Гражданска петиция срещу неравното третиране на гражданите на Република България пред закона

Дами и господа,

Напоследък в българското общество съществува тенденция за дискриминация на българите и на неромските граждани на Република България, т.е. те биват третирани по различен начин, често в тяхна вреда, и дискриминирани по отношение на раса, етническа принадлежност, произход и социално положение за сметка на ромските граждани.

Глава 1 от Конституцията на Република България гласи:

"Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние."

Днес в българското общество съществуват редица примери за нарушение на по-горе цитирания закон. Като такива ще посочим следните:

1. Случаят в кв. «Захарна фабрика», София, където след побой бива убит професор Станимир Калоянов и до момента не е потърсена отговорност на извършителите, поради ромския им произход, а те са известни на живущите в квартала. Налице е и пълният отказ на българските институции да гарантират справедлив съдебен процес и сигурност на жителите на квартала оттук нататък, включително при последвалите рецидиви, т.е. нападения и тормоз над граждани, и пълна непрозрачност на резултатите от следствието. Държавата и нейните органи също така отказват да защитят гражданите, които пътуват с влакове, когато лица от ромски произход системно замерят влаковете с камъни – на съответните лица не се търси отговорност, нито полицията се опитва да ограничи и прекрати действията им, при положение, че те биват системни. Чести са също така посегателствата на роми върху селскостопански имоти, в следствие на което собствениците им остават без препитание – извършителите изключително рядко се установяват, а още по-рядко – наказват. Налице е грубо нарушение на закона, което е и предпоставка за твърдението ни, че гражданите са неравнопоставени пред закона.

2. Раздаване на жилища на роми и нераздаване на такива на неромските граждани на Република България. Налице е грубо нарушение на Конституцията на Република България, според която не се допускат привилегии на базата на етническа принадлежност.

3. Раздаване на всякакви видове помощи на роми и нераздаване на такива на неромските граждани на Република България, при положение, че и в двата случая става дума за крайно нуждаещи се. Налице е грубо нарушение на Конституцията на Република България, според която не се допускат привилегии на базата на етническа принадлежност.

4. Неравно третиране на права на български граждани на базата на произхода им от следните институции в България: «Електроразпределение» ЕАД, компаниите за градски транспорт, Полицията на РБ, Прокуратурата на РБ, и др. Като прост пример от ежедневието ни ще посочим, че при неспазване на срока, определен от «Електроразпределение» ЕАД, за погасяване на дължимото към тях, същата фирма в определен от нея срок пристъпва към изключване на подаването на електричество към домакинствата на абонати, на базата на неромския им произход, и неспирането на подаването на електричество към абонатите от ромски произход, макар че последните имат милиони левове задължения към «Електроразпределение» ЕАД с 15-годишна давност, които въобще не се опитват да издължат, под предлог, че нямат работа, като в същото време често отказват по различни причини предложена им такава от съответните бюра по труда. Налице е грубо нарушение на Конституцията на Република България, според която не се допускат привилегии и неравно третиране на права на базата на произход.

5. Съществува неравнопоставеност на гражданите при кандидатстване за висши учебни заведения, макар че Конституцията на РБ изрично го забранява. Като пример ще посочим правилника за прием на студенти в ТУ-Варна, където чл. 22 ал. 3 гласи, че се запазват 5 места за прием на студенти от ромския етнос.

6. Насаждане на етническа омраза и агресия от страна на редица държавни органи, организации и медии на територията на Република България, които тръбят, че има дискриминация над малцинството от мнозинството, при положение че расовата и етническата дискриминация е наказуема от Конституцията, а също е наказуемо и насаждането й. Липсва адекватна държавна политика спрямо ромското малцинство, а в следствие на това се създава расизъм и се настройват другите граждани срещу него. Негласното толериране, а понякога и твърде гласно, създавава опасен прецедент в България, където никога не е имало расизъм. Напротив, страната ни е давала убежище на гонени по етнически признак арменци, спасила е евреите от Холокоста, а сега необмислени действия ни изправят пред бъдещ етнически конфликт. Българското правителство и българските институции са тези, които трябва СПЕШНО да вземат всякакви мерки това да не се допусне, вместо да подклаждат етническа вражда. Неравнопоставеността на гражданите на Република България се дължи на дискриминационната политика на Българското правителство и институциите в България спрямо всички граждани освен ромите. Налице е грубо нарушение на Конституцията на Република България.

Подкрепящите тази петиция пледират за РАВНОПРАВИЕ и НЕДИСКРИМИНАЦИЯ. Настояваме българските власти да спазват цитирания по-горе закон и да не нарушават правата на неромските граждани на Република България за сметка на ромите. Заявяваме, че в противен случай сме готови да потърсим помощ от международни организации и съдилища, да организираме протести и демонстрации и да бойкотираме България и нейните институции, стоки и услуги и като крайна мярка - сами да се погрижим за спазването на Конституцията на Република България.

Изрично подчертаваме, че настоящата петиция не е обвързана с никоя политическа партия и не желаем тя да бъде припозната и използвана от която и да е политическа партия. Петицията е плод на недоволството на граждани на Република България, които смятат че правата им са засегнати и бе изготвена от екип непартийни граждани в следния състав:

Създателите на петицията, аминистраторите и екипа на bgpetition.com, умоляват подписващите петицията да се въздържат от расистки коментари. Нека бъдем толерантни и докажем, че българските граждани, не подкрепят дискриминацията, а всячески се опитват да я ограничат.

Веселина Иванова Кацарова, преводач.
Десислава Димитрова Стоева, журналист.
Валентин Георгиев Гърков, доцент в НСА.
Веселин Илиев Василев, счетоводител.
Георги Огнянов Наумов, програмист.
Иванка Лукова Червенкова, строителен техник

Източник: bgpetition