Достъпност — малко теория

Ще се спрем на определението за достъпност, нуждата от него и разпространени заблуди за достъпността.