+2 2 гласа

Относно провеждането на класните работи

Колеги, бих искала да се обърна към  тези от вас, които са запознати добре с прилагането на Наредба №3  за оценяване. Ето какво пише за класните работи.
"Класна работа се провежда по: 
1. български език и литература и по математика - в прогимназиалния 
етап; 
2. чужди езици - в VIII клас за паралелките с интензивно изучаване на 
чужд език; 
3. български език и литература, по чужди езици и по математика - в 
гимназиалния етап. 
(3) Класни работи не се провеждат за учениците в началния етап от 
основната степен на образование. 
(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.) 
Класната работа се провежда за един учебен час. Класната работа по 
български език и литература, по чужд език и по математика - профилирана 
подготовка, се провежда в два слети учебни часа." 
Аз разчитам по следния начин последното изречение:  само за часовете по ЗИП  класната работа е два часа. Освен ако думите "профилирана подготовка" да се отнасят само за математиката, но тогава е некоректно написано. Останалите са по един час. Имахме спор с експерта за това. 
Може ли някой да  разтълкува, или  да сподели опит, защото се чувствам много глупаво. Излиза, че съм   некомпетентна, а нали знаете, че хич не е приятно да ти прави забележки експертът:))