avatar

Международната измерителна система SI

Международната система мерни единици SI (Le Systeme international d'Unites) е утвърдена от XI генерална конференция по мерки и теглилки през 1960 г. У нас е въведена през 1979 г. с БДС 3952-79. От тогава тя е задължителна за всички области на науката, образованието и практиката. Системата SI се основава на 7 основни и 2 допълнителни единици:

Дефиниции на основните единици в системата SI

метър [m] - основна единица за дължина; пътят, който светлината изминава във вакуум за 1/299 792 458 част от секундата.

килограм [kg] - основна единица за маса; масата на международния прототип във формата на платиново-иридиев цилиндър, който се съхранява в Севър (Франция).

секунда [s] - основна единица за време; продължителността на 9 192 631 770 периода от лъчението, съответствуващо на преход между две свръхфини нива от основното състояние на атома на цезий-133.

ампер [A] - основна единица за електрически ток; интензитет на постоянен ток, който при протичане в два успоредни праволинейни електрически проводника с безкрайна дължина и пренебрежимо кръгово сечение, отдалечени на разстояние един метър един от друг във вакуум, поражда между тях взаимодействие със сила, равна на 2.10-7 нютона на всеки метър дължина.

келвин [K] - основна единица за температура; това е 1/273,16 част от термодинамичната температура на тройната точка на водата.

мол [mol] - основна единица за вещество; количеството вещество, което съдържа толкова елементарни единици. колкото са атомите в 0,012 kg въглерод-12.

кандела [cd] - основна единица за сила на светлината; интензитет на светлината (в перпендикулярно направление) на повърхност 1/60 000 m2 от абсолютно черно тяло при температурата на втвърдяване на платината (1769 ° C) и нормално налягане.

радиан [rad] - основна единица за равнинен ъгъл; централен ъгъл на кръг, който се измерва с дъга, равна по дължина на радиуса на кръга

стерадиан [sr] - основна единица за пространствен ъгъл; пространствен ъгъл с връх в центъра на сфера, който отсича квадратна повърхност от сферата с дължина на страната, равна на радиуса на сферата.

Дефиниции на някои други единици в системата SI

бекерел [Bq] - единица за радиоактивност. Един бекерел е активността на радионуклид, който се разпада със средна скорост 1 спонтанен ядрен преход за 1 секунда; по името на френския физик Анри Бекерел (1852-1908).

ват [W] - единица за мощност. Един ват е мощността, при която за време 1 секунда се извършва работа 1 джаул; в електротехниката – енергията, изразходвана за 1 секунда от постоянен електричен ток с големина 1 ампер през електрически проводник, на който в двата края съществува потенциална разлика 1 волт; по името на шотландския инженер Джеймс Уат (1736-1819).

вебер [Wb]-единица за магнитен поток. Един вебер е магнитният поток, който индуцира в обхващащ го проводник напрежение 1 волт при равномерно намаляване до нула за време 1 секунда; по името на немския физик Вилхелм Вебер (1804-1891).

волт [V] - единица за електрически потенциал. Един волт е разликата на потенциала между две точки на електрически проводник, през който протича постоянен ток с големина 1 ампер при мощност 1 ват; по името на италианския физик Алесандро Джузепе Анастасио Волта (1745-1827).

грей [Gy] - единица за погълната доза йонизиращо лъчене. Един грей е енергията в джаули, погълната от 1 килограм облъчено вещество; по името на английския физик Л. Х. Грей (1905-1965).

джаул [J] – единица за работа, енергия и количество топлина. Един джаул се равнява на количеството работа, извършена от сила 1 нютон за преместване нейната приложна точка на разстояние 1 метър по посока на действието й; по името на английския физик Джеймс Прескът Джаул (1818-1889).

нютон [N] – единица за сила. Един нютон сила придава на маса 1 килограм ускорение от 1 m/s за 1 s; по името английския математик и физик Исак Нютон (1642-1727).

ом [W]- единица за електрично съпротивление; Един ом е съпротивлението между две точки на проводник, когато при прилагане между тези точки на постоянна потенциална разлика 1 волт, в проводника протича ток с големина 1 ампер ; по името на немския физик Георг Симон Ом (1789-1854).

паскал [Pa] - единица за налягане. Един паскал е налягането, предизвикано от сила 1 нютон, действуваща върху площ от 1 m2; по името на френския математик, физик и философ Блез Паскал (1623-1662).

тесла [T] - единица за магнитна индукция. Една тесла магнитен поток от 1 вебер на квадратен метър; по името на хърватския електро- и радиотехник Никола Тесла (1870-1943).

фарад [F] - единица за капацитет на електрическа система. Един фарад е капацитет на електрически кондензатор, между плочите на който съществува потенциална разлика 1 волт при електричен заряд 1 кулон; по-често се използва дробната единица микрофарад; по името на английския химик и физик Майкъл Фарадей (1791-1867).

херц [Hz] - единица за честота на периодичните явления. Един херц означава, че един период на явлението се извършва за една секунда. При по-големи честоти се използват кратните единици килохерц [kHz] и мегахец [MHz]; по името на немския физик Хайнрих Рудолф Херц (1857-1894).

Преводни множители за обща твърдост на водата

 

mg/eq/l

° H

° фр.

° англ.

° амер.

1 mg/eq/l

1,00

2,80

5,00

3,50

2,91

1° H

0,36

1,00

1,79

1,25

1,04

1° френ.

0,20

0,56

1,00

0,70

0,58

1° англ.

0,19

0,80

1,43

1,00

0,83

1° амер.

0,34

0,96

1,72

1,20

1,00

Наименования на големите числа

 

Великобритания

САЩ

Германия, Русия

Франция

SI

109

милиард

билион

милиард

милиард или билион

билион

1012

билион

трилион

билион

трилион

трилион

1015

-

квадрилион

-

квадрилион

квадрилион

1018

трилион

квинтилион

трилион

-

квинтилион

1021

-

-

-

-

секстилион

1024

квадрилион

-

-

-

септилион

1030

квинтилион

-

-

 

-

Римски цифри

Използването на римските цифри (с латински букви) се основава на три правила:

1. Повтарянето на главната латинска буква един или два пъти увеличава стойността един или два пъти - XX = 20, XXX = 30, CC = 200 и т.н.

2. Една или повече букви след дадена буква с по-голяма стойност увеличава стойността - VI = 6, LXX = 70, MCC = 1200 и т.н.

3. Буква пред дадена буква с по-голяма стойност намалява стойността - IV = 4, XC = 90, CM = 900 и т.н.Буква

Стойност

I

1

II

2

III

3

IV

4

V

5

VI

6

VII

7

VIII

8

IX

9

X

10

XX

20

XXX

30

XL

40

L

50

LX

60

LXX

70

LXXX

80

XC

90

C

100

CC

200

D

500

M

1000

Основни и допълнителни единици на системата SI

 

Означение

Величина

Единица

межд.

бълг.

Време

секунда

s

с

Дължина

метър

m

м

Количество вещество

мол

mol

мол

Маса

килограм

kg

кг

Големина на електричен ток

ампер

A

A

Термодинамична температура

келвин

K

К

Интензитет на светлината

кандела

cd

кд

Равнинен ъгъл

радиан

rad

рад

Пространствен ъгъл

стерадиан

sr

ср

Наред с тях могат да се използуват и единиците: тон (t, т); литър (l, л); минута (min, мин); час (h, ч); денонощие (d, д); година; век; за равнинен ъгъл - градус (o), минута (') и секунда (''); диоптър (дптр) и градус Целзий (oС). Разрешени са също относителните и логаритмичните единици: процент, промил, милионна част (ppm, мил-1), бел (B, Б) и др.

Съгласно препоръките на Международния комитет за мерки и теглилки (International Committee for Weights and Measures, Comitе Internacional des Poids et Mesures), допустима е употребата на следните единици:

Допустими извънсистемни единици

 

Наименование

Символ

Стойност в SI единици

минута (време)

min

1 min = 60 s

час

h

1 h = 60 min = 3600 s

денонощие

d

1 d = 24 h = 86 400 s

градус (ъгъл)

°

1° =( FACE="Symbol">p /180) rad

минута (ъгъл)

'

1' = (1/60)° = ( FACE="Symbol">p/10800) rad

секунда (ъгъл)

''

1'' = (1/60) ' = ( FACE="Symbol">p/648000) rad

литър

L, l

1 L= 1 dm3 = 10-3 m3

тон

t

1 t = 103 kg

електронволт

eV

1 eV = 1,602 18 x 10-19 J

астрономическа единица

ua

1 ua = 1,495 98 x 1011 m

Допустима е употребата и на единиците от таблицата по-долу, но в текста задължително трябва да се указва в скоби стойността в SI единици.

Условно допустими извънсистемни единици

Наименование

Символ

Стойност в SI единици

морска миля

nmi

1 nmi = 1852 m

възел (knot)

kn

1 nmi per hour = (1852/3600) m/s

ар

a

1 a = 1 dam2 = 102 m2

хектар

ha

1 ha = 1 hm2 = 104 m2

бар

bar

1 bar = 0,1 MPa = 100 kPa = 1000 hPa = 105 P

ангстрьом

A

1 A = 0.1 nm = 10-10 m

барн

b

1 b = 100 fm2 = 10-28 m2

кюри

Ci

1 Ci = 3,7 x 1010 Bq

рентген

R

1 R = 2,58 x 10-4 C/kg

рад

rad

1 rad = 1 cGy = 10-2 Gy

рем

rem

1 rem = 1 cSv = 10-2 Sv

С въвеждането на международната измерителна система SI единиците от по-старите системи вече не трябва да се употребяват. Изключение са т.нар. допустими единици и единицата за измерване на кръвно налягане. Тъй като наличните апарати са със скали, градуирани в mm Hg, в ежедневната практика се допуска използуването на тази единица. В официални документи и научни публикации задължително се посочва единицата килопаскал (kPa), като в скоби може да се впишат стойностите и в mm Hg.

Подобно "двойно" изписване на единиците е допустимо за всяка от тях. Желателно е да се даде и множителя за преизчисляването на единицата по SI в съответната стара единица.

Десетичните кратни и дробни единици, техните имена и означения се образуват с помощта на множители и представки. Представката се пиша слято с името на единицата, съответно означението на представката с означението на единицата. След единицата не се пише точка като знак за съкращение, освен в края на изречението.

Множители и представки за образуване на кратни и дробни единици

 

Множител

Представка

Означение

межд.

бълг.

1024 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000

йота

Y

Й

1021 = 1 000 000 000 000 000 000 000

зета

Z

З

1018 = 1 000 000 000 000 000 000

екса

E

Е

1015 = 1 000 000 000 000 000

пета

P

П

1012 = 1 000 000 000 000

тера

T

Т

109 = 1 000 000 000

гига

G

Г

106 = 1 000 000

мега

M

М

103 = 1 000

кило

k

к

102 = 100

хекто

h

х

101 = 10

дека

da

дк

10-1 = 0,1

деци

d

д

10-2 = 0,01

санти

c

с

10-3 = 0,001

мили

m

м

10-6 = 0,000 001

микро

m

мк

10-9 = 0,000 000 001

нано

n

н

10-12 = 0,000 000 000 001

пико

p

п

10-15 = 0,000 000 000 000 001

фемто

f

ф

10-18 = 0,000 000 000 000 000 001

ато

а

а

10-21 = 0,000 000 000 000 000 000 001

зепто

z

з

10-24 = 0,000 000 000 000 000 000 000 001

йокто

y

й

Правилно е означенията на единиците (напр. mm) да се наричат символи, а не съкращения. Те са български и международни. Първите се допускат само в научнопопулярната литература, във всекидневния печат и в документация, която няма да се издава като печатно произведение (история на заболяване, епикриза и др.). За научната литература са задължителни международните означения.

Основните правила за ползване на системата SI са:

1. В съответствие със системата SI знакът за умножение е точка, а десетичен знак е запетая (в англоезичните страни десетичният знак е точка).

2. В многоцифрени числа за отделяне на групи от по три цифри се използува свободен интервал (например 34 673 320).

3. Когато името на единицата произхожда от фамилията на учен, първата буква на наименованието й се пише с главна буква (например Pa - от Паскал, Hz - от херц).

4. Останалите единици и техните символи се пишат с малка буква, освен в началото на изречението (g, m, km/h). Има само едно изключение. Правилното съкратено обозначение на литър е “l”. Графичните образи на малката латинска буква “l” и на цифрата “1” са сходни, което може да бъде източник на грешки. Затова Международният комитет за мерки и теглилки от 1979 г. препоръчва по изключение употребата на голямата латинска буква “L”.

5. Символите на представките за дробните производни единици се пишат с малка буква - напр. kg, nm. Представките и символите на кратните единици дека-, хекто- и кило- също се пишат с малка буква - напр. kg, hl или hL. При останалите кратни единици се пише главна буква. Правилно: MHz, неправилно: mhz, mHz.

6. След символа на мерната единица точка не се поставя, освен в края на изречението. Между символа и предхождащата го цифра задължително се оставя интервал (шпация). Правилно: 12 mm, 4,25 kg, 80 °C.

7. Вместо “квадратен” и “кубичен” (“sq” и “cu”) правилно е след символа да се постави степенен показател 2 или 3 (superscript). Вместо приетото в англоезичните страни “p” (per) правилно е поставянето на наклонена черта “/”; не "kmph", а km/h.

В следващите раздели са представени величините и мерните единици, които се използуват в различните области на науката и практиката. Наред с препоръчваните по системата SI са включени и някои по-стари единици, отбелязани със звездичка (*), като са дадени съответните преводни множители.

Мерни единици за пространство и време

Величина

Единица

Символ

Преизчисляване

бълг.

межд.

Дължина

метър

м

m

-

*ангстрьом

А

A

1 A = 0,1nm = 10-10m

*милимикрон

мкм

1 mµ = 1 nm = 10-9m

*микрон

мк

µ

1 µ = 1 µm = 10-6m

Площ

квадрат.метър

м2

m2

-

Обем

кубичен метър

м3

m3

-

Честота

херц

Хц

Hz

-

Време

секунда

сек

s

-

*минута

мин

min

1 min = 60 s

*час

ч

h

1 h = 60 min = 3600 s

*денонощие

д

d

1 d = 24 h = 86 400

Скорост

метър/сек

м/сек

m/s

1 m/s = 3,597 km/h

километър/час

км/ч

km/h

1 km/h = 0,278 m/s

*миля/час

мил/ч

mph

1 mph = 0,447 m/s

Ускорение

метър/сек2

м/сек2

m/s2

-

Плътност

килограм/м3

кг/м3

кg/m3

-

Сила

нютон

Н

N

1 N = 105 DYN

*дина

дин

DYN

1 DYN = 10-5 N

Работа, енергия

джаул

Дж

J

1 J = 107 erg

*ерг

ерг

erg

1 erg = 10-7 J

*киловатчас

квт/ч

kWh

1 kWh = 3,6.106 J

* - извънсистемна единица

Мерни единици за количество и маса

Величина

Единица

Символ

Преизчисляване

бълг.

межд.

Количество вещество

мол

мол

mol

 

*грам/мол

г/мол

g/mol

g/mol = mol

Маса

килограм

кг

кg

 

*фунт

ф

lb

1 lb =0,453592 kg

*гама

гама

g

1g = 1 m g = 10-9 kg

Концентрация

мол/литър

мол/л

mol/l

 

килограм/м3

кг/м3

kg/m3

 

* - извънсистемна единица

Други несистемни единици за дължина (разстояние)

инч in = 0,0254 m = 2,54 cm = 0,08333 ft = 0,0278 yd

юйм = инч

цол = инч

фут ft = 0,3048 m = 30,48 cm = 12 in = 0,333 yd

ярд yd = 0,9144 m = 91,44 cm = 36 in = 3 ft

линк link = 0,201168 m

чейн chain = link = 0,201168 m

род rod = 5,0292 m

фатом fathom = 1,8288 m

миля mi = 1609,344 m = 5280 ft = 1760 yd

миля натурална (морска) nmi = 1852

m = 1,151 mi

географ. градус gdg = 111123 m

фърлог furlong = 201,168 m

левга league = 4828 m.

пойнт point = 0,351-3 m

аршин = 68 cm; дюлгерски аршин = 72 cm

астроном. единица au = 1,495.1011 m

светлинна година ltyear = 9,4607015 m=5,87848.1012 mi

парсек parsec = 3,0857.1016 m = 3,2616 ltyear

Типографски единици

Френски единици

пункт Point pt = 0,376 mm (1 cm = 26,6 pt)

цицер Cicero ci = 12 pt = 4,5128 mm (1 cm = 2,21 ci)

пика Pica pi = 0,4167 cm (1 cm = 2,4 pi)

1m = 2660 pt = 221 ci

1 инч = 72 пункта = 6 пики = 5,6 цицера = 2,54 cm

Англо-американски единици

пойнт Point pt = 1/72 in = 0,35277 mm

сет = пойнт Set = 1 pt

пайк Pica pi = 1/6 in = 16 pt = 4,23333 мм

мон Mon mon = 1/72 set = 0,013888 pt = 0,0048996 mm

Други несистемни единици за площ

кв. см. cm2 = 0,0001 m2

кв. инч in2 = 0,00064516 m2 = 6,4516 cm2

кв. фут ft2 = 0,09290341 m2 = 929,03 cm2

кв. ярд yd2 = 0,836127 m2

кв. миля mi2 = 258999 m2

ар а = 100 m2

акр acre = 4046,86 m2

декар decare = 1000 m2

хектар hectare = 10000 m2

Други несистемни единици за скорост

1 ft/s = 0,681817 mi/h = 0,3048 m/s

1 mi/h = 1,4667 ft/s = 0,44705 m/s

1 възел (knots) = 1 mi/h = 0,5144 m/s

Други несистемни единици за маса

карат = 0,2055 g = 1/24 от сплавта; 24

карата = 100% чистота

унция = 28,35 g = 16 драм =437,5 грана

унция аптекарска руска = 29,86 g

унция аптекарска английска = 31,1035 g

гран = 0,00006479891 kg

драм = 0,00178 kg

либра = 0,4536 kg

Карати

Коефициентът, делен на 10 = % злато

24 карата = 1000 единици злато в сплавта, т.е. 100% чистота

Карати

Злато в 1000 ед. сплав

Карати

Злато в 1000 ед. сплав

1

41,66667

1/32

1,30208

2

83,33333

1/16

2,60417

3

125,00000

3/32

3,90625

4

166,66667

1/8

5,20833

5

208,33333

5/32

6,51042

6

250,00000

3/16

7,81250

7

291,66667

7/32

9,11458

8

333,33333

1/4

10,41667

9

375,00000

9/32

11,71875

10

416,6666

5/16

13,02083

11

458,3333

11/32

14,32292

12

500,0000

3/8

15,62500

13

541,6677

13/32

16,92708

14

583,3333

7/16

18,22917

15

625,0000

15/32

19,53125

16

666,6666

Ѕ

20,83333

17

708,3333

17/32

22,13542

18

750,0000

9,16

23,43750

19

791,6666

19/32

24,73958

20

833,3333

5/8

26,04167

21

875,0000

21/32

27,34375

22

916,6666

11/16

28,64583

23

958,3333

23/32

29,94792

24

1000,0000

3/4

31,25000

 

 

25/32

32,55208

 

 

13/16

33,85417

 

 

27/32

35,15625

 

 

7/8

36,45833

 

 

29/32

37,76042

 

 

15/16

39,06250

 

 

31/32

40,36458

Примери:

22 1/8 карата = ? 0/00

----------------------------

22 карата = 916,66667 %

+ 1/8 карата = 5,20833 %

-----------------------------

22 1/8 карата = 921,87500%

или

900%. = ? карата

-------------------------------

875%. = 21 карата

+ 25%. = 19/32 карата

---------------------------------

900% = 21 19/32 карата

Единици за маса, използвани в някои страни

bat = 0,015 kg Тайланд

batman = 125 kg Туркестан

candy = 254,012 kg Индия

catty = 0.6048 kg Китай

centner = 50 kg Австрия, Дания, Швейцария

chang = 1.2 kg Тайланд

chin = 0.605 kg Китай

chapah = 0.8165 kg Борнео

drachma = 0.0032 kg = 3,2 g Гърция

fen = 0.00034 kg Китай

funt = 0.405504 kg Полша

gisla = 163.2932 kg Занзибар

grein = 0,065 g Холандия

hiyaka-me = 0.37565 kg Япония

hiyak-kin = 60.1 kg Япония

kantar = 44.928 kg Египет

karwar = 12500 kg Иран

kon = 0.605 kg Корея

libbra = 1.0 kg Италия

mna = 1.5 kg Гърция

momme = 0.00375 kg Япония

onca = 0.02869 kg Португалия

oka = 1,23 kg Турция

pennyweigh = 0.0015552 kg Великобритания

pfund = 0.4581283 kg Германия

picul = 60.0103 kg Япония

wichtje = 0.001 kg = 1 g Холандия

zolotnick = 0.004266 kg Русия

Несистемни единици за обем

милилитър ml = 0,001 l

куб. см. cc = 0,001 l

унция течна oz = 0,02957 l (USA)

унция течна oz = 0,02841 l (UK)

пинта течна pt = 0,47318 l

пинта суха pt = 0,5506 l

кварта qt = 0,946352946 l

галон gal = 3,785411784 l

галон gal (USA) = 0,83268 gal

(UK) куб. инч cubein = 0,000016387 l

куб. фут cubeft = 0,0283168 l

куб. ярд cubeyd = 0,764555 l

бушел bushel = 35,239 l (U.S struck bushels)

барел (петрол) barrel(petrol) = 158,987 l

барел (бира) barrel(beer) 117,347 l

Мерни единици за мощност и налягане

Величина

Единица

Символ

Преизчисляване

бълг.

межд.

Мощност

Ват

Вт

W

 

*ерг/секунда

ерг/сек

еrg/s

1 еrg/s =10-7 W

*конска сила

к.с.

hp

1 hp = 745,7 W

Налягане

Нютон/м2

н/м2

N/m2

1 N/m2 = 10 DYN/cm2

*дина/см2

дин/см2

DYN/cm2

1 DYN/cm2 = 0,1 N/m2

Паскал

Па

1hPа = 1,333 mm Hg

*мм жив. стълб

мм ж.ст.

mm Hg

1 mm Hg = 133,3 Pа = 1,333 mb = 0,1333 kPa

*бар

б

b

1 b = 106 DYN/cm2 = 105 Pa

*милибар

мбар

mb

1 mb = 0,750 mm Hg

*атмосфера

атм.

atm

1 atm = 101 325 Pa

*Тор

Тор

Tor

1 Tor = 1 mm Hg

* - извънсистемна единица

Мерни единици за топлина и основна обмяна

Величина

Единица

Символ

Преизчисляване

бълг.

межд.

Температура

градус Келвин

oK

oK

oK = 273,16 + oC

градус Целзий

oC

oC

 

Колич. топлина

Джаул

Дж

J

1 J= 0,2388 cal

*калория

кал

cal

1 cal = 4,1868 J

Топлинен поток

Ват

Вт

W

1 W=0,86 кcal/h

*килокалория в час

ккал/ч

кcal/h

1 ксаl/h = 1,163 W

Темп. градиент

градус/метър

oC/m

DEG/m

 

Основна обмяна

Джаул/м2.сек

Дж/м 2

J/m2.s

1/m2.s=1,16кcal/m2h

Ват/м2

Вт/м2

W/m2

1 W/m2=1,163 кcal/m2h

*калория/м2 за час

ккал/м2

кcal/m2h

1кcal/m2h=0,8598W/м2

Енергетична (хранит.) стойност

Джаул

Дж

J

1 J= 0,2388 cal

* калория

кал

cal

1 cal = 4,187 J

* - извънсистемна единица

Вж. още “Мерните системи във Великобритания и в САЩ”

Единици за температура

 

(Фаренхайт, Реомюр, Целзий, Келвин)

 

От Фаренхайт в Целзий - извади 32 и умножи по 5/9°С = 5/9.(°F - 32) = 0,5555 (°F - 32)

Например: 65°F a 0,5555.(65 - 32) = 18,33 °С.

 

От Целзий във Фаренхайт - добави 32 и умножи по 9/5°F = (9/5 °С) + 32 = (1,8.°С) + 32

Например: 37°С a (1,8 . 37)+32=98,6 °F

 

°R = 5/4 °С = (9/4 t + 32) °F

°С = 4/5 °R

°K = 273,16 + °C

Температурни скали по Целзий и Фаренхайт

°Celsius

°Farenheit

–273.15

–459.67

–250

–418

–200

–328

–150

–238

–100

–148

–50

–58

–40

–40

–30

–22

–20

–4

–10

14

0

32

5

41

10

50

15

59

20

68

25

77

30

86

35

95

40

104

45

113

50

122

55

131

60

140

65

149

70

158

75

167

80

176

85

185

90

194

95

203

100

212

 

°Celsius

°Fahrenheit

Точка на кипене на водата

100°

212°

Точка на замръзване на водата

32°

Абсолютна нула

–273.1°

–459.6°

_________________________________________

Останалата част от информацията е тук:

http://www.bgnews.bg/show_class.html?issue=47550095&media=47549806&class=47550094