avatar

Проектозаконът на МОМН за училищното образование

Ето го тук.
Четете и се забавлявайте. ;)
 

Съдържание
(липсващо в министерския документ!)

ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
    
Раздел І - Предмет на закона
    
Раздел ІІ - Принципи в системата на предучилищното и училищното образование
    
Раздел ІІІ - Цели на предучилищното и училищното образование
    
Раздел ІV - Право на образование

ГЛАВА ВТОРА - ЕЗИК В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
    
Раздел І - Официален език в системата на предучилищното и училищното образование
    
Раздел ІІ - Усвояване на българския език

ГЛАВА ТРЕТА - ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - ИНСТИТУЦИИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

    Раздел I - Определения и статут
    
Раздел II - Видове институции
    
Раздел ІІІ - Средищни и защитени училища

ГЛАВА ПЕТА - ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
    
Раздел І - Общи разпоредби
    
Раздел ІІ - Постъпване и преместване в детските градини
    
Раздел IIІ - Организация на предучилищното образование
    
Раздел IV - Съдържание на предучилищното образование

ГЛАВА ШЕСТА - УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
    
Раздел I - Видове училищно образование
    
Раздел II - Училищна подготовка. Съдържание на училищната подготовка.
    
Раздел ІІІ - Учебен план
    
Раздел ІV - Организационни форми
    
Раздел V - Учебно и неучебно време
    
Раздел VІ - Форми на обучение
    
Раздел VІІ - Оценяване на резултатите от обучението на учениците
    
Раздел VIII - Завършване на клас, етап и степен на образование
    
Раздел IХ - Постъпване и преместване на ученици. Държавен план прием

ГЛАВА СЕДМА - УЧЕБНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
    
Раздел І - Учебни книжки, учебници и учебни помагала
    
Раздел II - Оценяване и одобряване на проекти на учебни книжки, учебници и учебни комплекти

ГЛАВА ОСМА - ПРИЗНАВАНЕ, ПРИРАВНЯВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНЕТО

ГЛАВА ДЕВЕТА - ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

    Раздел I - Основни права и задължения
    
Раздел II - Подкрепа за личностното развитие на децата и учениците
    
Раздел ІІІ - Санкции на учениците

ГЛАВА ДЕСЕТА - РОДИТЕЛИ

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА - ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

    Раздел І - Общи положения
    
Раздел ІІ - Права и задължения
    
Раздел ІІІ - Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти
    
Раздел ІV - Кариерно развитие на педагогическите специалисти
    
Раздел V - Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти
    
Раздел VІ - Стимулиране и награждаване на педагогическите специалисти

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА - ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА - ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ

ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА - НАСТОЯТЕЛСТВА

ГЛАВА СЕДЕМНАДЕСЕТА - ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО

    Раздел I - Финансиране
    
Раздел II - Имущество

ГЛАВА ОСЕМНАДЕСЕТА - ОТКРИВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРОМЯНА И ЗАКРИВАНЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
    
Раздел І - Откриване, преобразуване, промяна и закриване на държавните и общинските институции
    
Раздел ІІ - Откриване, преобразуване, промяна и закриване на духовните училища
    
Раздел IІІ - Създаване и промени на частни детски градини и частни училища. Разрешение за осъществяване на дейност на частна детска градина или училище
   Раздел ІV - Регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

ГЛАВА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


________________________
Който успее да си създаде мнение, да пише.