avatar

Сътрудници на Държавна сигурност в МОМН


 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ

НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 296/ 12.01.2012 г.

 

 

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 1, т. 26 – главните секретари, генералните директори, заместник генералните директори, главните директори, заместник главните директори, директорите, заместник-директорите, началниците на отдели и началниците на сектори в централната и териториалната администрация на изпълнителната власт – Министерството на образованието, младежта и науката. Проверени са 618 лица. Шестнадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. За 14 лица (Приложение 1) органът по чл. 21, ал. 2 (министърът на образованието, младежта и науката) не предостави всички необходими данни и за тях проверката продължава

След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

 

Р Е Ш И  :

 

установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на следните лица:

 

 

 

Три имена

Албена Христова Вуцова

Дата на раждане

10.04.1950 г.

Място на раждане

гр. Твърдица

Вербувал я служител

о. р. Георги Мурджев на 15.11.1988 г., регистрирана на 21.11.1988 г.

Ръководил я служител

о. р. Георги Мурджев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление IV-I-I

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Юлия

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за аг. „Юлия”.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Секретар с ранг началник на управление "Национален фонд научни изследвания" от 01.03.1993 г. до 01.07.1994 г

Началник на управление "Национален фонд научни изследвания" от 01.07.1994 г. до 17.04.1995 г

Началник на  ГУ "Национален фонд научни изследвания" от 17.04.1995 г. до 01.06.2000 г.

Директор на д-я "Научни изследвания" от 01.06.2000 г. до 21.05.2005 г.

Директор на д-я "Научни изследвания и проекти" от 21.05.2003 г. до 01.02.2005 г.

Директор на д-я "Научни изследвания" от 01.02.2005 г. до 15.03.2010 г.

Директор на дирекция  "Наука" от 15.03.2010 г.

 

Обявена с решение № 177/ 12.01.2011 г. - членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите

 

 

 

Три имена

Антоанета Стефанова Иванова

Дата на раждане

16.01.1950 г.

Място на раждане

гр. София

Вербувал я служител

кап. Цветко Христов Минковски на 06.12.1976 г., регистрирана на 14.01.1977 г.

Ръководил я служител

кап. Цветко Христов Минковски; о. р. Васил Берберов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ВГУ-III-IV

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Ива

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-34857; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Началник на отдел "Международни програми и организации" в управление "Международно сътрудничество" от 02.07.1993 г. до  15.04.1997 г.

 

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Антоанета Стефанова Иванова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

 

 

Три имена

Антон Йорданов Стоименов

Дата на раждане

10.07.1941 г.

Място на раждане

гр. София

Вербувал го служител

регистриран на 14.01.1982 г.

Ръководил го служител

 

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ПГУ-VII

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

 

Псевдоними

Стамен

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр.; предложение рег. № 4944/ 21.05.1990 г. за унищожаване на дело № 14531-"Стамен".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Началник на управление "Национална научна политика" от 16.12.1991 г. до 06.07.1992 г.

Началник  на управление "Национална образователна и научна политика" от 06.07.1992 г. до 22.02.1993 г.

 

 

 

Три имена

Божидар Славчев Чернев

Дата на раждане

19.12.1940 г.

Място на раждане

гр. Шумен

Вербувал го служител

ст. лейт. С. В. Славов и кап. Б. Христов на 28.03.1958 г., регистриран на 18.03.1964 г.

Ръководил го служител

ст. лейт. С. В. Славов; кап. Душко николов Иванов; о. р. Атанас Петров Иванов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Коларовград-ДС-II

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Бакалов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-72 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С КА-44/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-518 (Шн).

Снемане от действащия оперативен отчет

1975 г.

Публична длъжност или публична дейност

Началник на ИО/ РИ – Шумен от 07.05.1997 г. до  29.03.2000 г.

 

 

 

Три имена

Васил Неделчев Краев

Дата на раждане

01.01.1936 г.

Място на раждане

с. Бабук, обл. Силистра

Вербувал го служител

о. р. Лазар Дончев на 19.12.1956 г., регистриран на 12.01.1957 г.

Ръководил го служител

о. р. Лазар Дончев; о. р. Константин Райчев; о. р. Д. Петков

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление V-V; ОУ на МВР-Силистра-ДС; КДС-Русе

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

информатор; агент; резидент

Псевдоними

Тодоров

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 18/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на личното дело на "Тодоров".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Н-к на РИО-Силистра от 13.07.1992 г. до  04.01.1996 г.

 

 

 

Три имена

Веселка Боянова Боева

Дата на раждане

05.04.1953 г.

Място на раждане

гр. Пазарджик

Вербувал я служител

о. р. Асен Василев на 03.01.1984 г., регистрирана на 23.01.1984 г.

Ръководил я служител

о. р. Асен Василев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Пазарджик по линия на управление VI

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Георгиева

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

ФК IА-262 (Пз) на лично дело IА-1694 (Пз); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Началник на отдел МОСНП в РИО-Пазарджик от 01.01.2001 г. до 01.02.2002 г.

 

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Веселка Боянова Боева към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

 

 

Три имена

Владимир Станков Грънчаров

Дата на раждане

21.08.1953 г.

Място на раждане

гр. Благоевград

Вербувал го служител

о. р. Н. Калковски на 28.01.1987 г., регистриран на 05.02.1987 г.

Ръководил го служител

о. р. Н. Калковски

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление VI-II-II

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Георгиев

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 851/ 16.02.1990 г. за унищожаване с протокол от 05.02.1990 г. делата на аг. "Георгиев".

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Публична длъжност или публична дейност

Началник на сектор "Протокол", отдел "Човешки ресурси и протокол", дирекция "Административно, правно и информационно обслужване" от 01.06.2000 г. до  02.11.2001 г.

Началник на отдел "Информационна мрежа и протокол", дирекция "Връзки с обществеността" от 02.11.2001 г. до 02.06.2003 г.

Началник на отдел "Протокол", дирекция "Връзки с обществеността и протокол" от 02.06.2003 г.

 

 

 

Три имена

Емил Зарков Василев

Дата на раждане

27.02.1952 г.

Място на раждане

гр. София

Вербувал го служител

ст. лейт. Александров на 17.04.1985 г., регистриран на 23.04.1985 г.

Ръководил го служител

ст. лейт. Александров

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ПГУ

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

секретен сътрудник

Псевдоними

Стефанов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7559; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Началник на отдел "Стопанска дейност" и директор на дирекция "Административно-стопанска дейност" от 01.01.1992 г. до 30.11.1992 г.

 

 

 

Три имена

Ервант Рафи Степанян

Дата на раждане

29.10.1953 г.

Място на раждане

гр. Пловдив

Вербувал го служител

о. р. Юлиян Филипов на 25.10.1985 г., регистриран на 04.11.1985 г.

Ръководил го служител

о. р. Юлиян Филипов; о. р. Манов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление VI-II-II

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Петър Петров

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 6; предложение от 07.02.1990 г. за изключване на аг. "Петър Петров"; писмо рег. № 330/ 23.05.1990 г. с искане "да бъдат унищожени всички налични документи" на аг. "п. Петров"; предложение вх. № 752/ 12.02.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. "Петър Петров".

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Публична длъжност или публична дейност

Началник  на управление "Държавна политика във висшето образование" от 12.07.1994 г. до  27.05.1997 г.

 

 

 

Три имена

Йордан Николов Стоичков

Дата на раждане

25.05.1931 г.

Място на раждане

гр. София

Вербувал го служител

ст. лейт. Илия Недев Василев  през 1967 г., регистриран на 09.03.1968 г.; възстановен от о. р. Георги Н. Георгиев през 1977 г.

Ръководил го служител

ст. лейт. Илия Недев Василев; полк. Кривлев; полк. Бояджиев; о. р. Георги Н. Георгиев; о. р. Николай Димитров; о. р. Ангел Димитров; лейт. Пламен Николов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ПГУ-VII, РУ-ГЩ

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

секретен сътрудник; сътрудник

Псевдоними

Печев, Сотиров; Столетов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 1945 – 2 тома и в дело № 189; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 от ПГУ, обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9 от РУ-ГЩ.

Снемане от действащия оперативен отчет

1979 г.

Публична длъжност или публична дейност

Началник на управление "Международно сътрудничество" през 1995 г. и през 1997 г.

 

 

 

Три имена

Калин Васков Нинов

Дата на раждане

12.11.1960 г.

Място на раждане

гр. Белоградчик

Вербувал го служител

лейт. Володя Игнатов на 19.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г.

Ръководил го служител

лейт. Володя Игнатов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на управление VI

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

съдържател на явочна квартира

Псевдоними

Калето

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 1436/ 05.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Калето".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Н-к на РИО-Видин от 16.09.2010 г. до 10.06.2011 г.

 

 

 

Три имена

Калин Николаев Лимберов

Дата на раждане

12.08.1947 г.

Място на раждане

гр. Добрич

Вербувал го служител

о. р. Калковски на 12.06.1984 г., регистриран на 20.06.1984 г.

Ръководил го служител

о. р. Калковски

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление VI-II-II

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Иван Драганов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28525 и работно дело IР-14083.

Снемане от действащия оперативен отчет

1986 г.

Публична длъжност или публична дейност

Началник на управление "Финанси и счетоводство" /управление "Финанси"/ "Финанси и счетоводство" до 15.02.1993 г.

Началник на ГУ "Финанси и икономика" от 15.02.1993 г. до 04.03.1998 г.

Главен секретар от 17.09.2001 г. до 12.04.2002 г.

 

 

 

Три имена

Лиляна Христова Литкова

Дата на раждане

04.04.1945 г.

Място на раждане

с. Гложене, обл. Ловеч

Вербувал я служител

вербувана на 28.06.1971 г., регистрирана на 12.07.1971 г.

Ръководил я служител

 

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление II-ХIV-II

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

осведомител; агент

Псевдоними

Нора

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Началник на управление "Международно сътрудничество" от 01.02.1999 г. до 17.12.1999 г.

Директор на дирекция "Международни дейности" от 23.01.2001 г. до 09.02.2001 г.

Началник на отдел "Двустранно сътрудничество", д-я "Международни дейности" от 01.06.2000 г. до 02.11.2001 г.

Началник на отдел "Двустранно сътрудничество", дирекция "Евроинтеграция и двустранно сътрудничество" от 02.11.2001г. до 02.07.2004 г.

 

За Лиляна Христова Литкова липсват други данни по чл. 25, т. 3

 

 

Три имена

Лъчезар Тодоров Станоев

Дата на раждане

02.10.1956 г.

Място на раждане

гр. София

Вербувал го служител

о. р. Ник. Калковски на 31.07.1985 г., регистриран на 01.08.1985 г.

Ръководил го служител

о. р. Ник. Калковски; о. р. Пламен Стойков

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление VI-II-II, управление VI-II-I

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Крум

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1042/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 129/ 20.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Крум".

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Публична длъжност или публична дейност

Началник на управление "Държавна поръчка за висшето и полувисшето образование" / "държавна поръчка в образованието" от 01.01.1992 г. до 01.07.1994 г.

Главен секретар от 01.07.1994 г. до 02.03.1999 и от 05.04.2002 г. до 18.05.2002 (по чл. 16) 

Началник на ГУ "Финанси и икономика" от 04.03.1998 г. до  04.06.1998 г. и от 02.03.1999 г. до 01.06.2000 г.

Директор на дирекция "Финансово- стопански дейности" от 01.06.2000 г. до 02.11.2001 г.

Ръководител на инспекторат от 02.11.2001 г.

 

 

 

Три имена

Любен Кирилов Боянов

Дата на раждане

07.09.1960 г.

Място на раждане

гр. София

Вербувал го служител

регистриран на 10.02.1988 г.

Ръководил го служител

кап. С. Тумбев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ПГУ-VII

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

секретен сътрудник

Псевдоними

Киборев

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7411; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Началник на сектор "Легализация на документи за образование" отдел "двустранно сътрудничество" дирекция "Евроинтеграция и двустранно сътрудничество" от 01.05.2000 г. до 26.03.2001 г.

Директор на дирекция "Международни дейности" от 26.03.2001 г. до 02.11.2001 г.

 

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Любен Кирилов Боянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

 

 

Три имена

Николай Василев Гунчев

Дата на раждане

24.05.1957 г.

Място на раждане

гр. Петрич

Вербувал го служител

о. р. Александър Арабаджиев на 04.05.1976 г., регистриран на 17.06.1976 г.

Ръководил го служител

о. р. Александър Арабаджиев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление III-ХI-I

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Иван

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-23810 и работно дело IР-8614.

Снемане от действащия оперативен отчет

1978 г.

Публична длъжност или публична дейност

Началник на  РИО-Пазарджик от 01.07.1994 г. до 26.09.1994 г.

Началник на отдел ИОМД в РИО-Пазарджик от 11.04.2005 г. до 28.05.2011 г.

 

 

 

Три имена

Пламен Георгиев Николов

Дата на раждане

16.03.1946 г.

Място на раждане

гр. Шумен

Вербувал го служител

о. р. Атанас Василев на 06.09.1977 г., регистриран на 15.09.1977 г.

Ръководил го служител

о. р. Атанас Василев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ВГУ-II-IV

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

съдържател на явочна квартира

Псевдоними

Липа

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Началник ГУ Фонд "Структурна и технологична политика" от 15.03.1995 г. до 16.04.1997 г.

 

За Пламен Георгиев Николов липсват други данни по чл. 25, т. 3

 

Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители

 

 

Три имена

Румен Борисов Пранчов

Дата на раждане

22.01.1945 г.

Място на раждане

гара Белово, обл. Пазарджик

Вербувал го служител

регистриран на 04.02.1982 г.

Ръководил го служител

о. р. Цветан Димитров; о. р. Росен Лазаров; о. р. Сергей Тумбев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ПГУ-УНТР

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

секретен сътрудник

Псевдоними

Дико

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5344; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3

Снемане от действащия оперативен отчет

1987 г.

Публична длъжност или публична дейност

Началник на ГУ "Държавна политика във висшето образование" от 27.05.1997 г. до 01.01.2000 г.

Директор на дирекция "Държавна политика във висшето образование" от 01.01.2000 г. до 02.11.2001 г.

Директор на дирекция "Висше образование" от 02.11.2001 г. до 21.05.2003 г.

Директор на дирекция "Политика във висшето образование" от 21.05.2003 г. до 12.01.2004 г.

 

 

 

Три имена

София Атанасова Димитрова

Дата на раждане

13.07.1946 г.

Място на раждане

гр. Пазарджик

Вербувал я служител

о. р. Н. Калковски на 17.11.1982 г., регистрирана на 22.11.1982 г.

Ръководил я служител

о. р. Н. Калковски

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

Дс, управление VI-II-II, управление VI-II-I

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Соня

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 752/ 12.02.1990 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело на аг. "Соня".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Началник на управление "Нормативно осигуряване на средното образование"/ Началник главно управление "Научно и методическо осигуряване на средното образование" от 11.04.1994 г. до 17.04.1995 г.

Началник на управление "Научно-информационно осигуряване" от 17.04.1995 г. до 15.04.1997 г.

Началник на главно управление "Общо образование" от 15.04.1997 г. до 13.04.1999 г.

Директор на дирекция "Средно образование" от 22.10.2001 г. до 21.05.2003 г.

Директор на дирекция "Политика в общото образование" от 21.05.2003 г. до 20.07.2004 г.

 

 

 

Три имена

Стойчо Канев Стоев

Дата на раждане

28.01.1940 г.

Място на раждане

с. Криво поле, обл. Хасково

Качество

Нещатен служител

Структури, в които е работил

ДС, ПГУ-ХI

Документи, свързани с кариерното му развитие

Привлечен със заповед № 17/ 08.10.1973 г.

Оперативни работници: о. р. Георги Бурлаков; о. р. Найден Пешев.

Документи за получено възнаграждение.

Публична длъжност или публична дейност

Директор на дирекция "Политика във висшето образование" от 12.01.2004 г. до 12.07.2004 г. и от 16.08.2004 г. до  20.03.2006 г.

 

 

 

Три имена

Тодор Александров Попов

Дата на раждане

11.05.1951 г.

Място на раждане

гр. София

Вербувал го служител

майор Георги Цолов Георгиев на 17.03.1988 г., регистриран на 29.03.1988 г.

Ръководил го служител

майор Георги Цолов Георгиев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ВГУ-III-II

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Симов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-36955; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Началник на управление "Международно сътрудничество" от 02.02.1998 г. до 01.02.1999 г.

 

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Тодор Александров Попов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

 

 

Три имена

Юлий Борисов Стойчев

Дата на раждане

10.09.1955 г.

Място на раждане

гр. Мартен

Вербувал го служител

лейт. Валентин Кирилов Владимиров на 31.10.1983 г., регистриран на 11.11.1983 г.

Ръководил го служител

лейт. Валентин Кирилов Владимиров; о. р. Т. Костов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VI

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Огнянов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1287 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Публична длъжност или публична дейност

Н-к на РИО-Търговище от 29.04.1992 г. до  31.12.1993 г.

 

 

Комисията е установила принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 5 /пет/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от закона.

 


Приложение 1

лица, за които не е извършена проверка

 

Асен Кръстев Георгиев

Началник на отдел "ТЕАТЪР"

 

 Бойка Георгиева Василева

директор

01.03.1988  - 31.07.1991

Валерия Алекс. Александрова

 

 

Виолета Иванова Иванова

Началник на управление "ПРАВНО ПО КУЛТУРАТА"

 

Георги Йорданов Бонов

началник на РИ

 

Екатерина Пашалиева

началник на инспекторат

01.08.1991г. - 01.04.1992г.

Мария Петрова Пенкова

Началник на отдел "СЧЕТОВОДСТВО"

1993

Начо Найденов

началник на ИО

 

Николай Горанов Йорданов

Началник на главно управление "СЦЕНИЧНО И МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО"

 

Пенка Сивева

началник инспекторат

1989

Самуил Стойков Стоев

началник инспекторат

05.1992 - 06.1992

Стефан Иванов Лазаров

Началник на отдел "МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО РАЗВИТИЕ"

1993

Стефка Великова Гергова

Началник на отдел "ФИНАНСИ"

 

Стефка Спасова Иванова

началник

10.11.1989 - 01.07.1991

 

 


 

Зам. председател:

Орхан Ахмедов Исмаилов                               .....…………………

 

Секретар:

Румен Йорданов Борисов                                 ..................................

 

Членове:

1. Апостол Иванов Димитров                          ……………………

 

2. Валери Георгиев Кацунов                           ....………………….

 

3. Татяна Колева Кирякова                              …………………….

 

4. Тодор Илиев Трифонов