Класификация на процесите в Системата „Образование”


Ключови думи: процес, процеси, класификация, категории
Внимание! Това е работен документ, в процес на ежедневно допълване и уточняване!


Оригинал на английски: The Process Classification Framework (PCF) for Education
 


12. Управление на знанието, промяната и постоянното усъвършенстване


Ключови думи: знание, промяна, усъвършенстване


English

Български

Предписано в НОВИЯ Закон* в член ...

12.0 Manage Knowledge, Improvement, and Change

Управление на знанието, промяната и постоянното усъвършенстване

 

12.1 Create and manage organizational performance strategy

12.1 Създаване и управление на организационната стратегия за постигане на високи резултати

 

12.1.1 Create district measurement systems model

Създаване на модел/еталон за регионални измервателни системи

 

12.1.2 Measure process productivity

Измерване на продуктивността на процесите

 

12.1.3 Measure cost effectiveness

Измерване на ефективността на разходите (неколичествени индикатори, свързани с мисията на организацията)

 

12.1.4 Measure staff efficiency

Измерване на административната ефекасност/икономичност/производителност (с количествени индикатори, например „брой на обработените за 1 ден сигнали”)

 

12.1.5 Measure cycle time

Измерване на продължителността на процесните цикли

 

12.1.6 Measure outcomes

Измерване на постигнатите крайни резултати

 

12.2 Benchmark performance

Отчитане на представянето спрямо стандартни стойности

 

12.2.1 Conduct performance assessments

Провеждане на оценка на представянето

 

12.2.2 Develop benchmarking capabilities

Развиване на капацитета за сравнителен  анализ

 

12.2.3 Conduct process benchmarking

Провеждане на сравнителен анализ на процесите

 

12.2.4 Conduct competitive benchmarking

Провеждане на сравнителен анализ на конкурентноспособността

 

12.2.5 Conduct gap analysis to understand the need for and the degree of change needed

Анализ на липсите и пропуските, с цел разбирането на нуждата от и на амплитудата на промяната

 

12.2.6 Establish need for change

Стимулиране на постоянната нужда от промяна

 

12.3 Develop enterprise-wide knowledge management (KM) capability

Развиване на общоорганизационни умения за управление на знанието (УЗ)

 

12.3.1 Develop KM strategy

Разработване на модел за добро управление (на знанието)

 

12.3.1.1 Develop governance model

Разработване на модел за добро „системно” управление

 

12.3.1.2 Establish a central KM core group

Създаване на централно ядро за управление на знанието

 

12.3.1.3 Define roles and accountability of the core group versus operating units

Определяне на роли и отговорности в ядрото по отношение на оперативните/”теренните” групи

 

12.3.1.4 Develop funding models

Разработване на модели за финансиране

 

12.3.1.5 Identify links to key initiatives

Идентифициране на връзките с други ключови инициативи

 

12.3.1.6 Develop core KM methodologies

Разработване на методологии за управление на знанието

 

12.3.1.7 Assess IT needs and engage IT function

Оценка на нуждите от ИТ и осигуряване на задоволяването им

 

12.3.1.8 Develop training and communication plans

Разработване на планове за обучения и комуникация

 

12.3.1.9 Develop change management approaches

Разработване на методи и техники за управление на промяната

 

12.3.1.10 Develop strategic measures and indicators

Разработване мерки и индикатори за стратегическо подравняване (на която и да е инициатива или дейност)

 

12.3.1.11 Assess maturity of existing KM initiatives

Отчитане на зрелостта на съществуващите инициативи за управление на знанието.

 

12.3.2 Identify and plan KM projects

Идентифициране на съществуващите и планиране на нови проекти за управление на знанието

 

12.3.2.1 Identify strategic opportunities to apply KM approach(es)

Идентифициране на стратегически възможности за прилагане на методите (характерни) за управлението на знанието

 

12.3.2.2 Identify KM requirements and objectives

Посочване на изискванията към управлението на знанието и резултатите, които то се очаква да постигне

 

12.3.2.3 Assess culture and readiness for KM approach

Оценка на културните условия и готовността за възприемане на методите за управление на знанието

 

12.3.2.4 Identify appropriate KM methodologies (e.g., self-service, communities, transfer, etc.)

Идентифициране на най-подходящите техники за управление на знанието (напр. на самообслужване, общностни, чрез преместване и т.н.)

 

12.3.2.5 Create business case and obtain funding

Изработване/проиграване на бизнес казус (с учебна цел)  и получаване на финансиране

 

12.3.2.6 Develop project measures and indicators

Разработване на мерки и показатели за успеха на проекта

 

12.3.3 Design and launch KM projects

Разработване и стартиране на проекти за управление на знанието

 

12.3.3.1 Design process for knowledge sharing, capture, and use

Проектиране на процеси за прихващане, съхранение и пълноценен обмен и експлоатация на знанието

 

12.3.3.2 Define roles and resources

Дефиниране на роли, отговорности и ресурси

 

12.3.3.3 Identify specific IT requirements

Посочване на специфични ИТ изисквания

 

12.3.3.4 Create training and communication plans

Разработване на планове за обучения и комуникация

 

12.3.3.5 Develop change management plans

Разработване на планове за управление на промяната

 

12.3.3.6 Design recognition and reward approaches

Проектиране на практики за положителна обратна връзка и възнаграждаване

 

12.3.3.7 Design and plan launch of KM project

Разработване и стартиране на проекта за управление на знанието

 

12.3.3.8 Deploy the KM project

Реализация/внедряване/разгръщане на проекта за управление на знанието

 

12.3.4 Manage the KM project life cycle

Управление на жизнения цикъл на проекта за УЗ

 

12.3.4.1 Assess alignment with business goals

Оценка за съответствие (на проекта) с бизнес целите

 

12.3.4.2 Evaluate impact of KM (strategy and projects) on measures and outcomes

Оценка на въздействието на (стратегията и проектите за) управлението на знанието върху мерките и постиженията

 

12.3.4.3 Promote and sustain activity and involvement

Популяризиране и спечелване на допълнителна подкрепа за инициативите за УЗ и въвличането на хората в тях

 

12.3.4.4 Realign and refresh KM strategy and approaches

Преразглеждане и актуализиране на стратегията и подходите за управление на знанието

 

12.4 Manage change

Управление на промяната

 

12.4.1 Plan for change

Планиране целящо промяна

 

12.4.1.1 Select a robust process improvement methodology

Избор на стабилна методология за постоянно подобряване на процесите

 

12.4.1.2 Assess readiness for change

Оценка на готовността за промяна

 

12.4.1.3 Determine stakeholders

Идентифициране на заинтересуваните страни

 

12.4.1.4 Engage/Identify champion

Ангажиране/ посочване на пример за подражание

 

12.4.1.5 Form design team

Подготовяне на екипа, който да проектира на промяната

 

12.4.1.6 Define scope

Определяне на периметъра (на промяната)

 

12.4.1.7 Understand current state

Разбиране на изходното/настоящото  положение

 

12.4.1.8 Define future state

Описание на желаното бъдещо положение

 

12.4.1.9 Conduct risk analysis

Анализ и оценка на риска

 

12.4.1.10 Assess cultural issues

Оценка на културния контекст

 

12.4.1.11 Establish accountability for change management

Определяне на отговорностите в управлението на промяната

 

12.4.1.12 Identify barriers to change

Откриване и посочване на пречките пред промяната

 

12.4.1.13 Determine change enablers

Определяне на факторите, правещи промяната възможна

 

12.4.1.14 Identify resources and develop measures

Идентифициране на ресурси и разработване на мерки/индикатори

 

12.4.2 Design the change

Проектиране на промяната

 

12.4.2.1 Assess connection to other initiatives

Оценка на връзките с други инициативи

 

12.4.2.2 Develop change management plans

Разработване на планове за управление на промяната

 

12.4.2.3 Develop training plan

Изработване на план за обучение и подготовка

 

12.4.2.4 Develop communication plan

Изработване на план за (масова и вътрешно-институционна) комуникация

 

12.4.2.5 Develop rewards/incentives plan

Изработване на план за награждаване и поощряване

 

12.4.2.6 Establish metrics

Разработване на мерки и теглилки/индикатори за хода на промяната

 

12.4.2.7 Establish/Clarify new roles

Въвеждане (и разясняване) на новите роли/фигури

 

12.4.2.8 Identify budget/roles

Определяне на бюджета на разпложение на всяка роля/фигура

 

12.4.3 Implement change

Реализация на промяната

 

12.4.3.1 Create commitment for improvement/change

Изграждане на широко съгласие по отношение на нуждата от промяна и постоянни подобрения

 

12.4.3.2 Reengineer instructional and operational processes and systems

Преначертаване на процесите и системите за обучение и управление (характерни и помощни процеси в системата на образованието, бел. П)

 

12.4.3.3 Support transition to new roles or exit strategies for incumbents

Подкрепа в прехода към заемането на нови роли или стратегия за напускащите

 

12.4.3.4 Monitor change

Наблюдение и отчитане на промяната

 

12.4.4 Sustain improvement

Поддръжка за постоянното подобряване

 

12.4.4.1 Monitor improved process performance

Наблюдение и отчитане на поведението/индикаторите на процесите - обект на подобрения

 

12.4.4.2 Capture and reuse lessons learned from change process

Прихващане, регистриране и употреба на уроците научени в процеса на промяната

 

12.4.4.3 Take corrective action as necessary

Предприемане на действия за коригиране на линията (ако са необходими)

 

 


* "Новият закон", с главно "Н"(!), е законът, който проект "Новото образование" ще предложи на обществеността скоро. Това означава, че Новият закон е текст, който няма нищо общо с обсъждания в момента (на дата 12.05.2012 г.) проектозакон на Министерство на образованието, младежта и науката за "нов" закон за предучилищното и училищното образование.
1. Стратегическо планиране


Ключови думи: планиране, процес, процеси, стратегическо

English

Български

Предписано в Закона в член ...

1.0   Develop a Strategic Plan for the District

1 Областно/ териториално стратегическо планиране

 

1.1   Adopt a vision and mission for the district

Приемане на визия и мисия на областта

 

1.1.1      Describe the context in which the district operates

Описание на положението в областта

 

1.1.1.1  Describe surrounding districts, private schools, home schools, technical schools, GED programs, alternative programs, etcfi

Описание на съседните области, частни училища, домашни училища, технически училища, общообразователни програми, алтернативни програми и т.н.

 

1.1.1.2  Describe history and predictions of tax base, revenue, tax rates, tax legislation, etc.

Исторически преглед и предвиждания за облагаемата с данъци база/доходи, приходи, данъчни ставки, данъчни закони и т.н.

 

1.1.1.3  Describe state laws, state board regulations, local school board policies, federal laws, local municipal regulations, political and public policy action group issues, employee organization issues, etc.

Описание на държавните закони, министерските/централните наредби, политиките на местните училищни бордове, федералното законодателство, локални общински наредби/норми, проблемите в политиките на активните политически и неполитически групи, проблемите на групите на работодателите, и т.н.

 

1.1.1.4  Describe innovations in instructional technology, information management, telecommunications, etc.

Описание на нововъведенията/новостите в учебните техники/технологии, управлението на информацията, телецомуникациите и т.н.

 

1.1.1.5  Describe history and projections for student enrollments, demographics, and special program needsfiDescribe community demographics

Описание на историята и предвиждания за обхващането на нови ученици, демография и програми за специално нуждаещи се. Описание на общностната демография.

 

1.1.1.6  Describe social and cultural changes that impact public education

Описание на социалните и културните предизвикателства, влияещи на общественото образование/ народната просвета.

 

1.1.1.7  Describe ecological issues that impact facilities, transportation, food services, and other enterprises

Описание на екологични проблеми, оказващи влияние върху имуществото, транспорта, столовото хранене и други инициативи.

 

1.1.2      Conduct a needs assessment for instructional and support services

Проучване на нуждата от образователни и помощни услуги

 

1.1.2.1  Develop or adopt assessments, collect data, analyze data, and report findings

Разработване на (или ползване на съществуващи вече) проучвания, събиране на данни, анализ на данните и заключенията, съдържащи се в различни доклади.

 

1.1.2.2  Analyze instructional and support services needs, set priorities, and set goals

Анализ на нуждата от преподавателски/образователни и помощни услуги, класирането им по важност и поставяне на (стратегически) цели.

 

1.1.3      Set goals and objectives for all instructional and service areas, including targets for subgroups of students

Поставяне на дългосрочни и на непосредствени цели пред всички образователни и пред всички обслужващи дейности, включително и онези за различните подгупи от ученици

 

1.1.4      Analyze district strengths and weaknesses

Анализиране на силните и слабите страни на областта

 

1.1.4.1  Describe strengths and weaknesses of the district’s leadership and management resources

Описание на силните и слабите страни на областната управа и на управленския ресурс на територията

 

1.1.4.2  Select metrics and collect data describing the efficiency and effectiveness of current processes

Избор на „мерки и теглилки” и събиране на данни, отчитащи  ефективността и ефекасността/икономичността на съществуващите процеси

 

1.1.4.3  Audit technology and information systems to determine status and steps for improvement

Проверка на технологиите и информационните системи с цел определянето на състоянието им и стъпките за подобряването им

 

1.1.4.4  Audit and analyze budgeting, general ledger, fund balance, and other indicators of financial health

Проверка и анализ на процедурите за съставяне (и спазване) на проектосметка/бюджет, общо счетоводство, баланс между кредити-дебити и други индикатори за финансова стабилност

 

1.1.4.5  Describe what the district does best

Описание на нещото, което областта/окръга прави най-добре от всичко (или „всички”)

 

1.1.5      Establish management organization and administrative leadership chart - Develop a management vision to accomplish the mission, goals, and objectives of the strategic plan

Създаване на статут/договор за организацията на управлението и ръководните роли в администрацията. Изграждане на управленска визия в преследването и изпълнението на мисията, на дългосрочните и непосредствените цели в стратегическия план.

 

1.1.5.1  Communicate vision and develop buyin from administrators, school staff, instructional faculty, support staff, parent and employee organizations, etc.

Представяне на визия и популяризирането й сред управленските фигури, училищната бюрокрация, преподавателския състав, помощния персонал, родителски и работодателски организации.

 

1.2   Develop an implementation plan

Разработване и реализация на план

 

1.2.1      Develop overall mission statement

Създаване на обща декларация за мисията

 

1.2.2      Evaluate alternative programs

Преценяване на алтернативни програми

 

1.2.3      Develop partnerships with businesses, community, other districts, etc.

Развиване на сътрудничество с деловите среди, общността, други области/окръзи, и т.н.

 

1.2.4      Develop a community information program for formal communications around the organization’s mission and goals

Разработване на общностни информационни програми за официална комуникация относно организационната мисия и цели.

 

1.2.5      Identify the function of CIO. Develop a plan for information management that not only collects data but also provides information for data-driven decision making

Огласяване на функциите на Генералния директор по информацията. Разработване на план за управление на информацията (което е не само събиране на данни, но и предлагане на информация за целите на обосновано вземане на решение).

 

1.2.5.1  Define a data dictionary and the periodicity for collecting and reporting data for each department, program, and school

Съставяне на речник на данните (??) и на периодичността с която се събират и публикуват данни за всеки отдел/факултет, програма и училище

 

1.2.5.2  Describe the costs and benefits for collecting, reporting, and making datadriven decisions for each department, program, and school

Описание на средствата вложени за събирането и публикуването на данни, и подчертаване на предимствата, които дават тези данни, при взимането решения във всеки отдел/факултет, програма и училище

 

1.2.5.3  Identify the district-level staff responsible for knowledge management - Identify the staff within each department, program, and school responsible for knowledge management

Посочване на отговорниците за управлението на знанието на териториално ниво (област/окръг/община). Посочване на отговорници за управление на знанието във всеки отдел/факултет, програма и училище

 

1.2.6      Design the district organizational chart

Създаване на концептуална схема на организацията/иерархията в областта/окръга (органиграма на МУБ? бел. Павел)

 

1.2.7      Set goals for the district aligned with the mission statement

Поставяне на свързани и произтичащи от декларираната мисия цели на областта/окръга

 

1.2.8      Develop within each department, program, and school an annual and long-term improvement plan

Разработване във всеки отдел, всяка (управленска?) програма и всяко училище на краткосрочен/годишен и на дългосрочен план за непрекъснато подобрение.

 

1.3   Maintain and monitor the progress of the strategic plan

Поддръжка и мониторинг/отчитане на прогреса при изпълнението на стратегическия план

 

1.3.1      Develop programs that support the strategic plan

Разработване на програми, поддържащи стратегическия план

 

1.3.2      Evaluate the effectiveness of programs

Оценяване на ефективността на програмите

 

1.3.3      Set priorities for programs based upon evaluations

Създаване на критерии, за ползване при класирането на програмите като „приоритетни” или по-малко приоритетни

 

1.3.4      Adopt high-level goals for the district

Приемане на най-общи цели за областта/окръга

 


10. Управление на здравословна среда и сигурност


Ключови думи: здраве, опазване на здравето


10.0

Manage Environmental Health, Safety, and Security

Управление на здравословна среда и сигурност

10.1

Determine environmental health, safety, and security impacts

Определяне на елементите и влиянието на здравословната и сигурна среда

10.1.1

Evaluate impact of programs, services, and operations

Оценка на влиянието на програми, услуги и общите административни дейности

10.1.2

Conduct health, safety, security, and environmental audits

Одит на средата  за степен на здравословност и сигурност

10.2

Develop and execute health, safety, security, and environmental program

Изработване и изпълнение на програми за здравословна и сигурна среда

10.2.1

Identify regulatory and stakeholder requirements

Идентифициране на законови изисквания и изисквания на заинтересуваните страни

10.2.2

Assess future risks and opportunities

Оценка на бъдещи рискове и възможности

10.2.3

Create policy

Създаване на политика

10.2.4

Record and manage environmental health and safety events

Регистрация на събития, засягащи здравословната среда и сигурността

10.3

Train and educate employees

Обучение на служителите

10.3.1

Communicate issues to stakeholders and provide support

Информиране на заинтересуваните страни и предоставяне на подкрепа

10.4

 

Monitor and manage health, safety, security, and environmental program

Мониторинг и управление на здравето, сигурността и средата

10.4.1

Manage environmental health, safety, and security costs and benefits

Управление на разходите и ползите за/от здравословна среда и сигурност

10.4.2

Measure and report environmental health, safety, and security performance

Измерване и отчитане на представянето по отношение на здравословна среда и сигурност

10.4.2.1

Implement emergency response program

Прилагане на спешни програми, за решаване на конкретни проблеми

10.4.2.2

Implement pollution prevention program

Прилагане на програма за превенция на замърсяването

10.4.3

Provide employees with environmental health, safety and security support

Осигуряване на подкрепа за служителите в областта на здравето и сигурността

10.5

Ensure compliance with regulations

Осигуряване на съответствие с изискванията

10.5.1

Monitor compliance

Мониторинг на съответствието

10.5.2

Perform compliance audit

Одит на съответствието

10.5.3

Comply with regulatory stakeholders’ requirements

Осигуряване на съответствие с нормативно признатите изисквания на заинтересуваните страни

10.6

Manage remediation efforts

Управление на действията за саниране на средата

10.6.1

Create remediation plans

Изработване на планове за саниране

10.6.2

Contact and confer with experts

Идентифициране и привличане на експерти

10.6.3

Identify/Dedicate resources

Идентифициране/Насочване на ресурси

10.6.4

Investigate legal aspects

Проучване на правни аспекти

10.6.5

Investigate damage cause

Установяване на причини за щети

10.6.6

Amend or create policy

Допълване или корекция на политики

11. Управление на отношенията с държавни, местни, професионални и граждански институции и организации


Ключови думи: правни


11.0

Manage Intergovernmental and Other Agency Relationships

Управление на отношенията с държавни, местни, професионални и граждански институции и организации

11.1

Build funding relationships

Изграждане на отношения с източници на финансиране

11.1.1

Plan, build, and manage relations with state legislature and federal agencies, community, and funding groups

Планиране, създаване и управление на отношенията с национални и местни финансиращи органи и други източници на финансиране

11.1.2

Plan, build, and manage financial analyst/ratings relations

Планиране и управления на отношенията свързани с финансов анализ и финансови рейтинги

11.1.3

Communicate with taxpayers

Комуникация с данъкоплатците

11.2

Manage government and other district relationships

Управление на отношенията с държани и местни органи на властта

11.2.1

Manage education industry relations with government

Управление на отношенията училище-национални власти

11.2.2

Manage education relations with quasigovernment bodies

Управления на отношенията училище – местни институции

11.2.3

Manage relations with associations, stakeholder, and education groups

Управление на отношенията със заинтересованите страни и граждански групи за образование

11.2.4

Manage lobby activities

Управление на застъпнически дейности

11.3

Manage relations with board of education

Управление на отношенията с Местния образователен съвет (борд)

11.3.1

Report results

Отчитане на резултатите

11.3.2

Address audit

Одит на дейността

11.4

Manage legal and ethical issues

Управления на правни и етични казуси

11.4.1

Create ethics policies

Създаване на етична политика

11.4.2

Manage district governance policies

Управление на местните политики за образование

11.4.3

Develop and perform preventative law programs

Създаване на превантивни законови програми

11.4.4

Ensure compliance

Осигуряване на съответствие/законосъобразност

11.4.5

Manage outside counsel

Управление на външни съвети/консултации

11.4.5.1

Assess problem and determine work requirements

Оценка на проблема и определяне на изискванията към правните консултанти

11.4.5.2

Engage/Retain outside counsel if necessary

Наемане на външен консултант/ти, ако е необходимо

11.4.5.3

Receive strategy/budget

Приемане на стратегия/бюджет от изпълнителя

11.4.5.4

Receive work product and manage/ monitor case and work performed

Приемане на резултат и управление/наблюдение на работата на изпълнителя

11.4.5.5

Process pay for legal services

Заплащане на правни съвети и услуги

11.4.5.6

Track legal activity/performance

Проследяване на ефективността на правната дейност

11.4.6

Protect intellectual property

Защита на авторски права и патенти

11.4.6.1

Manage copyrights and patents

Управление на авторски парва и патенти

11.4.6.2

Maintain intellectual property rights and restrictions

Поддържане на интелектуалната собственост и ограниченията за използването й

11.4.6.3

Administer licensing terms

Прилагане на лицензионни условия

11.4.6.4

Administer options

Прилагане на опции

11.4.7

Resolve disputes and litigations

Решаване на спорове и съдебни претенции

11.4.8

Provide legal advice/counseling

Осигуряване на юридически съвети и услуги

11.4.9

Negotiate and document agreements/contracts

Договаряне и документиране на споразумения/договори

11.5

Manage public relations program

Управление на програма за ПР

11.5.1

Manage relations with parent, student, and community groups

Управление на отношенията с родителите, учениците и местните общности

11.5.2

Manage relations with association and education groups

Управление на отношенията със сдруженията и гражданските групи за образование

11.5.3

Manage relations with vendors and suppliers

Управление на отношенията с търговци и доставчици

11.5.4

Manage community relations

Управление на отношенията в училищната общност

11.5.5

Manage media relations

Управление на отношенията с медиите

11.5.6

Promote political stability

Промотиране на устойчивостта на политиките

11.5.7

Create press releases

Създаване на прес-съобщения

Powered by PageSpeed