avatar

Критерии за диференцирано заплащане на учителския труд – последни новини

Информацията е получена по линия на синдикатите и е с уговорката, че тези критерии ще търпят изменение, защото не са в окончателен вариант.

В бюджетната сфера ще се отпуснат 13 100 000 лева (условие, поставено от МФ), но само ако се въведе диференцирано заплащане на учителския труд. Това е спогодба, подписана още от Милен Велчев с МВФ. Ако се откажем от диференцираното заплащане, има опасност да ни замразят заплатите, както това е станало в Унгария за пет години напред. Тези пари трябва да бъдат усвоени – това са средства извън десетте процента увеличение, за което е нужно обаче да бъдат изработени критерии. Ако системата проработи от 1 юли, догодина, парите ще бъдат много повече.

Предложението на министър Даниел Вълчев за учителските заплати е във вид на три стълба. Външните критерии са първия стълб, вторият стълб са вътрешни критерии на ниво училище, третият стълб е професионална и личностна квалификация. (Тук има малко разминаване в поредността на въпросните стълбове, като сравнявам с публикацията на сайта на МОН.) ПКС-тата ще претърпят големи изменения – много по-големи ще са увеличенията, а и вероятно квалификациите няма да се наричат така.

Всички промени се предвижда да се обединят в един закон и това е Законът за народната просвета. В него ще влезе ДОИ за професионална степен и квалификация. Затова може би този стълб ще стартира от 1. януари, 2008 година.

По първия стълб – това са външните, най-обективни и неоспорими критерии. Става въпрос за оценяване на училището и работещите в него учители, като тези критерии ще носят някакъв финансов бонус, който ще бъде раздаден на всички по равно. Това са:

- планиране, организация и провеждане на образователно-възпитателния процес;

- формулиране на ясни цели в учебната работа и в съответствие с възможностите на учениците;

- приложение на подходящи методи и използване на информационните технологии;

- познаване и прилагане на нормативните документи;

- изградена система за работа с деца и ученици със образователни затруднения; с деца, застрашени от отпадане; с деца билингви; с напреднали ученици; с деца и ученици със СОП;

- система на работа с родители: работа в екип за създаване на подходяща образователна среда;

- участие на деца и ученици в извънкласни и извънучилищни дейности;

- участие и класиране в такива дейности;

- изпълнения на задължения, свързани с трудовата дисциплина, водене на училищна документация, участие в работата на комисии;

- разработване и реализиране на проекти и иновации;
 
- организиране и участие на учителите в извънкласни и извънучилищни дейности;

- награди;

В рамките на училищната общност се разпределя сумата по равно на всеки един работещ.

Периодът на оценяване е за съответната календарна година и не обхваща минали периоди.

Втори стълб – вътрешно оценяване на училищно ниво.

- резултати на учениците от външно оценяване – входно и изходно ниво;

- национални тестове след 4-ти и 7-ми клас и резултати от матурите;

- прием във висше училище или работа по специалността, ако са завършили професионална гимназия;

- класиране на ученици в олимпиади и състезания;

- реализиран държавен план-прием;

- пълняемост на паралелките;

- работа с деца със СОП;

По този стълб синдикатите са против директорите сами да да преценяват на кой учител какво допълнително заплащане да се даде. Засега са се спрели на варианта Педагогическият съвет да излъчи група представители, която заедно с директора да определя кой как покрива критериите, като ще има задължително представителство от синдикатите.

Следващият обсъждан въпрос е какво да бъде съотношението в проценти между първия и втория стълб. Тъй като първият стълб е по-неоспорим като доказателство, предложението на синдикатите е процентът да бъде в негова полза - 70:30.

МФ не е съвсем съгласно с критериите по външния стълб, защото голяма част от училищата ги покриват изцяло. През април се предвижда да бъдат готови окончателните критерии.