avatar

Русский язык (5) Давайте знакомиться


-Здравствуй. Как тебя зовут?
-Приятно познакомиться. Меня зовут Виктор. А тебя как зовут?
-Мария. Сколько тебе лет, Виктор?
-Мне тринадцать лет. А тебе сколько?
-Мне девятнадцать. Чем ты занимаешься, Виктор?
-Я ученик пятого класа. А ты тоже ученица?
-Нет, я студентка. Я живу в Софии. А ты где живëшь?
-Я живу в Варне. Сейчас у меня каникулы.
-У меня тоже каникулы.

Пора разговаривать (парА разгавАривать) - време е да разговаряме.
Глаголът, който показва за какво е време, е в инфинитив.
Давай, давайте (внимание - ударение върху второто А-давАй, давАйте) - хайде.
Примери:
Давай погуляем (давАй пагулЯем)- хайде да се разходим. Не става дума, че ще се гуляе, това е обикновена разходка.
Давайте покушаем (давАйтье пакУшайем) -  хайде да хапнем
Знакомиться (знакуОмитса)- запознавам се (основна форма на глагола - инфинитив)
Здравствуй (здрАствуй) - здравей
Как тебя зовут? (как тибЯ завУт) - как се казваш?
Меня зовут (минЯ завУт) - казвам се
Приятно познакомиться (приЯтна пазнакуОмитса) - приятно ми е да се запознаем.
Сколько тебе лет? (скуОлька тибье льет?) - на колко си години? Отговаря се с "Мне "и веднага числото, без глагол.
Где ты живëшь? къде живееш? Отговаря се: я живу в...(името на града). Последна буква на града за повечето градове става -е: в Пловдиве, в Русе, в Бургасе, НО: в Софии, в Велико Тырново.
Каникулы (канИкулы) - ваканция
У меня ... (у минЯ) - имам. У меня каникулы - имам ваканция.
Тоже (тОже) - също

Числа (чИсла) - числа
1 Один                                              11 Одинадцать (адИнадцать)
2 Два                                                12 Двенадцать (двенАдцать)
3 Три                                                13 Тринадцать (тринАдцать)
4 Четыре (ударение на ы)                14 Четырнадцать (ударение на ы)
5 Пять                                               15 Пятнадцать (питнАдцать)
6 Шесть-буквата е се произнася твърдо16 Шестнадцать (шистнАдцать)
7 Семь                                              17 Семнадцать (симнАдцать)
8 Восемь                                           18 Восемнадцать (васимнАдцать)
9 Девять                                           19 Девятнадцать (дивитнАдцать)
10 Десять                                          20 Двадцать (двАдцать)

21 Двадцать один
22 Двадцать два
30 Тридцать (трИдцать)
40 Сорок (суОрак) - четирийсет - това е най-голямата разлика между български и риски - числото 40.
50 Пятдесять (питдисЯть)
60 Шестдесять (шистдисЯть)
70 Семьдесять (сьЕмьдисять)
80 Восемьдесять (вуОсимдисять)
90 Девяносто (дивинуОста)- внимание - не е деветдесять или нещо подобно - обърнете внимание и на това число.
100 Сто (стуо)                              600 Шестсот (шистсОт)
200 Двести (двЕсти)                     700 Семьсот (симсОт)
300 Триста (трИста)                     800 Восемьсот (васемьсОт)
400 Четыреста (ударение на ы)   900 Девятьсот (дивитсОт)
500 Пятьсот (питсОт)                 1000 Тысяча (ударение на ы)

Малко по-особеното в числата е мягкий знак "ь", който се слага на различни места и човек може да се обърка. Помнете, че в едно числително има само един мягкий знак.

Как думите година - год, години - года (ударение на А), се съчетават с числителните:
Один год
Два года (ударение на О)
Три года
Четыре года
Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12,..., 19, 20 лет
21 двадцать один год
22 двадцать два года
23 года, 24 года
25, 26,27,28,29, 30 лет
31 год, 32 года, 33 года, 34 года, 35 лет
41 сорок один год
и така до сто и едно и обратно.

Обобщение: когато е 1, 21, 31... год /Думата один води до "год"
2,22,32...3,23,33... 4,24,34... года /Думите два, три, четыре "года"
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-20, 25-30, 35-40 (сорок) и всичко останало - лет
100 сто лет.

Упражнения:
1.Прочетете диалога на глас пет пъти. Препишете го.
2. Препишете числителните три пъти.
3. Разкажете за себе си. Ако 2 седмици след публикуването на този урок ми изпратите като коментар Ваш разказ за себе си или превод на изреченията по-долу, ще го коригирам. След това можете да ми изпращате лични съобщения (за целта първо трябва да се регистрирате в блога с някакво име), ще Ви върна корекции, колкото и време да е минало след публикуването.
4. Преведете от руски на български:
Я ученица. Я студент. Давай покушаем. Пора учить уроки. У меня каникулы
5. Преведи от български на руски:
Казвам се Мария. Ти как се казваш? Хайде да се поразходим.

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8....
Падежи: 1, 2, ....