avatar

Метонимия. Синекдоха, перифраза, евфемизъм

Метонимията е литературен термин, който служи за заместване на едно название с друго название, на една дума с друга дума. Тя служи за „украса" на речта и затова попада в групата на стилистичните фигури - тропите. Троп (от гр. tropo - ‘обръщам, въртя') означава начин на изразяване и представлява похват за промяна значението на думите.

Думата метонимия в превод от гръцки (metonymia) означава преименуване. Какво може да се преименува? Ще се съгласите, че за тази цел е необходимо да съществува някаква връзка между назоваваните обекти.

Връзките могат да бъдат най-различни:

- между причината и нейното следствие;

- между качеството и неговия носител;

- между цялото и някаква част от него;

- между материала и предмета, от който той е направен;

-  между лицето/предмета и неговото място и др.

Примери:

„Облечи се прилично, че целият град ще те гледа!" - думата град замества всички жители на града.

Желязото среща с железни си гърди" - названието на оръжието е заместено с името на материала, от който е направено.

Върхът отговори с други вик: Ура!" - връх замества думата опълченци.

„Изпих чашата" - под чаша се разбира съдържанието, а не предметът.

 При метонимията речниковият смисъл на думата, която се преименува, има постоянна връзка с новата дума, възникнала като неин заместител.

Свързаните чрез метонимията обекти могат да съществуват самостоятелно, поотделно („Град" е метонимия на „всички жители"), но заместването може да обхване само част от предмета. В този случай говорим за синекдоха (от гр. syneкdoche = съотнасяне), която според някои изследователи е тип метонимия.

Примери:

„И керемида няма над главата си" - тук керемида замества покрив и къща.

Но ако кажем:

„И покрив няма над главата си" - покрив също е синекдоха. 

За вид метонимия се счита и перифразата (от гр. perifrasis = описание). При нея назованото вече в текста се назовава отново, но с разширен описателен израз.

Примери:

„Със сълзи на очи той гледаше към България, към свидната си родина" - свидната си родина е перифраза на България.

„Ще посетя утре Варна, нашата черноморска столица" - нашата черноморска столица е перифраза на Варна.

Третият тип метонимия се нарича евфемизъм. При него също има замяна, която е продиктувана от необходимостта по някакви причини едно название да не се споменава. Терминът се е появил от гръцките думи eu - ‘добре, благо' и phemi - ‘казвам' и означава благозвучие.

Примери:

„Човекът почина" вместо „Човекът умря".

„Чух, че си имал известни премеждия" вместо „Чух, че са те скъсали".