+3 3 гласа

Функции на Училищния съвет

Проект!

 

 

ФУНКЦИИ НА УЧИЛИЩНИЯ СЪВЕТ

         

         

По нормативната уредба за Средното образование е регламентирано във всяко училище да съществуват  Педагогически съвет (ПС) и Училищното настоятелство (УН). Като добавим и структурата на учениците (Учителския съвет), трите участващи в системата на образованието страни имат свое представитество.

 

В съответствие с разработения му Статут, Училищният съвет на Училището включва представители на трите страни и ще има главно координиращи и консултативни функции като обществен орган за управление и за граждански контрол. По замисъл той е интегративен орган, консолидиращ училищната общност и създаващ условия (ресурс) за успоредяване и синхронизиране на действията на посочените по-горе училищни структури и за включването в тях на повече хора, както и на доброволни неформални микросдружения и групи.

Целта е чрез партньорство, сътрудничество и съучастие да се създава училищна култура (споделени ценности), да се повишава ефективността на обучението и да се гарантира устойчивото развитие на Училището.

Като водещи в работата на Училищния съвет се определят следните функции:

 • Координиращо – планиращо;
 • Консултативно – корегираща;
 • Контролно – оценяваща;
 • Организиращо – подпомагаща;
 • Поощряваща – стимулираща;
 • Информиращо – обучаваща;
 • Финансираща и благотворителна.

 

Като ги прилага за отстраняване на съществуващи дефицити или за подкрепа на добри практики, Училищният съвет ще съдейства за устойчивото развитие и за оптимизирането на следните по-важни сфери на дейност на училището като образователна и възпитателна институция:

 •   Стратегическо и текущо планиране;
 •   Качество на обучението и на гражданското възпитание;
 • Ред, дисциплина, сигурност;
 • Учебна среда, материални условия и дидактическа обезпеченост;
 • Извънурочни дейности, свободно време, училищни традиции;
 •  Квалификационно – информационна дейност;
 • Сътрудничество и партньорство със структурите на гражданското общество;
 • Финансова политика и благотворителност;
 • Развитие на човешките ресурси;
 • Вътрешен мониторинг и оценяване;
 •  Стимулиране на изявени и даровити ученици, на учители и приятели на Гимназията.

В различни времеви периоди Училищният съвет измежду тези сфери на дейност ще избира като приоритетни три – четири от тях и ежегодно ще се отчита за промените при тяхното оптимизиране.

Тук посочваме някои от действията, които Училищният съвет ще  предприема в изпълнение на своите функции:

 

·       Организира обсъждане и приема дългосрочните и краткосрочни цели, стратегии и политика за развитие на училището;

·       Участва в разработването и актуализирането на плановете за действие по отделните училищни приоритети;

·       Изслушва отчети, оценки и анализи за развитието на училището и предлага на директора мерки за коригиране и актуализиране на училищната политика;

·       Включва се в разработването и обсъждането на училищния учебен план за всеки випуск;

·       Обсъжда и предлага чрез директора на училището заявка за план – приема по утвърдена от МОН  процедура;

·       Приема план за действие и организира агитационната работа за изпълнение на утвърдения план за прием;

·       Обсъжда тематичния план и съдейства за организирането на родителските срещи (събрания) по паралелки и по випуски;

·       Изразява становища по техническите задания и организацията на основните и текущи ремонти в училището;

·       Съдейства и подпомага подготовката и реализацията на регионални, национални и международни проекти на училището или с участието на училището;

·       Участва при разработване и приема седмичния и дневния режим на работа на училището, на структурите и на службите му;

·       Участва при разработването и обсъждането, както и наблюдава изпълнението на училищния бюджет;

·       Организира дейности за осигуряване на допълнителни финансови средства и материали за поддръжка на училището;

·       Определя финансовите средства за подпомагане на талантливите ученици и участието им на регионални, национални и международни изяви, конкурси, състезания, конференции и пр.

· Съгласува план за ежегодната квалификационна дейност с учителите и финансирането ú и подпомага изявата на учители на конференции, научни форуми, симпозиуми и пр.;

· Подпомага училището за възстановяване и увеличаване на училищните имоти, за тяхното ефективно стопанисване и целесъобразно използване;

· Подпомага изграждането и поддържането на материално – техническата и дидактическата база на училището;

· Разработва и предлага на Общ. Образ. власти план за естетизацията на училищната среда;

· Възлага разработването и организира провеждането на различни форми за проучване на общественото мнение в училищната общност (стандартизирани анкети и интервюта, устни отговори, допитвания, обсъждане, дебати и пр.);

· Изслушва анализи на проучвания на общественото мнение, възлага разработването на корекционни действия от експертни групи и след обсъждане ги приема;

· Приема ежегоден план за мониторинг на учебната и на възпитателната дейност на учителите по катедри, тематично, по приоритети или отделни ключови сфери на дейност;

· Изслушва отчети, анализи и становища по качеството на обучението на директор, пом. директор, ръководители на катедри, отговорници на комисии и раб. групи, както и самоотчети на отделни учители;

· Наблюдава и оценява дейността на учителите като консултанти на изоставащи, на ученици с възможности и на даровити деца;

· Съдейства и при нужда участва като посредник при разрешаването на конфликти с общоучилищна значимост;

· Организира квалификационна и информативно – обучителна дейност с членовете на училищните съвети и на постоянни или временни работни групи по въпроси на училищното управление и съуправление;

· Публикува годишен отчет на извършеното по приоритетите за развитие на училището;

· Приема, допълва и изменя Правилника на училището;

· Подготвя, обсъжда и предлага на родителите и учениците при постъпването им в училище да подпишат договор за споделяне на училищния ред, ценности и култура;

· Обсъжда и приема годишен отчет за състоянието на реда, дисциплината и сигурността в училището и на действия за подобряването им;

· Обявява в края на всеки учебен срок броя на наказаните ученици по випуски и паралелки и съдейства на съответните училищни съвети за приемане на допълнителни превантивни мерки;

· Изслушва ежегодно доклад – анализ от Педагогическия съвет по въпросите за утвърждаване на училищните стандарти по учебни предмети и за резултати от диагностиката на входно и на изходно равнище по класове;

· Участва в разработването и приемането на план за подготовката и за подобряване на резултатите от зрелостните изпити на завършващия випуск и изслушва анализ за изпълнението му;

· Съдейства за осигуряване на обществен достъп до всички решения, стратегии, планове за действия, анализи, отчети, оценки и пр. на Училищния съвет чрез училищната библиотека и страницата на Училището в Интернет;

· Създаване на “пощенска кутия” за идеи, предложения, действия, проучвания и дискусии по важни училищни въпроси;

· Приема  училищния календар за отбелязване годишнини на личности, събития, празници и пр. на план за финансирането му;

· Съдейства за утвърждаване на училищни традиции и символи и обогатявянето им след проведени допитвания и анкети;

·                Приема статут за номиниране и избиране на първенец на випуска, подгласници и най-добри по културно – образователни области;

· Разработва на училищна система за стимулиране и подкрепа на учители и ученици и за популяризиране на постиженията и успехите им;

· Обсъжда училищната политика за избор на ученици и учебни помагала, както и за организиране чрез УН на колективни заявки и покупки;

· Осигурява условия за професионално ориентиране и насочване към ВУЗ като поддържа училищен информационен център по въпроса;

· Създава група за медийна политика, приема план за работата и осигурява средства за финансирането ú;

· Съдейства на УН за организиране на благотворителни дейности в полза на училището;

· Приема годишен отчет за дейността по осигуряване на безопасни условия за обучение, възпитание и труд в училището;

· В края на всеки учебен срок приема отчет за пропуснатото учебно време, анализира причините и утвърждава мерки за промяна;

· Изслушва информация и изразява становище по кадровата политика на директора и отправя препоръки за оптимизирането ú;

· Разработва, обсъжда и приема училищна система за информиране и обратна връзка с родителите, като използва съвременните информационни технологии;

· Оценява работата на училището за организиране на свободното време на учениците и съдейства на ученическите структури при изпълнение на спортния календар и при провеждане на прояви от клубове и интереси;

· Съдейства за създаването на ученически неформални структури (клубове, асоциации, сдружения и пр. по интереси, хоби и за конкретни годишнини и поводи и оказва финансова помощ за дейността им;

Одобрява предложенията за създаване на платени форми на обучение (СИП) или кръжоци, клубове, студиа и пр. за развитие на интересите и определя стойността на хонорара и издръжката им, както и печалбата за училището;