+2 2 гласа

С Какво се шегуваме вече :) :)

Във връзка с поставено запитване, относно изчисляването на дължимия данък от граждани на Република България, които са без лични карти (питомни животни: ЕРД, ДРД, пчели и други)
и на основание чл. 10 ЗНАП, и във връзка с хармонизирането на българското законодателство с европейските директиви Е112/06/54 давам следните
УКАЗАНИЯ:
Доходът на гражданите без лични карти се пресмята като сбор от пазарните цени на среднодневната дажба през годината, но не по-малко от минималния осигурителен доход за съответните раси граждани без лични карти, който минимален осигурителен доход следва да бъде публикуван от Министерство на Продоволствието. Осигуряването, респективно данъчната основа започва да се пресмята от деня на раждането на гражданина без лична карта до неговата смърт, включително и деня на смъртта. В дните на заболяване, гражданина без лична карта се осигурява, респективно дължи данък върху доходите, изчислен на база среднодневната му 6 месечната консумация, но не по-малко от минималния осигурителен доход.
По време на бременност и раждане, обезщетението за временна неработоспобност не се изплаща. За сметка на дневната дажба осигуровките се разпределят както следва:
Ветеринарно-здравни осигуровки: 2.1%
Допълнително задължително пенсионно осигуряване: 1.75%
ДОО - 7.525%
ТЗПБ - 0.1%
ГВРС - 0.9%
за сметка на работодателя:
ВЗОВ - 8%
ДЗПО - 8%
ДОО - 20%
ТЗПБ - 2.5%
ГВРС - 1.8%
ДО1 и ДО 6 се подават ежедневно за изконсумираната храна, лично от управителя на фирмата. Не се приемат пълномощни.
Сумите се превеждат по параграфи както следва, ежедневно:
За сметка на работодателя по параграфи 99991-99995
За сметка на ДРД - 88881-88885
За сметка на ЕРД - 77771-77775
за сметка на пчелите (и да се впишат и ЕГН им на всички поотделно) - 66661-66665
За други - 44441-44445
ПЗР: Отменям Указанията на Министър Масларова.

Подпис: /не се чете/
Изп. Директор
Национална агенция по приходите
Мургина

ПП 2. Това е една шега на един колега счетоводител, с която той се опитва да покаже колко е абсурдна осигурителната система у нас.