avatar

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

 
Настоящото ръководство е разработено в рамките на проект CB007.2.32.151 „Екологичното образование – мост за устойчиво развитие на трансграничния регион“ като наръчник за преподавателите по екологично образование на деца в предучилищна възраст и на ученици в основното образование.

Проектът се осъществява от Дирекция наприроден парк „Витоша“, град София, България като водеща организация и Асоциация „ПЛАНТ“, град Ниш, Сърбия и Фондация „Отворена врата“, град Перник, България, като партньори. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г. Целите на проекта са създаване на възможности за образование в сферата на опазването на околнатасреда в трансграничния регион; повишаване на екологичното съзнание на младите хора и изграждане на връзка с околната среда.

Целта на ръководството е да даде на преподавателите необходимите основа и инструменти за прилагане на принципите за екологично образование, както и да обогати знанията на децата за природния свят, който ни заобикаля и за това как човекът може да влияе на околната среда, чрез своето поведение. Заложените принципи при изграждането и развитието на екологичното мислене са придобиване на знания и умения, способност за преценка на проблемите на околната среда и поведение, характеризиращо се с лична отговорност и активно участие. Ръководството съдържа текстове по определени теми за самоподготовка на преподавателите, както и материали за деца от три възрастови групи (4-6 години, 7-10 години и 11-14 години), които обхващат интерактивни игри и практически упражнения за насърчаване на екологичното мислене.
 
Ръководството обхваща следните теми:
1. Връзките в природата
2. Въздух и климат
3. Вода
4. Почва
5. Природно наследство
6. Биоразнообразие – флора
7. Биоразнообразие - фауна
8. Отпадъци и устойчиво потребление
9. Промени в климата
 
Всяка от темите съдържа:
1- Информация за самоподготовка на преподавателите
2- Информация за учениците
3- Теми за разговор с учениците
4- Опис на интерактивните игри
5- Предложения за извънкласни дейности, свързани с екологично поведение
6- Приложения с материали за игрите (задача или тест) за съответните възрастови групи
 
Двуезичното ръководство (на български и на сръбски език) е достъпно в електронен вид за всички преподаватели от региона, които проявяват интерес, както на електронен носител така и на сайтовете на партньорите по проекта.
 
PDF:Пирамидата за свързаността с природата е от Nature Kids Institute.

използвaнa като изображение в статията:
 
S’éduquer à la nature plutôt que de s’y « reconnecter »
 
би могло да се преведе като напр.
 
Да се обучим по природата, вместо да се "свързваме" с нея