Правила

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА BGLOG.net

Сайтът bglog.net и нейните подобщности предоставят възможност на всеки желаещ да сподели своите мисли, знания и опит, както и да общува пълноценно с останалите потребители. Идеята на общности е да се срещнат хора със сходни интереси, които имат желание да обменят ползотворни и интересни идеи, материали и информация. Дава се възможност да се дискутира по наболели проблеми, свързани с образованието и възпитанието на подрастващите. Учениците биха могли да разчитат на помощ и съвети, свързани с обучението им. Разбира се, успоредно с ценната и полезна информация потребителите могат да играят и да се забавляват.

Тъй като липсата на правила при събиране на хора, понякога на случаен принцип, създава реалната опасност от възникване на хаос и анархия при ползването на сайта, както и за да не се дава воля на всички по-първични човешки импулси и желания, се налага да се спазват някои писмени препоръки, изведени по-долу. Целта на правилата е не да пречат, а напротив - да осигурят една цивилизована творческа атмосфера и да гарантират спокойствието и душевния комфорт на всички потребители.

Права на потребителите на главната общност в BgLOG.net и подобщностите й

1. Потребител може да стане всеки човек без ограничение във възрастта и без разлика по отношение на пол, раса, етническа, религиозна, политическа, обществена и национална принадлежност.

2. Всеки потребител има възможност да създаде свой личен електронен дневник във вид на блог, като bglog.net му предоставя безплатната услуга да хоства своите публикации.

3. Всеки потребител има право да приеме или откаже коментари, свързани с неговата статия в личния му блог по свои съображения, като използва съответната опция в текстовия редактор.

4. Потребителите имат право да поискат от администрацията да бъде заличен даден коментар към тяхна публикация, ако той по някакъв начин засяга, обижда, уронва доброто име и авторитета на автора или е в разрез със законите на Република България.

5. Потребителите имат право свободно да редактират собствените си статии по всяко време.

6. Потребителите могат да публикуват всякакви образователни материали, както и да потърсят, обменят, разискват разнообразна информация, свързана с науката, образованието на всички етапи, училищното и университетското обучение.

7. Официалният език, на който се пише тук, е български, но с образователна цел, под формата на онлайн уроци, могат да се публикуват постинги и на други езици.

8. Поради невъзможността администраторите да бъдат онлайн през цялото време и да следят за недостойни прояви от всякакъв род, право на всеки потребител, който забележи явна нередност, да уведоми администрацията по e-mail или чрез лични съобщения.

Задължения на потребителите на BgLOG.net и подобщностите й

1. Авторите в bglog.net са носители на авторското право върху публикациите си. В съответствие с това те са отговорни за защитата на правата си в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права. Bglog.net няма задължението за предоставяне на такава защита или за оказване на съдействие при защитата на авторските права.
2. Потребителите на общностиje носят цялата отговорност за точността, завършеността, научната достоверност и други характеристики на публикуваните материали, както и за съответствието им със законите на страната и правилата за ползване на bglog.net.

3. Всички потребители се задължават:

а) да спазват добрия тон;

б) да се съобразяват с обществените норми за морал и етика;

в) да проявяват уважение към останалите блогери;

г) да зачитат чуждото мнение и да изказват своето тактично и вежливо.

д) по време на възникнала дискусия е необходимо да се опонира културно и цивилизовано, да се привеждат аргументи, факти и доказателства в подкрепа на личната теза, като стремежът на всички е да се избягват конфликтните ситуации и спорът да не навлиза в междуличностни отношения.


4. Направените коментари към дадена статия е необходимо да бъдат свързани с темата, която се разисква, като се избягват оффтопиците и онези мнения, в които липсва ясно съдържание или някакъв смисъл (от рода на „аз в този случай ще замълча" или „няма нужда да обяснявам, защото няма да ме разберете" или „не ми се четат повече коментари по темата" и т. н.)

5. При писане е препоръчително да се спазват някои основни правописни правила като:

а) Да не се използват цифри или латински букви като заместител на българските букви.
 
б) По възможност да се пише граматически правилно и изразената мисъл да е ясна;

в) Препинателните знаци да се поставят веднага след думата, а след тях се оставят интервали.

 
Чл. 40, ал. 5 от ЗНП
На учителите се дължи почит и уважение от учениците, административните органи и обществеността. Накърняването на достойнството и авторитета на учителите е недопустимо.

Чл. 129 от ППЗНПЗ
Учителят не може да нарушава правата на детето и ученика, да унижава личното им достойнство, да прилага форми на психическо насилие върху тях.

 

7. Тъй като общност „Образование” и подобщностите й вече имат голям брой членове, от които най-активната част са учителите, се забраняват всякакви опити те да бъдат обиждани и оскърбявани на професионална основа. Ще бъдат изтривани публикации и коментари, които съдържат някои от следните обобщаващи характеристики:

а)  учителите да бъдат описвани като прости, неуки, неграмотни и некадърни същества;

б) учителите да бъдат злепоставяни по един или друг начин;

в) да се търси умишлено и целенасочено конфликтно противопоставяне между учители, ученици и родители;

г) да се уронва престижа на учителската професия.

8. Поради изключителната популярност на образователните общност към БГлог и организираните официални срещи по различни поводи задължително изискване е администраторският екип на общностите да бъде предварително уведомяван за тези срещи, работните програми предварително обявявани в общностите, за които се отнасят, а за спонсорствата да се прави публичен отчет, придружен с документи. В случай, че изискването за публичност и информираност не се спази, администраторите имат правото да стопират информацията за срещата.

Недопустимо съдържание в коментари, записи и блогове

Bglog.net предоставя пълна свобода на словото, но съществуват ограничения за публикуване на материали с определено съдържание. Тези ограничения са продиктувани от Конституцията и законите на Република България, от правилата за ползване на сайта, както и от правилата на добрите нрави. Всеки потребител е длъжен да поеме отговорност за своите думи, както и за евентуално възникнали конфликтни взаимоотношения между него и друг потребител на сайта.
 

Ограничават се коментари, записи и блогове, които попадат под някое от изброените определения:

1. Съдържание, насочено против доброто име, честта и достойнството на друг потребител, като не се допускат:

а) явни и неявни оскърбления по какъвто и да било повод, както и прикачването на негативни етикети по адрес на друг потребител;

б) лични нападки, грубости, подигравки, които целят възникването на междуличностни конфликти;

в) груби, вулгарни или нецензурни коментари и цинични никове;

г) всякакви форми на агресивно поведение, както и изказване на мнения, които включват преки или косвени заплахи към живота, сигурността, интелектуалната или материалната собственост на друг потребител, описание на различни начини за причиняване на физическо и психическо страдание, осакатяване и садизъм;

д) изказвания, подклаждащи насилие, междуетнически, национални, политически или религиозни конфликти;

е) прояви на дискриминация на основата на някакви различия: възраст, пол, раса, професия, вероизповедание, обществено положение, национална принадлежност и други.

2. Материали, нарушаващи Конституцията и други законови разпоредби.

3. Материали, нарушаващи изискванията на Закона за защита на личните данни.

4. Материали, нарушаващи законите, закрилящи интелектуалната собственост (Закона за авторското право и сродните му права, Закона за патентите, Закона за търговските марки и др.)

5. Материали, нарушаващи законите, действащи в сферата на образованието.

6. Описание на начини за нарушаване на законите.

7. Материали с порнографско съдържание.

8. Съдържание, предназначено да попречи на друг потребител да използва Bglog.net.

9. Материали, съдържащи откровено рекламен, антирекламен характер или спам.

10. Пропаганда на наркотици и психоактивни вещества във всякакви проявления.

11. Материали, написани на български език с латиница.

Санкции при грубото нарушаване на правилата

1. При установяване на нарушения на закона или правилата администрацията на сайта си запазва правото да поиска от потребителя да заличи или измени съответното съдържание на публикацията. При неизпълнение на това искане администрацията има право да изтрие публикацията. При груби или системни нарушения администрацията на сайта има право да ограничава достъпа на недобросъвестния потребител до сайта.

2. Администраторите съблюдават спазването на правилата и имат право да ограничават достъпа до сайта на потребители, които са злоупотребили при упражняване на правата си и са нарушили правата на другите потребители на сайта.

Още за администрирането във връзка с най-честите случаи на неодобряване

1. При отбелязване на някакъв празник, за да не се запълва главната страница на общността предимно с поздравителни постове, ще бъде оставян да стои само първият, който е публикуван, а всички останали след него ще бъдат премахвани. В тази връзка молбата на администраторския екип е поздравите да се отправят във вид на коментари към оставения постинг.

2. Постинги във вид на молби за помощ, написани от потребители, които нямат сериозен принос към общността, също ще бъдат неодобрявани.

3. Постинги, съдържащи груби правописни грешки, ще бъдат неодобрявани.

4. Над три постинги от един потребител за един ден, и не повече от една публикация с копирано съдържание или препратка от интернет, публикувана от един потребител. Администраторите по свой избор премахват онези постове, които надвишават лимита. След обновяването на страницата и запълването й с ново съдържание, постовете отново ще бъдат върнати в сайта на общността.

Администратор: queen_blunder