Какви документи са необходими за откриване на фирма?

Най-бързият вариант за регистрация на фирма е чрез попълване на необходимите формуляри онлайн. Съществува и възможност за стартиране на фирма и с подаване на документи лично в отделите на съответната държавна администрация. Онлайн регистрацията обаче се оказва по-изгодният начин, тъй като входирането на документацията е два пъти по-евтино, отколкото физическото подаване в ТД на Агенция по вписванията. 

Регистрацията стъпка по стъпка 

 1. Първата задача е избирането на подходящо име за вашата фирма, което трябва да се впише в Търговския регистър. 
  За целта трябва да се провери дали наименованието е вече заето. Това лесно може да се извърши в сайта на държавната агенция. В раздела „Справки“ на Търговския регистър се изписва името на вашата фирма. При липса на сходни резултати може да преминете към следващия резултат от регистрация на вашия бизнес. 
  Има вариант за запазване на вече установеното име на вашата фирма. Така ще сте сигурни, че няма се регистрира друго дружество със сходно наименование. Тази услуга се заплаща допълнително.
 2. Необходимо е да се помисли и под каква юридическа форма ще се регистрира фирмата – ЕТ, ООД или ЕООД. 
  В последните години все повече хора се насочват към стартиране на собствена компания, която развива дейността си като дружество с ограничена отговорност. Важно е да се знае, че ако регистрирате фирмата като ЕТ, по закон е невъзможно промяната на формата й в ЕООД. От друга страна това е напълно възможно при едноличните дружества с ограничена отговорност, които по-късно могат да бъдат превръщани в ООД.
 3. За регистрацията на фирмите се изискват определен набор от документи, които са регламентирани от закона.

  При дружествата с ограничена отговорност това са:
  - бележка за внесен начален капитал, която може да бъде издадена във всяка родна банка;
  - съгласие за приемане на управлението, както и образец на посписа – т. нар. спесимен. Този документ трябва да бъде нотариално заверен и подписан от управителя;
  - учредителен акт на дружеството;
  - учредителен протокол на фирмата, който трябва да съдържа взетите решения от учредяването и дневния ред на събранието; 
  - решение за назначение на едноличния собственик на капитала като управител на дружеството;
  - Заявление по образец А4, който може да се изтегли от сайта на Търговския регистър. Това е един от най-важните документи, който се прилага с всички останали формуляри;
  - Декларация по чл. 13 ал. 4 от Закона за Търговския регистър, с който се декларира истинността на заявените обстоятелства. Необходимо е да се подпише от заявителя;
  - Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския регистър. Подава се от приносителя и се попълва, когато заявителят не представя цялата документация за регистрация на фирмата лично в ТР;
  - Декларация по чл. 142 от Търговския закон, с който се забранява конкурента дейност. Необходимо е да се подпише от управителя;
  - Декларация по чл. 141, ал. 8, от Търговския закон, подписана от управителя на фирмата,
  - Лиценз и разрешение за дейността на дружеството, когато е наложително. 

  Регистрирането на фирма като ЕТ е значително по-улеснено и съкратено.
  Необходимите документи за започване на бизнес под юридическата форма на едноличен търговец са:
  - образец от подписа на търговеца-собственик на фирмата;
  - лиценз, разрешение или удостоверение на професионалната правоспособност. Този документ е необходим при извършване на дейност със специален режим, като това е и условието за регистрирането на фирмата;
  - декларация на собственика на фирмата, че не е в производство за обявяване в несъстоятелност, не е осъден за фалит, не е законово възпрепятстван да упражнява търговска дейност и няма друга регистрирана фирма като ЕТ. Тези изисквания са според чл. 57 и чл. 58, ал. 2 от Търговския закон.