avatar

Моля за съдействие!

Привет, колеги! Тази година бих искала да работя по НП "Заедно в грижата за всеки ученик" с Модул 1-Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта". Ако някой от вас е работил били споделил впечатления, насоки, материали? Благодаря!