avatar

Падежи - это просто(2) Предложный - упражнение

В този урок ще търсим форми на предложния падеж, и ще обясняваме защо това е предложен падеж.
И така, прочетете откъсите. След това моля отговорете на следните въпроси:
-Кои думи са в предложен падеж?
-Кои предлози са употребени?
-На кои въпроси отговарят думите в предложен падеж?
-Обяснявате ли си окончанието?

Първа задача: част от стихотворение на Евгений Евтушенко - поздравявам ви
с това стихотворение.


Заклинание

Весенней ночью думай обо мне
и летней ночью думай обо мне,
осенней ночью думай обо мне
и зимней ночью думай обо мне.
Пусть я не там с тобой, а где-то вне,
такой дал?кий, как в другой стране,
на длинной и прохладной простыне
покойся, словно в море на спине,
отдавшись мягкой медленной волне,
со мной, как с морем, вся наедине.
....
Втора задача: част от песента "Солнечный круг"
Солнечный круг, небо вокруг -
Это рисунок мальчишки.
Нарисовал он на листке
И подписал в уголке....
.....
Трета задача: част от стихотворението "Звезды" на Сергей Есенин
Зв?здочки я?сные, зв?зды высо?кие!
Что вы храни?те в себе?, что скрыва?ете?
Зв?зды, тая?щие мы?сли глубо?кие,
Си?лой како?ю вы ду?шу пленя?ете?
....
И почему? так, когда? вы сия?ете,
Ма?ните в небо,
в объя?тья широ?кие?
Смо?трите не?жно так, се?рдце ласка?ете,
Зв?зды небе?сные, зв?зды дал?кие!

Четвърта задача: Откъс от Пушкиновото стихотворение "Я вас любил"
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем....

Пета  задача: Откъс от песничката за новогодишната елхичка.
В лесу родилась
?лочка,
в лесу она росла...

Шеста задача - ot queen blunder - заради тази задача са написани и двата материала за предложен падеж: Защо при отговора на въпроса "Где ты живешь?" в някои случаи формата завършва на (в Пловдиве, в Бургасе), а в други - не (в Софии, в Велико Търново)? Дали няма връзка със звука, с който завършва думата, назоваваща селището, защото в дадените примери на окончават думите, които в основната си форма завършват на съгласен звук (Пловдив, Бургас), а другите завършват на гласен (София, Велико Търново)?

Решенията на задачите са след речника.


Словарь:
Весна (ударение на А) - пролет
Весенний (весЕнний) - пролетен
Весенняя ночь - пролетна нощ
Думать (ударение на У) - мисля: я думаю, ты думаешь, он думает, м
ы думаем,
в
ы думаете, они думают
Весенней ночью думай обо мне - през пролетна нощ мисли за мен
Лето - лято
Осень - есен
Зима (зимА) - зима
С тобой (табОй)- с теб
вне - навън, извън
Такой - такъв
Дал
?кий - далечен
Как в чужой стране - като в чужда страна
Прост
ыня - чаршаф
Превеждам откъса докрая - буквален превод:
На длинной и прохладной прост
ыне покойся, словно в море на спине,
отдавшись мягкой медленной волне, со мной как с морем, вся наедине -
на дългия и прохладен чаршаф почивай, сякаш в морето по гръб,
отдавайки се на меката бавна вълна, с мен като с морето - цялата насаме.
Елочка (първата буква е
?) - елхичка. Ние сме учили ель и ?лка.

Решения на задачите:
1. обо мне - о ком? в другой стране - где? на длинной и прохладной прост
ыне -
где? в море - где? на спине - где?
2. на листке - где? в уголке - где?
3. В първия куплет: в себе - где?
Обаче в следващия куплет: в небо, в объятия широкие - това не е предложен падеж, макар че се
използва предлогът В.
Предложен падеж има само, когато се показва мястото, където се намира
лицето или предметът. В случая имаме посока: Куда маните? Накъде ме
мамите?
4. в душе моей - где?
5. в лесу - где? Това е изключение на окончание на предложен падеж - има такива думи в мъжки род.
В каком году ты родился? -Коя година си роден? Това е същото изключение - окончание -у на някои думи в мъжки род, вместо -е - дадени са в урока в табличка на края на изключенията, а предложния падеж в случая с годината на раждане изразява време.
6. Самият звук -я на края на думата не води до -и или -ии в предложен падеж.
Пример: дядя, Марья - о дяде, о Марье. София - в Софии, заради окончанието
-ия. А Велико Тырново не се променя като чуждо собствено име, но както и
"в пальто", "в метро" (облечен с палто, в метрото).

Падежи: 1, 2, ....
Русский язык: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8....