+2 2 гласа

дискусиите за Училищен съвет

„УЧРЕДЯВАНЕ НА УЧИЛИЩЕН СЪВЕТ КАТО

ФОРМА ЗА ПАРТНЬОРСТВО ПРИ СЪВМЕСТНОТО

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО”

 

 • Водешият мотивира работата по класове (това по-същество са съвети на випуските /на класа). На следващата дискусионна среща ще се работи по-комисии.
 • Организация на дискусионната среща и пояснения по реда на протичането и.

 

І ЧАСТ

Ключови въпроси: участието в управлението – право и задължение на всеки гражданин.

1.      Гражданин – що е то? Не само да си избирател. Def: Гражданин е всеки млад, зрял или възрастен, който живее в семейство, посещава училище, работи целодневно или е пенсиониран.

2.      Участваща демокрация. Участието” е ключов елемент от демократичната стабилност:

-         баланс между „участието” на държавата и участието на индивида.

-         Демокрацията е за всеки, а не за всички!

Правото на участие се отнася абсолютно до всички. - Kw

3.      Заключителна декларация на ІІ среща на СЕ 1997г. „...(ние) изявяваме нашата воля да развиваме образование в демократично гражданство, основано на правата и отговорностите на гражданите и участието на младите в гражданското общество.”

4.      Обучението днес (в Европа): постоянна цел на индивидите, обществата и нациите.

 • Нови цели и подходи: способността да мислиш самостоятелно и критично; поемане на отговорности;

  5.Демокрацията е политически режим, който фаворизира този тип обуение, защото един гражданин, способен на автономно, критично, съпричастно и отговорно поведение е основата на всяко общество, което уважава демокрацията, правата, свободата и равенството.
6.      Демокрацията – не е само да си „избирател” и да помагаш чрез галса си на изборите. Тя е още: начин за живеене в общност при активно упражняване на свободите, ако тези свободи са равно разпределени на всички и ако всички индивиди имат равен принос за развитието на тези свободи. Демокрацията е стабилна, ако институциите й са ефективни и стабилни!
7.      Свързаност. „Участваща демокрация” = автономният човек

-         всеки е важен и има значима роля

-         просветени за правата, но и компетенции да бъдат активни, действени, участващи

-         участващият в развитието на света – глобализация, насилие, тероризъм, технологическа революция.

-         (Kw) връзките между индивидите, обществата, групите, асоциациите, организациите, колективите

-         образование за демократично гражданство – в у-ще, извън него – на всяко място на събиране и във всички стадии на живота

8.      Връзката между „права” и „задължения”

-задължения и отговорности на индивида към другите и към общността – и в документите на ООН (отговорно поведение)

9.      Мисията на образованието (Парламентарна асамблея на СЕ’1998) „...да подготвя индивида за живот при демокрация, като му позволява да упражнява правата и отговорностите си на гражданин, като го запознава с политиката и като му преподава основните принципи и цености на нашите общества, а именно уважаването на човека и демокрацията, както и солидарността и толерантността, свързани с по-доброто разбиране и с по-добро познаване на другите.”
10.      Задълженията на демокрацията:

·        Задължението да участваш;

·        Задължението да си информиран;

·        Задължението да си толерантен към други култури /малцинства/;

·        Задължението да си толерантен към различните мнения.

 • Училищните съвети в страни от Европа.
 • Управление – съуправление - самоуправление

ІІ ЧАСТ

 • Водещият:

Ø      ЗАДАЧА към всички групи:

Ø      Обсъждане на статута на УС в училището.Становище по следните въпроси:

 •    Квота на участието = общ брой на състава?
 • Къде се избират и кой ги предлага?Как? – тайно?
 • Кое да е първата фаза?

§         Общо събрание

§         Общо събрание на випуските

§         Събрание на представители на паралелките по випуски

 • да има ли общо събрание на всички випуски?
 • за родители
 • за ученици
 • Постояните комисии (ПК) – да има ли за всяко структурно равнище (паралелки, випуски; общо)?
 • Брой на заседанията на УС, КС и СП?
 • Доклад на говорителите – устно. Протоколира се.

Ø      ЗАДАЧА за всички групи. Раздаваме постерна хартия.

                                            I.      Функция на училщния съвет = допълваме;

                                         II.      Функция на Класните съвети (СВ) – детайлизиране, специфика;

                                       III.      Функция на Паралелковите съвети (СП) – детайлизиране,специфика.

                                      IV.      Функция на Постояните комисии (ПК) – детайлизиране, специфика:

§         На общоучилищно равнище

§         На равнището на випуска

§         На равнището на паралелката.

 • Използвайте глаголите. Изписваме го общо с цялата група.
 • Доклад по малки групи.*