Съдби и случайности ІІ... Съдби и... ІІ


В малката заседателна зала на "Мултинационал Инвест-
мънт банк" бе тихо, въпреки присъствието на осмината главни акционери и
тримата заместник директори. То лицата си всички учтиво бяха изписали
почтителна тъга, зле прикриваща тяхната неувереност за бъдещето.
С тих глас първият заместник директор и ръководител на отдела,
отговарящ за широкомащабните инвестиции в третия свят разказа още вед-
нъж как генералния директор и запален планинар отишъл на последния си
излет, за да не се върне никога.
- Каменопад... промърмори величественият старец, притежател
на контролния пакет - точно сега, когато имаме толкова важни въпроси за
разрешаване... Жена му и детето му ще се оправят ли? - попита той, в закъс-
нял опит да покаже човещина.
- Доколкото знам не са сериозно ранени - отговори заместникът.
- Е, нека обсъдим належащите въпроси - заговори делово друг от
акционерите - този отрицателен баланс... не забравяйте, че сме публична
компания и уважавана финансова институция - един неблагоприятен отчет
от наша страна може да доведе до сериозни последици.
- Имаме още два месеца, за да покрием загубите които претърпях-
ме при срива на курсът на среброто - отговори шефът на счетоводния отдел
- не е много време... но не е и малко, ако инвестираме правилно оборотните
средства.
- Какво ще правим със заемът, който ни поиска правителството на
Хондурас? - намеси се властно главният акционер - господин Смит, лека му
пръст беше решил да го отпусне, мисля... преговорите се развиваха добре,
нали така? Или вие бяхте против, Ван Койлън?
- И все още съм - отговори първият заместник директор - инвести-
цията ни може би ще е печеливша, но възвращаемостта ще се проточи във
времето. А на нас ни трябват по-бързи печалби - вече изтъкнахме причините.
- До избора на нов управителен директор вие де факто ръководите
банката ни - напомни му главният акционер - какво предлагате?
- "Мегасофт" ни предлагат 48% от капитала си срещу заем - отгово-
ри му заместник директорът, ръководещ оборотните капитали, уловил кимва-
нето на Ван Койлън - така ще придобием реален актив от бързорастяща ком-
пания... самата новина, че сме закупили този голям дял ще повиши пазарна-
та капитализация както на софтуерната компания, така и нашата, а и ще ни
позволи да представим на акционерите ни доста по-добър отчет.
- И аз съжалявам за Хондурас... зная че страната има нужда от по-
мощ след този опустошителен тайфун, но ние трябва да мислим за нас сами-
те. Наистина, нарушаваме последната воля на господин Смит, но...
- Вие вземате решенията и носите отговорностите - прекъсна го на-
дуто главният акционер - Господа - ние притежаваме общо 78% от капитала-
на банката, предлагам да гласуваме и да предоставим на господин Ван Кой-
лън управлението на нашата компания до Общото събрание. Който е за...?
Всички вдигнаха ръка.
- Добре... но сега моля да ме извините, финансовият министър ме
чака да поиграем голф.
Всички станаха и скоро хладната зала остана сама с бученето на
климатичната инсталация...