avatar

Проект на Стратегия за е-управление 2010-2015

Електронното управление представлява трансформация на държавните структури чрез използването на информационни и комуникационни технологии, насочена изцяло към потребителите. То се извършва паралелно с организационни промени и придобиване на нови знания с цел подобряване на обществените услуги и демократичните процеси и улесняване създаването и провеждането на държавната политика.

 Електронното управление включва постоянна актуализация на нормативната и технологична рамка, в която оперира администрацията, за постигане на по-висока ефективност, по-рационално използване на публичните средства и по-високо качество на предлаганите услуги.

Проект:

СТРАТЕГИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2010-2015