчерпателни и да узаконят положението и в другите стилове. А така коректорите кършат ръце и впрягат целия си мисловен потенциал ;) в тълкуване на закона. Лично аз съм на мнение, че учтивите форми трябва да се изписват с главни букви само в официални документи. Във всички останали случаи това ми се струва неуместно.

Когато учих немски, ми се стори много странен фактът, че учтивостта  в този език се изразява с формите за 3 л. мн.ч. (Könnten Sie bitte mir helfen?). В английския пък липсват специални граматични форми с подобна функция. В руския и френския език положението е както в българския. И тъй като не се съмнявам, че сред четящите тези редове има владеещи други езици (не че аз владея изброените ;), се надявам да разбера как стои в тях въпросът с учтивите форми.